Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 5A

Skapad 2018-08-28 09:12 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Terminsplanering med utgångspunkt från Favorit Matematik åk 4
Grundskola 5 Matematik
Det här året kommer vi att använda alla fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer att räkna på olika sätt inom addition och subtraktion. Vi kommer att räkna med tal i bråkform, multiplicera och dividera Vi kommer att träna vinklar och cirkelns olika delar Vi kommer att arbeta med geometriska figurer. Vi kommer att träna enheten längd (mm, cm och dm). Vi kommer att mäta omkrets och area.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 •  Kunna lösa problem i elevnära situationer
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet
 • kunna se om mitt tal är rimligt
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem

Begreppsförmåga

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra

Metodförmåga

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter
 • kunna använda miniräknare

Kommunikationsförmåga

 • kunna använda bilder,symboler,tabeller,grafer och andra matematiska uttryckformer
 • kunna redovisa,samtala,ställa frågor och bemöta matematiska argument.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 5a.

Du kommer att få undervisning om:

            

 • Addition och subtraktion
 • Prioriteringsregeln
 • Problemlösning
 • Multiplikation, tabellerna, uppställning
 • Division med uppställning
 • Taluppfattning
 • Bråk
 • Statistik
 • Algebra
 • Geometriska objekt
 • Ekvationer

 

Detta ska bedömas:

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, mattetest och gemensamma och individuella samtal görs bedömningen i det dagliga skolarbetet. Eleven kommer att få utvärdera sig själv och sitt arbete m h a återkommande diagnoser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6

Kapitel 1
 • Ma
Addition och subtraktion.
Division och multiplikation
Produkt, kvot, summa och differens
Ekvationer och olikheter
Prioriterings- regeln
Problemlösning
Kapitel 1
 • Ma
Multiplikation med flera nollor, faktor uppdelning
Multiplicera talsorter
Multiplikation med uppställning
Delbarhet
Division med uppställning
Kapitel 2
Vi repeterar tal i bråkform
Bråktal, heltal och tal i blandad form
Omvandla från bråkform till blandad form
Omvandla från blandad form till bråkform
Förkorta bråk
Addera och subtrahera liknämniga bråk
Kapitel 2
Multiplicera och dividera ett bråk med heltal
Ta ut delar av tal
Kapitel 3
Geometriska objekt från punkt till vinkel
Parallella linjer och linjer som skär varandra
Mäta vinklar
Rita vinklar
Cirkel och cirkelns delar
Månghörningar och deras omkrets
Kapitel 3
Trianglar
Fyrhörningar
Geometriska kroppar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: