Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik höstterminen åk 9

Skapad 2018-08-28 13:36 i Gylle skola Borlänge
Pedagogisk planering för kap 1 Taluppfattning och tals användning samt delar av kap 2 Algebra från Matematikboken Z.
Grundskola 9 Matematik
I kapitel 1 fokuserar vi på taluppfattning, hur man kan skriva och beräkna tal på olika sätt. I kapitel 2 arbetar vi med algebraiska uttryck, ekvationer samt förbereder inför det muntliga nationella provet.

Innehåll

Pedagogisk planering: Matematik, År 9, kapitel 1 och 2

Preliminär tidsplan:

Vecka

Lektionsplanering (ändras vid behov)

Läxa

35

Introduktion av terminen, kap 1.1 samt fördiagnos

 

36

1.1 + 1.2

Göra klart och förstå tom 1.2

37

1.3 + problemlösning

Läxa 1

38

1.4

Göra klart och förstå tom 1.4

39

1.5 + 1.6

Läxa 4

 

 

 

40

Blandade uppgifter samt diagnos + sidan 55

Anpassade uppgifter utifrån diagnosens resultat

41

2.1 + 2.2

Läxa 5

43

2.2 + 2.3

Göra klart och förstå tom 2.3

45

2.4 + 2.5

Läxa 7

46

Muntliga nationella prov

 

47

2.5 Tema och blandade uppgifter

Göra klart och förstå tom 2.5

48

Reservtid, TEMA och repetitioner inför provet

Prov kap 1-2

 

49

3.1

 

50

3.2

 

51

 

 

 

Kurslitteratur

Matematikboken Z, sidan 6 - 75 + läxor och extra stenciler. Till varje kapitel finns en film, klicka på nedanstående länk:

Filmer till Matematikboken Z

Tips på bra stöd: Matteboken.se filmer och genomgångar på olika språk och årskurser, Mattecentrum ger gratis matematikundervisning och läxhjälp online. Även matteboken.se 

Syfte:

Genom undervisningen ska eleverna få möjligheter att utveckla sin förmåga att:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Välja och använda och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Föra och följa matematiska resonemang.
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Mål:

I kap 1 kommer du arbeta med och lära dig mer om

 • hur vårt talsystem är uppbyggt och indelat i grupper
 • uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i decimalform.
 • samband mellan de olika sätten att uttrycka tal
 • utföra beräkningar med olika sorters tal
 • uttrycka små och stora tal i potensform och grundpotensform
 • samband mellan prefix och tiopotenser
 • lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

I kap 2 kommer du arbeta med och lära dig mer om

 • egenskaper hos och användning av variabler
 • teckna och tolka uttryck som beskriver vardagliga och matematiska situationer
 • undersöka mönster i talföljder och bilder samt uttrycka mönstren algebraiskt
 • förenkla uttryck med flera räknesätt, parenteser och potenser
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet
 • (ekvationslösning jobbar du med efter lovet)

 Arbetsprocess

 • Läraren kommer att ha genomgångar av alla moment. Dessutom finns digitala länkar till samtliga kapitel.
 • Eleverna arbetar sedan med uppgifter i matematikboken enskilt och i grupp.
 • Läraren hjälper och assisterar eleverna under arbetet.
 • Eleverna testar sig själva med diagnoser.
 • Eleverna fördjupar sig eller tränar mer i de olika momenten.
 • Eleverna avslutar arbetsperioden med ett skriftligt prov.

 

Viktiga begrepp

Naturliga tal, hela tal, jämna tal, udda tal, negativa tal, (rationella tal, irrationella tal, reella tal), motsatta tal, bråkform, blandad form, decimalform, tallinje, positionssystemet, hundratal, ental, tiondel, hundradel, addition, subtraktion, multiplikation, division, utvecklad form, avrundning, närmevärde, överslagsräkning, vikt, volym, förlänga, förkorta, prefix, ton, kilo, hekto, deci, centi, milli, liter, gram, potens, bas, exponent, tiopotens, grundpotensform, variabel, algebraiskt uttryck, mönster, balansmetoden, vänster led och höger led, prövning,

 Uppgifter

 • Läxa 1

 • Läxa 4

 • Läxa 5

 • Läxa 7

Matriser

Ma
Matematikens grundmatris

E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
 • Ma
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållande-vis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
 • Ma
Eleven för enkla och till viss del under-byggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt
Använda matematiska begrepp
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
 • Ma
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolik-het, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinupp-gifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
 • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
 • Ma
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: