Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i åk.5 - HT 18

Skapad 2018-08-29 10:38 i Västergårdsskolan Öckerö
Planering för arbetet med matematik åk 4
Grundskola 4 – 6 Matematik

Här kan du läsa om hur och vad vi ska arbeta med i matematik under årskurs fem. Du får även reda på vilka kunskaper vi kommer att bedöma och hur du ska visa dina kunskaper.

Innehåll

Kunskaper

Under höstterminen kommer vi att arbeta inom områdena:
- taluppfattning

- decimaltal

- geometri
- addition och subtraktion
- problemlösning
- multiplikation och division
- volym, vikt och temperatur

 

 

Under arbetet med dessa områden ska du träna på att: 

 • kunna använda olika strategier vid problemlösning.
 • kunna förstå och använda begrepp.
 • kunna göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • kunna förklara dina lösningar och tydligt redovisa hur du kommit fram till dem genom text, bild och matematiskt språk.
 • kunna samtala kring matematik och föra och följa matematiska resonemang.

 

Så här ser planeringen för hösten ut:

 

Kapitel

Vecka

Veckans mål

Baskurs

Borggården (grön)

Fördjupning

Tornet (röd)

Extra

 

Kap.1

V.35

 

Läsa och skriva tal

1-1000 000

Addition med flera minnessiffror

Tal  1-27

Tal 132-145

Utmaningen

s.38

Tal: 1-4

Kap.1

V.36

Subtraktion m.växling

Multiplikation

Division

Tal  28-56

Tal 146-159

Utmaningen

s.39

Tal: 5-9

Kap.1

V.37

Problemlösning genom att rita bilder och pröva.

Romerska talsystemet

Tal 57-79

Tal 160-177

Läxa 14/9

Sammanfattn.

Diagnos 1

Kap.2

V.38

Rektangelns area

cm2, m2

Tal 1-34

Tal  78-94

Utmaningen

s.66-67

 

Kap.2

V.39

m, km, mil

Skala

Tal 35-53

Tal 95-104

Läxa 28/9

Sammanfattn.

s.62

Diagnos 2

V.40

FÖRDJUPNINGSARBETE INDIVIDUELLT

 

Kap.3

V.41

Vad är ett decimaltal?

Tiondelar

Tal 1-25

Tal 111-122

Utmaningen

s.96

Tal: 1-7

Kap.3

V.42

Heltal, tiondelar och hundradelar,

storleksordna

Tal 26-60

Tal 128-139

Utmaningen

s.97

Tal: 8-10

Kap.3

V.43

Addera och subtrahera enkla decimaltal

Tal 61-76

Tal 123-127

Läxa 26/10

Sammanf.

s.95

Diagnos 3

V.45

FÖRDJUPNINGSARBETE INDIVIDUELLT/UTVÄRDERA

 

Kap.4

V.46

Jämföra och använda liter, deciliter och centiliter

Växla mellan l, dl och cl

Tal 1-38

Tal 96-116

Utmaningen

s.126-127

Tal 1-11

Kap.4

V.47

Jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram

Tal 39-61

Tal 117-132

Läxa 23/11

Sammanf.

s.125

Diagnos 4

Kap.5

V.48

Läsa av termometern

Läsa av och förstå linjediagram

Rita linjediagram

Tal 1-12

Tal 44-47

Utmaningen

s.152-153

Tal 1-4

Kap.5

V.49

Räkna ut medelvärde

Läsa av och förstå cirkeldiagram

Tal 13-29

Tal 48-57

Läxa 7/12

Sammanf.

s.

Diagnos 5

V.50

REPETITION AV KAPITEL 1, 2 OCH 3

 

V.51

REPETITION AV KAPITEL 4 OCH 5

 

 

 

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar då vi samtalar kring ord och begrepp och tillsammans räknar exempeluppgifter.
 • arbeta med praktiska övningar av olika slag.
 • träna på olika färdigheter med hjälp av iPaden.
 • arbeta med par- och gruppuppgifter.
 • räkna övningsuppgifter i boken Matte Borgen 5, ibland enskilt och ibland parvis.
 • lösa problem tillsammans i klassen.

Bedömning

 

Du kommer att få visa vad du lärt dig:

 • vid samtal parvis och gruppvis.
 • vid skriftliga diagnoser och provräkningar.

   

I matrisen nedan står det vilka kunskaper det är vi bedömer. Om man sammanfattar det viktigaste i punktform handlar det om:

 • vilka strategier och metoder du använder när du löser problem, beräkningar och rutinuppgifter, samt hur väl du kan använda dem.
 • hur väl du förstår och använder de matematiska begreppen som tillhör arbetsområdet.
 • hur väl du kan samtala och redogöra för (både skriftligt och muntligt) för hur du löst en uppgift, eller hur man skulle kunna lösa en uppgift.
 • hur väl du för och följer matematiska resonemang.

 

 Matriser

Ma
En något förenklad matris över kunskapskraven i matematik åk 6

Problemlösning

F
E
C
A
Din förmåga att lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder anpassade till problemets karaktär.
Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja metod/ strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja metod/ strategi med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja metod/ strategi med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Din förmåga att föra resonemang om svarens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Din förmåga att föra resonemang om svarens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet.
Din förmåga att beskriva hur du tänkt göra/ har gjort.
Du beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du beskriver på ett relativt väl fungerande sätt.
Du beskriver på ett väl fungerande sätt.
Din förmåga att se mer än en lösning på ett problem.
Du kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Matematiska begrepp.

F
E
C
A
Din förståelse för olika matematiska begrepp och din förmåga att tillämpa dessa i olika sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Din förmåga att beskriva begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer.
Din förmåga att resonera kring hur matematiska begrepp relaterar till varandra.
Du kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metodanvändning

F
E
C
A
Din förmåga att använda olika matematiska metoder.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Din förmåga att anpassa metod efter aktuellt problem.
Du väljer metod med viss anpassning till sammanhanget.
Du väljer metod med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du väljer metod med god anpassning till sammanhanget.

Matematiska färdigheter inom olika områden

F
E
C
A
Din förmåga att göra beräkningar och lösa uppgifter inom: Aritmetik Algebra Geometri Sannolikhet Statistik Samband och förändring
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter med gott resultat.

Kommunikation

F
E
C
A
Din förmåga att redogöra och samtala om tillvägagångssätt.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer.
Din förmåga att anpassa dig efter syfte och sammanhang.
Du redogör med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du redogör med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du redogör med god anpassning till syfte och sammanhang.
Din förmåga att framföra och bemöta matematiska argument.
Du framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: