Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 -Homes-

Skapad 2018-08-29 16:00 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Kopplad till läroboken Happy
Grundskola 5 Engelska

Tematiskt område som handlar om hur man bor, hur det ser ut inuti ett hus och hur barn bor i olika engelsktalande länder.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Undervisningens innehåll: Vad?

Se kopplat innehåll från läroplanen nedan

Undervisningens innehåll: Hur?

Undervisningen kommer att bestå av olika delar. Varje vecka kommer eleverna att träna på och utveckla många olika förmågor.

Vi kommer att arbeta i helklass, par och grupp/er - varierande.

Exempel på hur undervisningen kommer att genomföras:

Gemensam lyssning och genomgångar av texterna.

Individuell lyssning av texterna (i-pad och hörlurar).

Samtalsövningar kopplade till temat i smågrupper.

Hörövningar kopplade till temat, i helklass och i mindre grupper.  

Utveckling av språket med  grammatikövningar.

Utveckling av språklig säkerhet genom lekar.

Träna uttal och flyt.

Se film/program med engelskt tal där olika dialekter av engelska kommer att presenteras.

Sjunga och arbeta med "Our House" (Madness) med lucktext.

Eleverna kommer att skriva och rita om ett rum/ett hem.

 

Centrala begrepp

Arbetsområdet inleds med att eleverna får skriva ner ord och begrepp kring temat "homes" som de anser sig behöva kunna på engelska, samt de ord och begrepp som de redan kan.

Lärarna gör sedan ordlistor på olika nivåer till eleverna.

 

Exempel:

lounge, shelf, cupboard, flat screen,

kitchen, fireplace, downstairs, balcony

utility room, upstairs, games console

bedroom, carpet, curtain, bungalow

bathroom, chest of drawers, saucer, stairs

livingroom, tin, fridge, houseboat,

wooden table, jug, bowl, shower

cooker, blind, sink, wall

dishwasher, mug, tub, blinds

washing machine, jar, appartment 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav 

Se koppling från läroplanen nedan

Bedömning

Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska.

Förmågan att förstå och tolka innehållet i olika texter.

Förmågan att formulera sig i tal.

 

Förmågorna kommer att bedömas genom

Hörövningar där eleverna får svara på frågor både muntligt och skriftligt.  

Läsförståelse av texter som är kopplade till temaområdet.

Samtalsövningar i grupp

 

 

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under temaområdet. Eleverna informeras tydligt om när det är övning och när de ska bli bedömda.

 

 

Utvärdering

Eleverna får utvärdera området tillsammans i grupp skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6

Matriser

En
Homes - engelska åk 5

Du kan......

inte än
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
lyssna och förstå talad engelska
berätta om vad som finns i ett rum
förstå vad du läser i en text
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: