Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akutsjukvård Examinationsuppgift 5, Gruppuppgift

Skapad 2018-08-30 11:58 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Gymnasieskola Sjukvård
Välkomna till den avslutande kursen Akutsjukvård! Att snabbt kunna identifiera och åtgärda skador och förändringar i patienters hälsotillstånd är en viktig del i kursen. Du kommer att inhämta kunskaper om vård- och omsorg före, under och efter operation, vilket inkluderar rehabilitering, habilitering och egenvård. Akuta tillstånd kan leda till krisreaktioner och svåra etiska ställningstaganden, vilka ställer krav på både etisk och social kompetens. Du förväntas hantera medicinteknisk utrustning samt delta i rapportering och dokumentation av genomförda åtgärder, främst under den arbetsplatsförlagda utbildningen, men med teoretisk och praktisk förberedelse. Kursen är uppdelad i teori och praktik (APL), i ungefär lika stora delar. Jag önskar er en intressant och lärorik kurs!

Innehåll

Akutsjukvård 200 poäng, SJUAKU0

Centralt innehåll

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

• Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.

• Vård och omsorg före, under och efter operation.

• Smärta samt farmakologisk och annan smärtbehandling.

• Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.

• Etiska frågeställningar i samband med akuta och andra sjukdomar, till exempel prioritering av patienter.

• Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell

kompetens, till exempel blodprovstagning och sårvård.

• Medicinteknisk och annan utrustning.

• Betydelsen av bemötande av, samt kommunikation och samarbete med, människor i

krissituationer.

• Rehabilitering, habilitering och egenvård.

• System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

 

Kurslitteratur

Akutsjukvård, Johan Strömberg, Sanoma Utbildning AB

ISBN 978-91-523-1520-0

Lyssna på kurslitteraturen, mp3 filer

https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Gymnasie--vuxenutbildning/Vard-och-omsorgsprogrammet/Programfordjupning/Akutsjukvard/Lyssna-mp3-filer/ 

 

Länkar

Arbetsmiljöverket

https://www.av.se/ 

Socialstyrelsen

http://www.socialstyrelsen.se/ 

Vårdhandboken

http://www.vardhandboken.se/ 

Norrtälje vuxenutbildning, hemsida

https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/utbildning-for-vuxna/norrtalje-komvux/ 

 

Uppgifter

 • Uppgift 5 Gruppdiskussion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.
  Sju  -
 • Etiska frågeställningar i samband med akuta och andra sjukdomar, till exempel prioritering av patienter.
  Sju  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver översiktligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar. Eleven redogör också översiktligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer. Dessutom diskuterar eleven översiktligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
  Sju  E

Matriser

Sju
ÄMNE: Sjukvård KURS: Akutsjukvård, 200 poäng

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapsmål 1
Kunskaper om vård- och omsorgsåtgärder och medicinska åtgärder samt kunskaper om smärta och smärtbehandling.
Eleven beskriver översiktligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
Kunskapsmål 3
Kunskaper om människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa och i krissituationer samt förmåga att uppfatta och resonera om etiska frågeställningar.
Eleven redogör också översiktligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer. Dessutom diskuterar eleven översiktligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Eleven redogör också utförligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer. Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Kunskapsmål 4
Förmåga att planera egna arbetsinsatser samt att utföra vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid sjukdomar och olycksfall utifrån lagar och andra bestämmelser.
Eleven planerar och utför i samråd med handledare egna arbetsinsatser. Dessutom utför eleven i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid akuta och andra sjukdomar. Arbetet utförs med ett tillfredsställande resultat. Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare egna arbetsinsatser. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid akuta och andra sjukdomar. Arbetet utförs med ett tillfredsställande resultat. Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare egna arbetsinsatser. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid akuta och andra sjukdomar. Arbetet utförs med ett gott resultat. Vid behov anpassar eleven sitt arbete till ändrade förutsättningar. Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Kunskapsmål 5
Förmåga att uppmärksamma symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven i samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven efter samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven efter samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
Kunskapsmål 6
Förmåga att använda teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
Dessutom använder eleven i samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
Dessutom använder eleven efter samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
Dessutom använder eleven efter samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
Kunskapsmål 7
Förmåga att bemöta, kommunicera och samarbeta med patienter, närstående och personal
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i bekanta situationer.
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i nya situationer.
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med säkerhet med andra i nya situationer samt anpassar vid behov sitt bemötande, sin kommunikation och sitt samarbete till ändrade förutsättningar.
Kunskapsmål 8
Förmåga att pedagogiskt inspirera och motivera patienter till rehabiliterande eller habiliterande åtgärder och egenvård.
Dessutom inspirerar och motiverar eleven med viss säkerhet patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård.
Dessutom inspirerar och motiverar eleven med viss säkerhet patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård.
Dessutom inspirerar och motiverar eleven med säkerhet patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård
Kunskapsmål 9
Förmåga att utvärdera, rapportera och dokumentera sitt arbete och resultat, även med hjälp av informationsteknik.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt arbete och resultat. Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven i samråd med handledare sitt arbete. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven efter samråd med handledare sitt arbete. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven efter samråd med handledare sitt arbete. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: