Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigan skapar sagor tillsammans med trollet Trulle

Skapad 2018-08-31 08:24 i Ellös förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vårt tema under denna termin kommer att utgå från trollet Trulles storbok för att tillsammans i gruppen skapa sagor utifrån bilderna och utifrån barnens intressen.

Innehåll

Nulägesbeskrivning: Var är vi?

Inför höstterminen -18 har vi som vanligt en ny barngrupp (8 nyinskolade barn). Utav dessa är det många som fortfarande sover vilket gör att vi ändrat rutiner utefter barngruppen. Barngruppen består av 19 barn varav:

5 födda -13, 8 födda -14, 6 födda -15. I barngruppen finns barn med speciella behov att ta hänsyn till.

Under de tre första veckorna har barnen visat stort intresse för bokstäver och första bokstaven i sina namn. De känner igen sina namn som ordbilder och tycker att det är spännande med varandras namn. Vi har även skapat en ny lek i skogsrummet med gosedjur och tillbehör såsom koppel, matskålar och material till att bygga burar m.m. Där leker gärna många av barnen och de utvecklar även sina övriga lekar med att låna med sig djur och koppel till dessa.

Barnen väljer spel framför pussel och har tyckt att det är väldigt spännande med ett nytt spel där man bakar paj med olika sorters frukter. Där får barnen kategorisera frukterna utifrån olika "teman" såsom färg, form m.m. Vi har även använt frukterna för att skapa mönster, räkna antal. De tycker det är spännande och inspirerande att få "utmaningar" av oss pedagoger. Vi ser det som positivt att de väljer spel för att de då tränar turtagning och social kompetens. Våra barn gillar att göra saker tillsammans!

Sett från barnens förförståelse runt det tema vi har valt vet vi att vi tidigare tittat på bilder och pratat kring dessa. Vad vi ser, vad de på bilden gör osv. Barnen skapar också gärna bilder och berättar händelser utifrån dessa. Under vårterminen läste vi många sagosamlingar skrivna av klassiska sagoberättare såsom Bröderna Grim och HC Andersen. Barnen tyckte att det var väldigt mysigt och ville höra fler varje gång. Vi tänker att barnen kommer att ta med sig den kunskapen  och förförståelsen till vårt tema.

Vi har börjat att utveckla avdelningens miljöer till att bli mer inbjudande och inspirerande för barnen. Vi vill skapa en avdelning som inspirerar till lek och inspiration till att barnen blir nyfikna på ny kunskap.

Våra mål: Vart ska vi?

Normer och värden: Vi vill att barnen ska få vara med och fundera kring vår miljö och hur vi påverkar den. Hållbar utveckling.

Vi vill se att barnen får mer kunskap och bli medvetna om/fundera kring hur vi påverkar vår miljö. I nuläget kan de säga att det inte är bra när det ligger skräp i naturen men att även se kopplingen till våra egna handlingar. På avdelningen vill vi även se att de tar större ansvar för våra leksaker och innemiljön.

Barns inflytande: Vi vill ge barnen möjlighet till att tillsammans utifrån bilderna lyfta sina intressen och styra temat.

Vi vill se att barnen känner att temat är "deras" och att tillsammans skapa något de är stolta över tillsammans.

Utveckling och lärande: Målet är att utveckla förmågan att skapa berättelser. 

Vi vill att barnen på ett lustfyllt sätt ska få leka med ord och tillsammans skapa sagor. Vi stimulerar barnens språk och fantasi!!

 

Vi vill att barnen ser samband i naturen och vår miljö. Kunskaper om naturen och djuren.

Barnens intresse för detaljer i bilderna blir utgångspunkten för att forska och undersöka vår natur och djur.

 

Arbetssätt - genomförande: Hur gör vi?

Vi utgår från materialet "Trulle"

Starten för varje temasaga är att vi tittar på bilden och tillsammans stolpar upp vad vi ser för något. Vi ställer frågor till barnen för att få dem att se mer i bilden. Vad ser ni? Vad tror ni att de gör? Varför? Hur tänker du?

Vi kommer att låtar barnen skapa sagor i olika gruppkonstellationer. Hela gruppen, smågrupper och även få göra en egen saga.

Dokumentationsmetoder vi kommer att använda oss av är att filma, ta kort och observera.

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

 

Vår utvärdering för terminen väljer vi att dela upp i de fyra kategorier som finns beskrivna i läroplanen, nämligen: Normer och värden, Utveckling mot målen, Barns inflytande och delaktighet samt Lust att lära.

 

Normer och värden:

Vi hade som mål att barnen skulle bli mer medvetna om sin miljö och deras inverkan på den samma. I projektet med maskarna upplevde vi att barnen fick många tankar kring vår närmiljö men kanske främst om olika djur och deras värde. Vi har kunnat se att barnen varit mer försiktiga med djur i sin närhet så som maskarna, gråsuggor och nyckelpigor som de "tagit hand om" och haft mer omsorg om än de haft tidigare. Barnen har pratat om vikten av att hjälpa dem och om man "fångar" dem alltid se till att de har allt de behöver så som växter, jord, vatten osv. Barnen har även blivit noga med att alltid släppa djuren i den miljö de trivs bäst i.

På avdelningen har vi försökt att fokusera på hur vi hanterar vårt material. Vi har pratat om att behandla sakerna med respekt och att de är gemensamma. Vi har gjort mindre papper och tagit till vara på material så som tapeter, tidningar, glasspinnar osv för att använda till vårt skapande. 

Vi har jobbat med kamratövningar där man i lek och samling ser alla barn och låter alla komma till tals. Med dessa övningar får vi på ett naturligt sätt kontakt med alla i barngruppen och låter alla få ta plats. I leken har vi arbetat med att lyfta barns olika styrkor så att alla barn ser och uppmärksammar vad kamraterna kan. Vi har sett att flera barn blivit mer självständiga och vågat ta plats i gruppen med de styrkor de har.

 

Utveckling mot målen:

Läshörna, läslyft, böcker. I och med läslyftet så har vi utvecklat vårt läsande och berättande. Polyglutt har varit en stor hjälp och gjort att barnen hittat ett nytt intresse för böcker och berättande. Vi har sett att barnen läst mer och vill ha mer läsande från oss. Några barn läser för dessutom varandra. Vi vill utveckla arbetet med våra sagolådor och berättandet om/med dem. Det känns som ett utvecklingsområde för nästa termin. Programmeringsappar på paddorna samt Bee-botarna har vi använt medvetet för att stärka barnens förståelse för programmeringens grunder. Miljömålet har vi beskrivit arbetet med under "normer och värden"

 

Barns inflytande och delaktighet:

Vi startade temat med jobbet med Trulle. Barnen tyckte att det var roligt med rimmandet som fanns i materialet. Vi har tagit fasta på rim och utvecklat det lite med nya ramsor från Lennart Hellsing som vi har vid bordet. Vi har även lånat fler böcker med rim och barnen har visat intresse för just sådana böcker. I barngrupper hör vi att de rimmar spontant mer än tidigare och att de pratar om hur olika ord låter. Barnen visar också stort intresse för bokstäver, hur de låter och för hur deras namn ser ut och vilka bokstäver består det av. 

Efter juluppehållet har intresset för Trulle svalnat och vi har arbetat med andra delar som barnen visat intresse för. Vi har tagit till vara på barnens frågor och intresse. Det resulterade i fler biblioteksbesök med få barn varje gång, projekt om brandkår/räddningstjänst samt ett litet tema om pirater nu på slutet av terminen. 

 

Lust att lära:

Vi ser att genom att använda oss av barnens intresse så vinner vi så mycket. Det ger ett flöde i arbetet som är väldigt positivt. barnen uppfattar inte det som att vi planerat men får ändå mycket kunskap. När barnen frågar ngt försöker vi alltid att "hinna" besvara/fundera/ta reda på tillsammans med dem. Det kan vara små saker som dyker upp i vardagen men som kan användas till mycket om vi tar vara på dem. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: