Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket i fokus

Skapad 2018-08-31 10:55 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Vi kommer medvetet arbeta med språket på olika sätt som sagor, berättande, gestaltning, tecken som stöd samt medvetna samtal.

Innehåll

Vi har valt att fortsätta och utveckla arbetet med språket. Vi arbetade med språket i våras och efter utvärdering såg vi att barnen är väldigt intresserade och utvecklats enormt. Vi som pedagoger har också kunnat utveckla arbetet kontinuerligt då barnen visat så stort intresse. Vi pedagoger har också utvecklats tillsammans med barnen.

Mål

 • Att skapa språklig medvetenhet hos barnen samt utveckla och utmana
 • Att barnen lär sig empati, respekt och förståelse för andra genom sagoberättandet
 • Få känna lust och glädje i att lyssna, se, spela teater, leka - lära med alla sinnen
 • Främja det verbala språket
 • Skapa samtalstillfällen med hjälp av tecken som stöd samt pratkartor
 • Alla barn ska få samtalstid

Hur?

Språket utifrån saga/berättelse/text

1. Medvetet välja ut text utifrån barnens intresse, behov, mognad. Utifrån innehåll i texten och uppbyggnad.

2. Presentera boken och samtala om bilder.

3. Berätta sagan med hjälp av rekvisita (sagolåda, flano).

4. Läsa och samtala kring boken, flera gånger. 

5. Dramatisera. Pedagoger, alla tillsammans, vissa barn får roller.

6. Skriva om sagan/hitta på nya. 

7. Uppmuntra och ta vara på barnens egen reflektion/dokumentation utifrån sagan/texten.

 

TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Vi ha infört Veckans Tecken som vi presenterar varje måndag under samlingen. Dessa tecken ska genomsyra och användas/repeteras hela dagen. 

 

Pratkartor

Vi har medvetet valt ut kartor med bilder/tecken som vi satt upp vid matborden. Detta för att kunna samtala om vad som ÄR, HAR HÄNT och vad som SKA SKE. 

 

Bornholmsmodellen

Vi arbetar med materialet ”Före Bornholmsmodellen” tre dagar i veckan vid samlingen kl. 9.00, tis ons tors. Vi håller som pedagog i samlingen i två veckor, sedan rullande schema. Vi har uppdelade samlingar, två olika grupper

 

När?

- Under samlingarna varje dag ca. 9.00. Alla pedagoger har ansvar för samlingen vissa dagar.

- Läsvilan efter lunch

- Vid måltider

- Medvetna samtal under hela dagen

Dokumentation

Samtal med barnen. Filma och fota med iPaden.

Dokumentation på unikum för barn och föräldrar, dokumentera tillsammans med barnen

Utvärdering 

Delutvärdering 7/1-19

Vi har sett en otrolig utveckling hos barnen kring arbetet med språket. Vi startade upp Bornholmsmodellen under höstterminen. Både vi och barnen upplever materialet som utvecklande och roligt. Vi märker att barnen snappar upp och tar till sig. De återberättar sagorna, både flano och som bok. De rimmar och ramsar, lär sig sångerna.

Vi har arbetat aktivt med TAKK, fler av barnen tecknar mycket och ofta. Flera barn utan verbalt språk tecknar. Kommunikationen har utvecklats både barnen sinsemellan och med oss vuxna. Vi fortsätter att utveckla arbetet med TAKK under våren.

Pratkartorna har använts vid måltider och barnen vet var de finns och pratar/pekar kring dessa.

Vi utvecklar språkarbetet med bildstöd och pratkartor under våren.

Delutvärdering 14/6-19

Barnens språkliga medvetenhet har ökat, både generellt och specifikt. Många barn ljudar, sätter ihop ord, skriver. Stort intresse för böcker och litteratur. Vi personal har fått en större medvetenhet kring läsandet. Vi pratar kring hur boken ser ut, vem som skrivit den, samtalar kring bokens innehåll, bilder osv. Vi använder biblioteket mycket.

Vi upplever att vårat arbete har gynnat språkutvecklingen särskilt hos våra yngsta på avdelningen. Vissa barn har gått från skrik till flerordsmeningar. Kan förmedla sig och det verbala språket har kommit igång!

Vi har jobbat mycket med rim, många barn rimmar och har kommit en bra bit i sin språkutveckling. Vi personal och barnen leker med språket vilket gör det lustfyllt.

Arbetet med Bornholmsmodellen har varit väldigt främjande! Barnen har snabbt lärt sig arbetsgången och varit oerhört delaktiga och tyckt att det varit roligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: