Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mamma mu och kråkan

Skapad 2018-08-31 12:51 i Frötuna förskola Norrtälje
Förskola
Utifrån barnens intressen och behov har vi valt att arbeta med Mamma mu och kråkan. Vi kommer i projektet ha olika fokusområden, så som känslor, rörelse (motorik), empati, teknik. Projektet kommer arbetas med kontinuerligt under terminens gång beroende på intresseutveckling och behov. Uppföljning i December.

Innehåll

 

Vad?

Ett projektinriktat arbetssätt innebär att vi under en period arbetar med ett bestämt innehåll. Vi väljer projekt utifrån barnens funderingar, hypoteser, teorier och intressen. För oss är det viktigt att barnen får känna att deras tankar och teorier tas på allvar och det som de uttrycker är viktigt och intressant. Tillsammans med barnen söker vi svar på deras frågor. Det är utforskandet i sig som är viktiga, inte enbart svaret.

Vårt mål är att barnen får ett reellt inflytande och delaktighet i lärmiljöer, undervisningen och över förskoledagens innehåll. Vi har hittat ett område som barnen gemensamt tycker är väldigt spännande. Det började med att vi var ute på promenad i skogen och fick syn på en trädkoja som barnen tror att Mamma mu bor i, vi har även vid ett besök hittat en fjäder och sett en fågel flyga iväg från träden vid kojan. Enligt barnen är fjädern från kråkan och självklart var det Kråkan som flög iväg när vi kom. Mamma mu ligger nog och sover, tror några. De tycker att det är väldigt spännande och vi bygga vidare på detta intresse och på så sätt flätar vi in de delar som vi känner att vi behöver arbeta extra med. Dessa är matematik, språkutveckling och konflikthantering. Vi vill genom projektet skapa en avdelning som ger barnen goda möjligheter att utvecklas tillsamman med materialet. Pedagogiska miljöer. Vårt mål är att vår pedagogiska lärmiljö inne och ute ska vara tillgänglig och lustfylld för att stödja barnens egna initiativ, deras kunskaper och lust att lära sig. Vi vill bygga upp miljöer som inspirera till kreativitet och egna val utifrån det som vi har att tillgå/erbjuda.

 

Varför?

Vad har vi för syfte?

Vi vill öka barnens inflytande och få dem att känna sig delaktiga under dagen. Vi vill även få barnen medvetna om varandras känslor. Orsak/verkan. Vi vill erbjuda barnen olika uttrycksformer för att underlätta i kommunikationen med varandra och oss pedagoger genom att ha bildstöd, teckenstöd, estetiska uttrycksformer samt att utveckla barnens talspråk. Vi kommer att arbeta med veckans tecken för att stärka det talade språket. Genom att arbeta fram kreativa hörnor på avdelningen vill vi erbjuda alternativ som utmanar och uppmuntrar till lugnare lek då vi kan se att barnen gärna väljer springlekar. Vi behöver vara delaktiga och hjälpa dem att hitta lekar som går ut på annat än spring.

 

Utifrån UFB:ns mål kommer vi att arbeta med barns inflytande, där de får utforma regler och miljö för att få dem att ta mer hand om och känna sig mer delaktiga i sin miljö på avdelningen.

För att få in mer matematik har vi valt att göra kort som vi använder tex när vi har samling, vi räknar och sorterar på olika sätt. Vi vill föra in pärlplattor där barnen kan öva sig på att se mönster, räkna och utveckla sin finmotorik. Vi lägger pussel och jobbar med mönster på olika sätt. 

Vem/vilka?

Barngruppen består av barn i åldern 3 - 4 år. Många av barnen är mitt uppe i en period där de vill hitta sätt att ta kontakt och leka med varandra. De behöver mer el mindre hjälp och stöd så att detta kontaktsökandet blir så bra som möjligt. Barnen ska få möjlighet att lära sig lekkoder av oss pedagoger. Barnen ska få vara med och välja på tre olika saker vi ska föra in på avdelningen, vad vill de tillföra miljön? Det är utifrån vad barnen och vi pedagoger har för tidigare erfarenheter som vi bygger vidare projektet, vad kan vi uppleva tillsammans?

Hur?

Vi startar upp projektet genom att spinna vidare på barnens visade intresse av Mamma mu och Kråkan genom att gå till kojan i skogen vi hittat, läsa boken om när Mamma mu bygger kojan och vi bygger egna kojor tillsammans i mindre grupper. Barnen har även fått måla en större bild av projekt temat och då funderat på vad de behöver för färger och om de behöver blanda för att få till den färg de vill ha på Mamma mu och kråkan. De har börjat med att göra egna Mamma mu käppkossor, koja inne m.m. Lärandet kommer att ske i minder grupper för att skapa lugn och trygghet. 
Hur fångar vi upp intressen som leder oss vidare? Genom reflektion mellan barn och pedagaog, mellan pedagoger och mellan barnen själva. Barnen får vara med och utveckla våra miljöer genom att göra demokratiska val tillsammans.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: