Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagolandet

Skapad 2018-08-31 13:08 i Alvhems förskola Ale
Förskola
Genom tidigare projekt visade barnen stort intresse för drama, symboler, och rollekar. Därför valde vi att fortsätta lyfta barnens intresse den här gången genom sagor och fantasivärld. Vi startade ett projekt som vi kallas för Sagolandet. Under höstterminen kommer vi att jobba med tre olika sagor ” Ekorren Fiffi”, ”Dinosaurierna Bruse”, och ”Sagan om den snälla björken”. Vi kommer att fokusera på allas lika värde, empati och lyfta igen vad betyder att vara en bra kompis. Vi kommer att arbeta mycket med språket, då språket är nyckeln till barnets lärande och identitetsutveckling vilket är en förutsättning för att samspela och förstå varandra. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet, samt ta tillvara och stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Innehåll

Syfte

Vi vill uppnå en jämlik förskola och insikt i allas lika värde och arbetar mycket med ett normkritiskt förhållningssätt dagligen. Genom att läsa berätta och dramatisera sagor och diskutera innehåll, fångar vi upp det i den vardagliga dialogen mellan barn/vuxna och barn/barn eftersom vi har sett att de ibland har svårt att sätta sig in i den andra partens situation. Genom att konkret ta upp olikheter i sagor, litteratur eller teater/rollspel/titta på film. Kan vi utmana deras fantasi, känslor och förståelsen av allas lika värde.

Genom sagan kommer vi att;

 • lyfta fram vardagliga händelser att samtala tillsammans med barnen om.
  prata om känslor (rädd, ledsen, arg, glad)

 • skapa en fantasifylld lärmiljö med koppling till sagan

 • använda oss av litteraturer, media, flanosagor, rekvisita, våra egna kroppar,

 • att arbeta med saga som grund för lärande handlar till stor del att möta barnen där de befinner sig och vi fokuserar på det som barnen visar intresse för under temats gång.

 • temasagan är den röda tråden i verksamheten och kompletteras av ett medvetet arbete kring litteratur, andra medier etc

 Mål

Vi vill att barnen har fått en förståelse för hur man är en god kompis samt få alla barn att känna sig delaktiga och trygga i de olika gruppkonstellationerna. Vid terminens slut vill vi att barnen har ökat sin ordförståelse och fått bättre empati för andra. Genom sagor och berättelser getts möjlighet att förstå ett händelseförlopp som de på olika sätt kan återberätta. Att talutrymmet fördelas så att alla barn får möjlighet att återberätta och dramatisera sagor, förstärka sin självkänsla/självförtroende och våga prata inför gruppen. Utöver detta kommer vi att använda oss av våra olika lärmiljöer där vi ger inspiration även för att lära och lyfta ett intresse för matematik, teknik och naturvetenskap, utveckla barnens nyfikenhet, fantasi och skapande förmåga genom sagans värld. 

 Metoder

 • vi berättar/läser sagor
 • vi dramatiserar valda sagor tillsammans med barnen med hjälp med olika rekvisita som dockor, gosedjur, flanofigurer, bilder, men även med okodat material som klossar, kottar, pinnar
 • barn återberättar/dramatiserar sagor inför sina kompisar
 • vi har sångsamlingar kopplade med sagor
 • vi har rörelse/rytmik/lek aktiviteter kopplade med sagor
 • vi arbetar med skapande material
 • vi finplanerar våra aktiviteter i vår planeringskalender varannan vecka 

Dokumentation

 • genom bilder och filmer

 • unikum, vi dokumenterar i barnens lärlogg.

 • barns egna teckningar, Vi använder oss av väggdokumentation

 • reflektioner och utvärderingar tillsammans med barnen

 • skapande verksamhet

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: