Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 5 KVG SAM18A

Skapad 2018-08-31 14:02 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
In this course you will practice and improve your skills in the English language. We will work in different projects and you will use your, writing, reading, listening and speaking skills through out the course.

Innehåll

Uppgifter

 • Listening comprehension test 1

 • Book Seminar

 • Late hand-ins

 • Writing - A Good Life

 • A cultural study of an English speaking country

 • Kursprov Eng 5 Läs- och hörförståelseprov

 • 2 Minute Speech

 • Letter to your English teacher

 • Reading comprehension test 1

 • Listening comprehension test 2

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  C

Matriser

Eng
Eng 5 Formal letter

English 5 - formal letter

I den här betygsmatrisen kan du se vilka kunskapskrav jag anser att du uppnått i uppgiften. Du kan också se vad du behöver göra för att nå upp till ett högre kunskapssteg, om det inte är ifyllt.
E
C
A
Meningsbyggnad och ordförråd
Relativt tydlig, relativt varierad meningsbyggnad.
Tydlig och relativt varierad meningsbyggnad med gott ordförråd.
Tydlig, varierad och avancerad meningsbyggnad med rikt ordförråd.
Grammatik och stavning:
Grammatik och stavning fungerar trots flera störande och några förstörande fel.
Grammatik och stavning är mestadels korrekt.
Grammatik och stavning är korrekt eller har enstaka störande fel.
Flyt och ledighet
Språket har ett relativt gott flyt.
Språket är tydligt och har ett gott flyt.
Språket är tydligt, har ett gott flyt och är relativt ledigt.
Innehåll
Ämnet behandlas relativt sammanhängande och översiktligt med något exempel på egen reflektion.
Ämnet behandlas sammanhängande, relativt välgrundat och relativt utförligt med egna tankar och exempel.
Ämnet behandlas sammanhängande, välgrundat och utförligt med många egna tankar och exempel.
Mottagaranpassning
I någon mån anpassad till syfte och mottagare trots vissa stilbrott.
Viss anpassning till syfte och mottagare.
Tydlig anpassning till syfte och mottagare.
Formaliteter, inledning och avslutning
Det finns en enkel hälsningsfras.
Brevuppställning eller hälsningsfras är korrekt.
Korrekt och relevant brevuppställning, samt hälsnings- och avskedsfras.
Styckesindelning, struktur
Uppsatsen är relativt strukturerad med bristande eller begränsad styckes-indelning och begränsad el. enkel användning av sambandsord.
Uppsatsen är relativt strukturerad med i huvudsak korrekt styckesindelning och sambandsord som fungerar i sammanhanget.
Uppsatsen är strukturerad och har korrekt styckes-indelning och sambandsord som förbättrar strukturen på ett effektivt och varierat sätt.

Eng
Discursive essay - eng 5

Biligualism - discursive essay

Writing eng 5 assessment guide
A
C
E
F
Language
Meningsbyggnad Grammatik Vokabulär Stavning
Korrekt, mer avancerad och varierad menings-byggnad och vokabulär. Grammatik och stavning är korrekt eller har enstaka störande fel.
Korrekt, något avancerad och något varierad menings-byggnad och vokabulär. Grammatik och stavning är mestadels korrekt.
I huvudsak korrekt och / eller enformig, enkel menings- byggnad och vokabulär. Grammatik och stavning fungerar trots flera störande och några förstörande fel.
Enformig och inkorrekt meningsbyggnad och vokabulär och/el användning av svenska ord. Många förstörande stavnings- el grammatikfel.
Content
Innehåll Anpassning
Ämnet behandlas utförligt och nyanserat med egna tankar och exempel. Viss anpassning till mottagare. Korrekt antal ord.
Ämnet behandlas utförligt med egna tankar och exempel. Viss anpassning till mottagare. Korrekt antal ord.
Ämnet behandlas översiktligt med egna tankar och / eller exempel. I någon mån anpassad till mottagare trots vissa stilbrott. Korrekt antal ord.
Ämnet behandlas alltför ytligt, kortfattat el inte alls. Ej anpassat till syfte och mottagare. För kort/lång.
Structure
Inledning, avhandling, avslutning Stycke-indelning Sambandsord (flyt)
Intressant, genomtänkt och tydlig inledning och avslutning. Tydlig struktur och sammanhängande uppsats med korrekt styckesindelning och sambandsord som förbättrar strukturen på ett effektivt och varierat sätt.
Genomtänkt och tydlig inledning och avslutning. Relativt strukturerat och sammanhängande uppsats med i huvudsak korrekt styckesindelning och sambandsord som fungerar i sammanhanget.
En enkel inledning och/el. avslutning. Ingen tydlig struktur men relativt samman-hängande uppsats med bristande el. begränsad styckes-indelning och begränsad el. enkel användning av sambandsord.
Ingen inledning eller avslutning. Osammanhängande uppsats i ett enda stycke utan några sambandsord.

Eng
Engelska 5 - Centralt innehåll och Kunskapskrav

E
D
C
B
A
Läs- och hörförståelse
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo, och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo, och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo, och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Källhantering
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Källhantering
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Muntlig framställning
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Muntlig interaktion
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Skriftlig interaktion
I skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Kulturkännedom
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eng
Engelska 5 [Helhetsmatriss] RP

E
D
C
B
A
Förstå innehåll
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tillgodogöra sig
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Välja material
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Muntlig framställning
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat.
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat.
Muntlig interaktion
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriftlig interaktion
I skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Anpassning
Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier
Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Bearbetning
Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Diskutera; jämföra
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eng
Reading comprehension test 1

Läsförståelse

E D C B
Nivå 1
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo, och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo, och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer.
Nivå 2
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo, och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Nivå 3
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Aspekt 1

Eng
KVG, Eng5 Listening comprehension 1

A-nivå
C-nivå
E-nivå
F
Hörförståelse
Förmåga att förstå talad engelska i varierat tempo
 • Eng  E
 • Eng  C
 • Eng  A
Helhet Detaljer Redogör, diskuterar, kommenterar välgrundat och nyanserat Agerar med gott resultat utifrån budskap och instruktioner
Huvudsakligt innehåll Väsentliga detaljer Redogör, diskuterar, kommenterar välgrundat Agerar med tillfredsställande resultat utifrån budskap och instruktioner
Huvudsakligt innehåll Tydliga detaljer Redogör, diskuterar, kommenterar översiktligt Agerar med godtagbart resultat utifrån budskap och instruktioner
Du uppnår tyvärr ej kraven för godkänt på denna uppgift.

Eng
Book seminar English 5

A-nivå
C-nivå
E-nivå
F
Kommunicera
Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal.
 • Eng  E
 • Eng  C
 • Eng  A
Tydligt Flyt Relativt ledigt
Tydligt Flyt
Tydligt Visst flyt
Otydligt Inget flyt Träna på ditt flyt och tydlighet för att nå godkänd-nivå
Anpassa
Förmåga att anpassa språket efter olika syften och mottagar och situationer
 • Eng  E
 • Eng  C
 • Eng  A
Anpassning
Viss Anpassning
Viss Anpassning
ej redovisat enligt instruktionerna
Strategier
Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. Föra diskussionen vidare
 • Eng  E
 • Eng  C
Väl fungerande strategier
Fungerande strategier
I huvudsak fungerande strategier Löser i viss mån problem
Fastnar och kommer inte vidare i samtalet. Löser ej problem vid kommunikation.

Eng
Writing - A Good Life

Skriftlig framställning

Förmåga att skriva på engelska
 • Eng  -   Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
 • Eng  E   I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
 • Eng  C   I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
 • Eng  A   I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
A-nivå
C-nivå
E-nivå
F
Variation
Varierat
Relativt varierat
Relativt varierat
Du uppnår tyvärr ej kraven för godkänt på denna förmåga.
Tydlighet
Tydligt
Tydligt
Relativt tydligt
Du uppnår tyvärr ej kraven för godkänt på denna förmåga.
Sammanhängande
Sammanhängande
Sammanhängande
Relativt sammanhängande
Du uppnår tyvärr ej kraven för godkänt på denna förmåga.
Struktur
Strukturerat
Relativt strukturerat
Du uppnår tyvärr ej kraven för godkänt på denna förmåga.
Flyt
Flyt
Flyt
Visst flyt
Du uppnår tyvärr ej kraven för godkänt på denna förmåga.
Anpassning
Viss anpassning
Viss anpassning
Anpassning i någon mån
Du uppnår tyvärr ej kraven för godkänt på denna förmåga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: