👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, höstterminen åk 4

Skapad 2018-09-02 17:45 i Ätranskolan Falkenberg
Utifrån "koll på matematik 6"
Grundskola 4 Matematik
Matematik hjälper och gör det lättare för oss att förstå hur saker och ting omkring oss fungerar, hur vi kan tjäna pengar, hur vi kan göra av med pengar, hur vi kan balansera och sköta vår ekonomi, hur man kan spela, hur vi kan räkna ut saker på enklaste viset.... Livet är matematik....matematik är livet.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll (se kopplingar)

Mål i de olika arbetsområdena:

 

1 Taluppfattning och tals användning

Positionssystemet 0-10 000

Additions- och subtraktionstabellerna

Storleksordna tal

Olika problemlösningsmetoder

 

2 Geometriska objekt, längd och omkrets

Namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt.

Jämföra, mäta och uppskatta längd.

Omvandla längdenheter

Mäta och beräkna omkrets.

 

3 Addition och subtraktion

Olika metoder för att addera tal inom området 0-1000.

Olika metoder för att subtrahera tal inom området 0-1000.

Samband mellan addition och subtraktion.

 

4 Multiplikation och division

Multiplikations- och divisionstabellerna 0-10

Multiplicera och dividera med 10 och 100.

Samband mellan Multiplikation och division.

 

5 Almanackan, klockan och tidsskillnader

Avläsa och skriva datum

Jämföra, uppskatta och mäta tid.

Omvandla tidsenheter.

Avläsa och skriva klockslag.

Beräkna tidsskillnader

 

Inom samtliga arbetsområden är målet att utveckla:

 • studieteknik: visar ansvar för ditt lärande, strukturerar ditt arbete, följa instruktioner...
 • din förmåga i Problemlösning: välja fungerande metod, visa/förklara hur du tänkt
 • din förmåga att använda matematiska begrepp och metoder: uttrycka dig med matematiska begrepp i rätt sammanhang, använda/redogöra för olika metoder
 • din förmåga att kommunicera och resonera: följa/föra argument, samtal, redovisningar...med hjälp av matematikens uttrycksformer (tala, skriva, rita figurer, diagram, göra beräkningar....)

 

Undervisning/arbetsformer

Arbetsgång (allmän) för de olika områdena

Gemensam genomgång av hela området, med t.ex målen .

Gemensamma eller individuella genomgångar av olika strategier/metoder.

Färdighetsträning (oftast enskilt men även i par, grupper) av strategier/metoder. 

Färdighetsträning, (teoretiskt och praktiskt, i par eller mindre grupper) av de olika förmågorna (ord/begrepp, spel/kommunicera,problemlösning).

Mattekoll  (egenskattning av vad man kan)

Träna mer eller fördjupning

Diagnos

Utvärdering

Läxor: Problemlösning, färdighetsträning, begrepp och "innötning" (typ multiplikationstabeller). 

 

Bedömning

Uppgifter för  bedömning

 • Skriftliga  (diagnoser, nationella prov), exempel gås igenom på lektionstid innan.
 • Muntliga samtal, resonemang vid valda tillfällen
 • Praktiska uppgifter vid valda tillfällen

 

Bedömningen sker av förmågorna i:

 • Probelmlösning (lösa matematiska problem)
 • Resonemang (resonera kring de matematiska uppgifterna)
 • Begrepp (använda de matematiska orden/begreppen)
 • Metoder (välja och använda metoder och strategier för att lösa matematiska problem)
 • Redovisning (bilder, skriftliga och muntliga uträkningar som går att följa)
 • Samtal och argument (beskriva hur de tänkt, alternativa vägar-möjligheter, rimlighet...)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6 Kunskapskrav

Bedömt
E
C
A
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redovisning, samtal och argument
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.