Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering tema Babblarna

Skapad 2018-09-04 07:57 i Kristallen Hedemora
Förskola
Babblarna ger oss möjligheter att arbeta med de olika områdena ur läroplanen på ett lekfullt sätt och med barnens intressen i fokus. Babblarna har tilldelats ett eller flera ämnen: Babba (brun) har språket, Bobbo (röd) rörelse, Bibbi (gul) matematik, Dadda (grön) natur/teknik, Doddo (blå) känslor/social kompetens/värdegrund och Diddi (rosa) skapande.

Innehåll

Kartläggning av barngruppens intressen

Vi startar hösten med en ny barngrupp och till viss del förändrat arbetslag. Vi har en stor fördel att två av oss har arbetat nära flera av barnen tidigare och den tredje har varit en av de närmsta pedagogerna när 11 av de 15 barnen gick på grannavdelningen. Barnen är ca 2-3 år. Vårt huvudfokus är att barnen ska bli trygga med oss pedagoger och i barngruppen under inskolningstiden och att det ska skapas en vi-känsla. Vi upptäckte att flera av barnen hade intresse för Babblarna redan när de gick på grannavdelningen och då vi introducerat Babblar-material vid samlingar i form av Bobbos väska med inspiration från boken så har vi sett ett stort intresse även då.

 

Mål och syfte

Vi vill på ett lustfyllt sätt stärka barnens sociala samspel, utmana deras språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse, skapande samt skapa en trygg barngrupp. Vårt mål är att använda Babblarna som ett verktyg för detta.

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

Genomförande

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Vi strävar efter att figurerna som har kopplats till läroplanen på följande sätt kommer att börja introduceras alltefter projektets gång:

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är.
Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga.

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek. Vi tränar motoriken med Bobbo.
Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material.
Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Använder oss av TAKK (tecken som stöd).
Dadda- gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag. Vi följer årstidsväxlingarna.

Alla barn deltar utifrån deras egen förmåga. Arbetet påbörjades HT 18 och kommer eventuellt att fortsätta under VT 19 om barnen fortfarande visar intresse.

Dokumentation

Utveckling och process dokumenterar vi i kottarnas gemensamma lärlogg och barnens enskilda lärloggar och genom pedagogisk dokumentation. Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.
Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: