Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflyktsdagar

Skapad 2018-09-04 08:47 i Västra Förskolan Paletten Rättvik
Utflykt till Siljan - planering
Förskola
Utflyktsdagar till Siljan tillsammans med 4-års gruppen i syfte att upptäcka, uppleva och lära om naturen i vår närmiljö.

Innehåll

Nuläge

En dag i veckan går två pedagoger på utflykt tillsammans med vår fyraårsgrupp (10 barn i nuläget).

Just nu är barnen väldigt intresserade av skräp som vi hittar i vår närmiljö, och detta samlar vi och tar med oss tillbaka till förskolan. Vi jobbar sedan tematiskt på olika sätt tillsammans med fyraårsgruppen tisdag, onsdag och torsdag.

Mål

Vi vill att barnen ska lära sig mer om djur och natur i vår närmiljö. Vi vill att de ska lära sig visa respekt för allt levande och se sin egen del i naturens kretslopp. Vi vill ge barnen inflytande över denna dag genom att ta tillvara på det som de visar intresse för.

Syfte 

Syftet med utflyktsdagen är att barnen ska få uppleva och upptäcka naturen i sin närmiljö. Syftet är också att koppla allt vi gör till det gemensamt bestämda temat "Vikarbyn". Att gå iväg i en mindre grupp ger barnen mer inflytande över aktiviteterna och vi kan anpassa våra planeringar efter den barngrupp vi har, deras intressen och vad vi vill att de ska utveckla och lära sig.

 

Genomförande 

En dag i veckan (oftast onsdagar) kommer vi  att gå iväg med fyraårsgruppen (tio barn under ht) på utflykt. Vi har valt att gå till ett område vid Siljan som vi kommer att ha som vår utgångspunkt. Sedan kan vi gå till andra ställen beroende på vad vi vill uppnå. På "vårt" ställe kan vi följa naturens växlingar. Vi tar med oss luppar och faktaböcker så att barnen kan ta reda på mer om de djur och växter de hittar. Tillbaka på förskolan jobbar vi med det material vi samlat under våra utflykter, eller med olika skapande aktiviteter samt med experiment (NTA-lådor) kopplade till temat.

 

Dokumentation    

Vi dokumenterar kontinuerligt med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar. Planen är att lägga in barnens dokumentationer i Unikum och snart även delge föräldrar detta. Våra dokumentationer som görs via piccollage el powerpoint sitter uppe inne på avdelningen för att barnen ska kunna se sitt lärande och utveckling samt för att föräldrar ska kunna ta del av vad vi gör tillsammans med barnen.

 

Utvärdering

VI som är ansvariga för barnen i fyraårsgruppen utvärderar fortlöpande efter varje planerad aktivitet, vad har barnen sagt, vad har fångat dem, vad behöver vi utveckla och hur går vi vidare. Vi utvärderar och reflekterar även under vår schemalagda planeringstid på måndagar.

Ansvar

Vi två pedagoger som ansvarar för barnen i fyraårsgruppen och har ett gemensamt ansvar för planeringen, utvärderingen och uppföljningen av det vi gör. Vi ansvarar även gemensamt för att dokumentera varje barn och de aktiviteter vi gör.

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: