Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi, år 6, HT 2018

Skapad 2018-09-04 09:56 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola 6 Kemi

Innehåll

Övergripande mål:

Kunskaper:

- kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
-  kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
- kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,
- kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Syfte: Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.
Fokusförmågor:
- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
- genomföra systematiska undersökningar i kemi
- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Undervisningens innehåll: Vad?

Centralt innehåll:

Kemin i naturen:
- Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
- Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
- Vattnets egenskaper och kretslopp.
- Luftens egenskaper och sammansättning.
- Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället:
- Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Kemin och världsbilden:
- Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
- Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Kemins metoder och arbetssätt:
- Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
- Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
- Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Undervisningens innehåll: Hur?

Genomförande och elevinflytande:
- Gemensamma klassrumsdiskussioner utifrån fakta- och arbetshäftet, laborationer, faktaböcker, filmer, internetsidor, tidningar mm.
- Eleverna arbetar enskilt eller i mindre grupper med praktiska och teoretiska uppgifter kring bland annat vatten, luft, blandningar, lösningar, syror och baser.
- Eleverna väljer själv fördjupningsämne och arbetsform.
- Ev gästföreläsning av kemist.

Kunskapskrav (för år 6)

Kunskapskrav: Utvalda delar som vi arbetar med i detta tema är:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6:
- Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
- Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
- I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
- Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
- Eleven gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
- Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss  användning av kemins begrepp.
- Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
- I enkla och till viss del  underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
- Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Bedömning

Bedömning:
- samtal och diskussioner (enskilt/grupp/helklass)
- teoretiska och laborativa arbetsuppgifter
- laborationsrapporter
- enskilt skriftligt prov

Dokumentation/Utvärdering:

Elevernas arbete dokumenteras
- i deras fakta- och arbetshäfte
- i övriga elevuppgifter (laborationsrapporter)
- med digitala redskap

Utvärdering sker delvis löpande under arbetets gång men även efter avslutat temaarbete.

Matriser

Ke
KEMI (År 6, VT 2017)

F
E
C
A
HUR VÄL KAN DU...
Ej godtagbara
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
...förklara atomens uppbyggnad och namnge dess delar ?
...beskriva periodiska systemet och dess uppbyggnad ?
…beskriva ämnens tre olika former (aggregationstillstånd) och de olika fasövergångarna ?
…förklara densitet och ge exempel på olika ämnens densitet ?
…ge exempel på syror och baser och berätta hur man mäter pH-värde och vad de olika värdena står för ?
HUR VÄL KAN DU...
Ej godtagbara
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
...beskriva salt- resp sötvattnets utbredning på vår jord ?
...beskriva vattnets kretslopp ?
...beskriva luftens sammansättning ?
...beskriva skillnader mellan kall och varm luft ?
...beskriva kemiska reaktioner ?
HUR VÄL KAN DU...
Ej godtagbara
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om... kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om... kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om… kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
...beskriva märkningarna som finns för farliga kemikalier och hur du ska agera vid incidenter med kemikalier ?
Ej godtagbara
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om flera naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om många naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
...berätta om historiska upptäckter inom kemin ?
HUR...
Ej godtagbara
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt..
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
…aktiv har du varit på lektionerna och deltagit i diskussioner och kommit med frågor och funderingar kring kemi ?
HUR...
Ej godtagbara
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
…väl har du utfört de laborationer vi arbetat med och hur väl har du beskrivit hypoteser, resultat, analyser och ev felkällor i dina laborationsrapporter ?
HUR...
Ej godtagbara
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
…väl har du använt utrustning och material på ett säkert och korrekt sätt och gjort precis det som efterfrågats vid de olika laborationerna ?
HUR...
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
…väl har du framfört dina funderingar kring likheter och olikheter vid laborationerna och vad de kan bero på ?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: