Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Konstruktioner och hållfasthet, årskurs 6, HT 2018

Skapad 2018-09-04 10:07 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Övergripande mål:

Kunskaper:


- kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

- kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

- kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Innehåll

Övergripande mål:
Kunskaper:

 

  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Fokusförmågor/syfte:
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Undervisningens innehåll: Vad?

Centralt innehåll:

Tekniska lösningar
- Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
- Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
- Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

Undervisningens innehåll: Hur?

Genomförande:
- Klassrumsdiskussioner kring olika konstruktioner utifrån Teknikhäftet, studera foto och filmer för att se och jämföra olika konstruktioner.
- Genomföra praktiska undersökningar, dokumentera dessa och göra jämförelser för att se och upptäcka skillnader i olika konstruktioners hållfasthet.

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Kunskapskrav:
- Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
- Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
- Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Konkretiserade mål/krav:
- Du ska kunna jämföra och se skillnad mellan naturens byggen och människans byggen.
- Du ska kunna bygga och konstruera med olika sorters material.
- Du ska kunna jämföra olika byggnadsmaterial samt se fördelar och nackdelar med dessa.
- Du ska kunna hantera utrustningen vi använder på ett säkert sätt.
- Du ska förstå att man bygger och konstruerar på olika sätt och kunna ge förslag på för- och nackdelar med dessa sätt.
- Du ska kunna använda dig av enkla tekniska begrepp.

Bedömning

Bedömning:
Bedömning sker kontinuerligt vid diskussioner och i arbetsmoment när du genomför undersökningar, men även genom enskilda läxförhör.

Dokumentation/Utvärdering:
Elevernas arbete enskilt och i grupp dokumenteras dokumenteras digitalt och skriftligt genom anteckningar och skisser vid de olika laborationerna.
Utvärdering och uppföljning sker löpande och efter avslutat arbete.

Matriser

Tk
Teknik: "Konstruktioner och hållfasthet" (Årskurs 6, HT 2018)

Ej godtagbara
Eleven kan BESKRIVA OCH GE EXEMPEL på enkla tekniska lösningar i vardagen och NÅGRA INGÅENDE DELAR som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan FÖRKLARA enkla tekniska lösningar i vardagen och hur NÅGRA INGÅENDE DELAR SAMVERKAR för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan FÖRKLARA enkla tekniska lösningar i vardagen och hur NÅGRA INGÅENDE DELAR SAMVERKAR för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och VISAR DÅ PÅ ANDRA LIKNANDE LÖSNINGAR.
Kan förklara vad som menas med ordet HÅLLFASTHET
Vet vilka grundläggande krafter en konstruktion kan utsättas för.
Jämföra och se skillnader/likheter mellan naturens byggen och människans byggen.
Vet vilka saker man ska fundera över när man väljer material till en konstruktion.
Beskriva fördelar och nackdelar med olika byggnadsmaterial (trä, betong, plast mm).
Känner till olika tekniker som fungerar för att sammanfoga material.
Namnge olika typer av brokonstruktioner.
Ej godtagbara
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att PRÖVA möjliga idéer till lösningar samt utforma ENKLA fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att PRÖVA OCH OMPRÖVA möjliga idéer till lösningar samt utforma UTVECKLADE fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att SYSTEMATISKT PRÖVA OCH OMPRÖVA möjliga idéer till lösningar samt utforma VÄL UTVECKLADE fysiska eller digitala modeller.
Bygga och konstruera med olika sorters material.
Hantera utrustningen vi använder på ett säkert sätt.
Ej godtagbara
Eleven gör ENKLA dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet TILL VISS DEL är synliggjord.
Eleven gör UTVECKLADE dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är RELATIVT VÄL synliggjord.
Eleven gör VÄLUTVECKLADE dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är VÄL synliggjord.
Göra skisser som avspeglar dina idéer i startskedet av olika laborationer.
Ej godtagbara
Eleven kan föra ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Veta vilka de mänskliga grundbehoven var när människan började uppfinna saker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: