Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av kärnverksamhet Storgårdens och Vitklövergatans förskola ht18/ vt19

Skapad 2018-09-04 13:48 i Storgårdens förskola Ale
Planering och uppföljning av kärnverksamhet samt prioriterade utvecklingsområden vid Storgården och Vitklövergatans förskolor.
Förskola
Utifrån Lpfö98 rev 2016 arbetar avdelningen på följande sätt när det gäller barnsyn, kunskapssyn, organisation och lärmiljö inom nedanstående områden.

Innehåll

Beskriv ert arbete under varje punkt utifrån Förskolans läroplan: Nuläge, Processer, Resultat, Analys och Slutsats.

Utvärdering ska ske minst 4 gånger per år.

Datummärk gärna det ni skriver så vi tydligt ser hur verksamheten utvecklas under året.

 

Babblarna kommer att dyka upp i samlingar och planerade aktiviteter. Vi kommer att anpassa miljön, den ska vara inspirerande och givande. Babblarna kommer även få följa med barnen hem.

Varje Babblarna figur pratar sitt eget språk, har en egen färg samt olika egenskaper.

Babblarnas ”babbel” använder det talade språkets melodi och barnet tränas i hur språket låter, men lockar också med barnet i att ”babbla” själv. Att få komma igång med tal och språk utan att använda riktiga ord fungerar som en katalysator för många barn, särskilt för barn som har lite extra svårt i sin språkutveckling. För vissa barn hjälper de till konkret och för andra barn är de ”bara” lustfylld underhållning. Babblarnas utseende och rörelsemönster är enkla och tydliga. De fångar det lilla barnets öga och håller kvar blicken. Vårdnadshavare kommer att få följa vårt arbete i unikum där vi dokumenterar.

Normer och värden:

Förebyggande arbete mot kränkande behandling: Doddo är lugn och stabil, och sätter alltid sina kompisar först. Doddo är den som ser om någon är ledsen eller utanför. Doddo älskar att sjunga.

 

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

Grundläggande demokratiarbete: De vardagliga valen, vid måltider eller samlingar. Tex välja vilken grönsak på tallriken eller om de vill ha mjölk eller vatten. Vid samlingar kan det vara att välja vilken sång vi ska sjunga. När vi skulle välja "barnens mat" på förskolan fick barnen rösta med hjälp av legobitar. Vi pedagoger hade valt två maträtter som barnen fick välja mellan. De fick lägga en legobit på den maten de ville ha. Kunna lyssna på varandra, när de "redovisar" Doddo pratar en och de andra lyssnar.

Värdegrundsarbete:

Doddo kommer att vara frontfigur under hösten. Vi kommer att arbeta utifrån läroplanens normer och värden. Det ska synas att vi arbetar utifrån värdegrunden. Syftet är att få ihop en trygg barngrupp, vi vill att barnen ska skapa goda relationer samt visa respekt och hänsyn till varandra. Vi pedagoger är närvarande och finns med i lek och aktivitet. Sitta på golvet där leken sker. Tillsammans kommer vi att skapa en stor Doddo där vi kommer att samarbeta och visa att alla behövs för att skapa. Alla barn och fröknar kommer att trycka blå händer och med dessa kommer vi att lappa ihop ett hjärta. Samlingarna med "planerade aktiviteter" kommer att vara på tisdagar och torsdagar. Då kommer vi att ha två olika smågrupper. Ena gänget stannar inne och har samling och andra halvan går ut. Under dessa samlingar kommer fokus att vara på normer och värden. Vi pedagoger ansvarar för en vecka var.

Resultat: Vi känner att vi har en trygg barngrupp, de vågar visa hela sitt register. Vi tycker att det märks skillnad på våra planerade samlingar då vi har valt att ha smågrupper men också att variera platsen under samlingen. Tex så sitter vi i soffan eller vid bordet och har samling. (29/10).

Analys: Vi tycker att det är bra att starta upp terminen med normer och värden. Arbetet med värdegrunden fortlöper dock under hela läsåret. Vi har observerat att mycket som vi pratar om och gör känns ibland "inövat" hos barnen. När vi pratar om hur man är en bra kompis så kan barnen upprepa det men ibland känns det inte som att de har förstått själva innebörden av det. Vi märker dock att vi lägger grunden och att dom har med sig något i bagaget när de sedan kommer till äldrebarnsavdelning, där de kan fortsätta att utvecklas ännu mer i sin sociala utveckling. (29/10)  

Slutsats: Vi känner att arbetet med värdegrundsarbetet är viktigt och vi tror att det gör skillnad hos barnen.(29/10)  

 

Lust att lära:

Barns inflytande: När Doddo kommer tillbaka till förskolan efter ett besök hemma ska vi ha en samling kring de barnet som har haft Doddo. Vi pratar och frågor barnet hur det var att ta hand om Doddo. Syftet är att barnen ska få en chans att utöva sitt inflytande i förskolan. Barnet får med sig Doddo hem på tisdagen och lämnar tillbaka den på måndagen efter. Sedan har vi samling kring det tisdagen efter. Vi har samlingen tillsammans innan lunch, vi sitter i soffan.

Barns inflytande över sitt eget lärande:

Utforskande, nyfikenhet, erfarenhet och intresse: Barnen visar nyfikenhet och intresse för Doddo och de andra Babblarnafigurerna. Att arbeta konkret med en figur ser vi som positivt.

Pedagogisk dokumentation: Vi dokumenterar i unikum, i barns lärloggar. Vi skapar piccollage som vi pedagoger kan samla ihop och få en överblick över de vi gjort. Vi samtalar ofta och "går igenom barnen" (21/11-18)

Pedagogisk lärmiljö: Vi anpassar miljön till vårt tema. Babblarna sitter på väggarna och det vi skapar tillsammans med barnen sätter vi upp på väggarna. Vi försöker byta och göra om ofta då vi märker att någon viss möblering kanske inte funkar.

Resultat: Vi ser att barnen stärks samt vågar ta plats inför en grupp. Vi märker att barnet som "redovisar" och de barn som tittar på visar intresse för uppgiften. (29/10) Vi märker även att de flesta vårdnadshavarna upplever en gemensam delaktighet i arbetet, bland annat när de stannar i hallen och samtalar med barnen kring vad Doddo har gjort, eller vem som har haft Doddo hemma osv.  (22/11).

Analys: Vi ser att barnen uppmärksammar de andras vecka tillsammans med Doddo. Efter redovisningen sätter vi upp pic-collage med bilder som finns i hallen för barnen att titta på. Där har vi märkt att arbetet och intresset fortlöper även efter. De uppmärksammar varandra. Då våra barn är yngre och inte har talspråket kan de i stället med hjälp av bilderna visa. Genom att börja prata inför grupp i tidig ålder tror vi att de stärks och att i framtiden blir det kanske inte lika jobbigt eller en stor grej när de ska göra det som äldre eller vuxna.

Slutsats: Vi är nöjda och det blev bättre än vad vi trodde från början. Bilderna/korten har hjälpt oss i samtalen med barnen. (29/10)

Vi märker att alla barn är med, både de yngsta och de lite äldre. De lyssnar, tittar och samtalar. De barn som inte har språket är ändå med och deltar, de ser vi på kroppsspråk och vi ser att de fångar deras uppmärksamhet. (22/11)

Utveckling och lärande:

Utforskande, nyfikenhet, erfarenhet och intresse: Barnen är väldigt nyfikna och intresserade av Babblarna. De kommer att få skapa Babba med hjälp av potatis. De kommer alltså att göra potatistryck. Diddi dyker upp och barnen kommer återigen att få göra handtryck. De kommer att måla sina händer i Diddis alla färger och på sätt återskapa Diddi. Alla babblarna kommer att vävas in på olika sätt under terminen ändå. Vi kommer att skapa figurerna på olika sätt med olika tekniker. Doddo gjorde vi på två olika sätt. De första var att barnen fick skapa han tillsammans med hjälp av sina händer som de hade tryckt på papper. De andra var att de fick måla med färg och pensel på ett hjärta. Bibbi kommer att skapas med hjälp av foten. De kommer att måla på foten och trycka på papper. Den kommer sedan att vändas upp och ner och barnen får sätta på ögon.

Pedagogisk dokumentation: De olika teknikerna dokumenterar vi med foto och text i unikum. Detta gäller de mesta vi gör. Även bloggen och pic-collage.

Pedagogisk lärmiljö: Vi anpassar miljön till vårt tema. Babblarna sitter på väggarna och det vi skapar tillsammans med barnen sätter vi upp på väggarna. Vi försöker byta och göra om ofta då vi märker att någon viss möblering kanske inte funkar.

Resultat: Lek och aktivitet blir annorlunda beroende på hur vi skapar miljön. Vi skapar de olika Babblarna med olika material och tekniker. (29/10)

Analys: Vi låter barnen utforska och prova olika målartekniker. Genom att erbjuda barnen olika material att måla med kan de själva utforska de olika teknikerna genom lek, kreativitet och fantasi. De övar sin finmotorik genom att utforska och leka med färgen. De får även träna sina olika sinnen. Med de olika teknikerna vill vi göra barnen uppmärksamma  på att det finns olika tekniker och sätt att skapa på. Inget sätt är rätt eller fel. Vi uppmärksammar även att alla barn inte känner sig bekväma i de olika teknikerna men då erbjuder vi dem att prova en annan teknik. (29/10)

Slutsats: De flesta barnen känner till Babblarna sen innan. Detta har gjort att barnen tar till sig det och visar intresse för de olika figurerna. De får skapa sin egen Babblare på sitt eget sätt. (29/10)

 

Områden för särskild uppföljning:

Flerspråkighet:  Babba kommer att dyka upp under samlingar med sin teckenlåda. Veckans tecken, gamla och nya.

Matematik: Bibbi är stillsam och försiktig, tycker om att ta det lugnt och studera saker. Bibbi tänker mycket och älskar klurigheter och uppfinningar. Med Bibbi hjälp av strävar vi efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. Vi pedagoger ansvarar för en vecka var där fokus kommer vara på matematik. Under en vecka får barnen lyssna och titta på en flanosaga som heter "Var är Babbas saker?". Där möter barnen lägesord, så som bakom, bredvid, framför osv. Under andra veckan fortsätter vi med positioner. Barnen får placera olika föremål och färger på "rätt plats". Under tredje veckan får barnen spela ett Babblarna-memory. Här får de öva på att få ihop par och hitta två likadana. Detta är ett pågående arbete som kommer att upprepas under hela läsåret. (21/11-18)

Självskattningens utvecklingsområden:

Eventuella egna fokusområden: Fokus är att få en trygg och stabil grupp.

Resultat: Vi ser att barnen använder tecken i vardagen spontant. Barnen kopplar färgerna till Babblarna. De gillar att räkna tex när vi räknar barnen i samlingen.

Analys: Matematik - Barnen kopplar färger till Babblarna. Ser barnet en röd boll kan de säga Bobbo. Flerspråkigheten - tecken behövs för alla barn och de snappar upp de fort.

Slutsats: Vi fortsätter att jobba på detta sätt.

 

Förskola och hem:

Vårdnadshavares inflytande: Skolråd, unikum, vardagliga samtal, föräldramöte, julmys då barn och föräldrar kommer på lucia och fikar och vi sjunger  tillsammans, utvecklingssamtal och uppföljningssamtal. Syftet med att Doddo följer med hem är att göra vårdnadshavare delaktiga i verksamheten.

God introduktion: Vi tycker att en god introduktion är viktigt. Gott bemötande och tydlig information är viktigt vid inskolningen. Barnet och föräldrarna ska känna sig trygga med att komma till Saltkråkan. Under inskolningen är det en pedagog som är nära första tiden.

Utvecklingssamtal: Vi har utvecklingssamtal varje vårtermin. Detta sker via unikum. Tydlig struktur. Under höstterminen erbjuder vi alltid uppföljningssamtal för de barn som är nyinskolade. (21/11-18)

Resultat: Vi har fått positiv respons från föräldrar, dom uttrycker att dom känner sig delaktiga och får inflytande i verksamheten. (29/10)

Analys: Vi har öppnat upp för dialog och samarbete denna termin då Doddo har fått besöka barnen hemma hos dem själva. Vi bjuder in föräldrarna lite mer, både med hjälp av Doddo men också med veckobreven som skickas varje fredag.

Slutsats:Vi tycker att det fungerar bra att ha uppföljningssamtal på hösten och utvecklingssamtal på våren, vi delar på dom så mycket som möjligt. Vi har blivit bättre på att lägga samtal på planeringstid, i stället för att stanna över en halvtimme eller så efter arbetstid. Det underlättar för oss. (22/11-18)

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: