Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig argumentation och skriva en debattartikel

Skapad 2018-09-05 14:17 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Muntlig argumentation i par och att skriva en debattartikel
Grundskola 9 Svenska
Ett bra sätt att nå ut med sitt budskap och samtidigt försöka övertyga andra om att man har rätt i en fråga är att debattera och att skriva en debattartikel. Det ska du få göra nu.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vad?

Din argumentation och egenhändigt skrivna debattartikel kommer att bedömas utifrån målen nedan.

Hur?

De uppsatta målen kommer att bedömas och redovisas i kunskapstabellen

Undervisning och arbetsformer

1. I par argumentera muntligt genom olika övningar från vår bok "Svenska Direkt".

2. Genomgång av vad som kännetecknar en debattartikel.

Läsning och diskussioner av debattartiklar.

Skriva en debattartikel, temat för artikeln är det politiska val som sker nu i september.

 

Uppgifter

 • Debattartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Muntlig argumentation och skriven debattartikel

Argumenterande text - debattartikel

E
D
C
B
A
Genre/språk
Eleven kan skriva en debattartikel med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Fakta och argument kopplade till valet finns med. Fungerar som debattartikel.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan skriva en debattartikel med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Tydlig fakta och genomtänkta kommentarer kopplade till det.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan skriva en debattartikel med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Genomtänkt fakta med välarbetade och tydliga kommentarer till det.
Språk
Du använder ett vardagligt, enkelt språk. Din text är huvudsakligen korrekt i fråga om stavning, meningsbyggnad och styckeindelning.
Du försöker använda ett varierat språk. Oftast använder du dem rätt. Du skriver huvudsakligen korrekt i fråga om skrivregler. Din text fungerar som debattartikel.
Du har ett varierat, specifikt ordval. Din text har struktur och flyt. Den är övertygande och fungerar mycket väl som en debattartikel.
Argumentation
Eleven kan framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument. Du redogör för din tes och motiverar den med några enkla exempel.
Eleven kan framföra åsikter med till viss del och relativt väl underbyggda argument. Du ger träffande exempel som stödjer din argumentation, du har en genomtänkt disposition med en tydlig inledning, argumentation avslutning. Din tes framgår tydligt. Du bemöter något motargument.
Eleven kan framföra åsikter med utvecklade och väl underbyggda argument. Du har en intresseväckande inledning och ger välgrundade exempel som stödjer din tes, bemöter och avväpnar motargument. Din argumentation är logiskt och ändamålsenligt uppbyggd och avslutas med en effektiv slutknorr.

Muntliga argumentation/debatt

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9   Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
E
D
C
B
A
Hur du samtalar och presenterar åsikter
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Bemöter åsikter
Du lyssnar och deltar i samtalet och framför din åsikt och kan motivera den med något exempel.
Du lyssnar och deltar aktivt i samtalet. Du kan ge några exempel som stödjer dina ståndpunkter. Du diskuterar och bemöter tänkbara motargument. Du betraktar problem som diskuteras ur fler än en synvinkel.
Du för samtalet och bidrar till att alla får talutrymme. Du ger tydliga och välgrundade exempel som stödjer dina ståndpunkter. Du bemöter och avväpnar ändamålsenligt motargument. Du vidgar samtalet till att omfatta fler perspektiv och beröringspunkter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: