Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnbäret språk 18/19

Skapad 2018-09-05 15:38 i Hallonbackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vision Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning! Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i kommunen. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål. I HAND Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål :

  • Att barnen utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • att de utvecklar intresse för skriftspråk.

Vi har valt att arbeta med just detta därför att: 

Att ha ett väl utvecklat språk är viktigt för framtida kommunikation samt inlärning i skolan.

 

2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

  Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått ett nytt kunnande och nyvunnet lärande kring valt kunskapsområde:

Vi hör att barnen uttrycker sina tankar, idéer, viljor, känslor etc med sitt verbala ordförråd. Att barnen söker egen kunskap med hjälp av kommunikation. Vi ser att barnen visar intressen för skriftspråket och vill lära sig skriva bokstäver.

 

3. Planerade insatser (Hur gör vi?) 

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

Börja med att kartlägga vart barnen befinner sig.

Vi använder oss av materialet " Bornholmsmodellen". Samt ger barnen möjlighet att använda olika material som pennor, papper,

Barnen har fått en egen skrivbok där de kan dokumentera genom att rita och skriva själv.

 

 

4. Metodval för att följa upp effekterna

Hur ska ni få syn på de förändrade lärandet/kunnandet (dvs de förväntade effekter ni skrev in) hos barngruppen? Tex. genom observationer och film från olika situationer. 

Så här följer vi upp:

Vi gör nya kartläggningar, observationer och filmar barnens lek.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: