👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, skriva - ÄNTLIGEN!

Skapad 2018-09-07 13:58 i Bjäre skola Båstad
En övergripande planering i svenska för hela läsåret i år 1.
Grundskola 1 Svenska
Jag vill lära mig att läsa och skriva men hur ska jag göra? Jo, vi lär oss skillnaden på bokstavsnamn och bokstavsljud samt hur man delar ord i stavelser. Skriver gemensamma texter där vi letar enkla ordbilder. Därefter fyller vi på verktygslådan med läs- och skrivstrategier. Vi tränar oss på att hantera "verktygen" och när året är slut kan du både läsa och skriva ord och enkla meningar.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du ska kunna

 • bokstävernas namn och ljud samt förstå sambandet mellan bokstav – ljud.
 • använda några olika lässtrategier så att du kan läsa ihop ord och enkla meningar.
 • visa att du har förstått vad du har läst både muntligt, skriftligt och genom andra uttrycksformer.
 • skriva enkla meningar på egen hand där du till viss del använder dig av mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt samt skriver med små bokstäver för övrigt.
 • kunna skriva, lägga in bild samt skriva ut ett arbete på Ipad.
 • återberätta en händelse, uttrycka känslor och åsikter så att mottagaren förstår.
 • lyssna på andra när de berättar.

Undervisning

Du kommer att få

 • diskutera, formulera och träna strategier för hur du skapar en god lärandemiljö och tar ansvar för ditt lärande.
 • träna på att dela upp ord och meningar i stavelser genom strukturerade övningar ur Språkbiten. Denna kunskap använder du sedan då du läser och skriver.
 • lära dig bokstävernas namn och ljud, hitta på berättelser, läsa och skriva m hj a helordsmetoden då vi arbetar med Sagoskogen.
 • lära dig samt träna på bokstävernas form samt övningar där du lyssnar efter dess ljud i arbetsboken till Magiska kulan.
 • lära dig samt träna lässtrategier m hj a läseboken Den magiska kulan och i småböcker.
 • lära dig samt träna på språkets struktur genom att skriva ord och enkla meningar både för hand och på Ipad. Du förstärker dina texter med bilder som du både gör själv eller hämtar från olika bildprogram.
 • lära dig olika strategier för hur du gör en muntlig presentation samt träna detta.
 • berätta om vardagshändelser samt lyssna till andras både vid spontana tillfällen och i strukturerade uppgifter.

 

Bedömning:

Vi bedömer dina olika förmågor i svenska (läsa, skriva, tala och lyssna) kontinuerligt under terminen genom att ge dig muntlig och skriftlig respons och feedback samt visa på nästa steg i utvecklingen.

Vid terminsslut fyller vi i skolverkets bedömningsstöd nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens läsutveckling

Avstämning A - LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT

Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Ja
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter
Eleven urskiljer ord i meningar
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån sina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter

Avstämning B - LÄSA - BERÄTTANDE TEXT

Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Ja
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning
Eleven läser enkla meningar med flyt
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen

Sv
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens skrivutveckling

Avstämning A - SKRIVA

Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Ja
Eleven har skrivriktningen klar för sig
Eleven prövar att skriva för att kommunicera
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver
Eleven bilder oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt

Avstämning B - SKRIVA

Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll
Ja
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra
Eleven skriver text för att kommunicera
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt
Eleven gör mellanrum mellan orden
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt