Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i Nätet hösten 2018

Skapad 2018-09-07 16:18 i Fageredsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ökar vår förmåga att: -läsa och skriva olika typer av texter. -förklara oss, berätta och på andra sätt formulera oss muntligt. Vår LPP är vad vi har kommit fram till utifrån målen i årskurs 6.

Innehåll

Läsning

Thérese kommer bedöma din förmåga att visa:

*  hur du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med  flyt genom att använda lässtrategier,

*  hur du kan sammanfatta (...) olika texters innehåll och kommentera centrala delar,

* hur du tolkar och för resonemang kring texter, visar att du förstår det finns budskap i texter och resonerar kring detta. 

 

Du kommer att träna och visa att du kan genom att:

- ha skönlitterära böcker och faktatexter som läsläxa,

- läsa högt och tyst enskilt och i par/grupp,

- ha textsamtal bland annat med boken Bakom masken, (bygga strategier= hur vi läser för att förstå)

- sammanfatta texter, 

- läsa kortare texter och arbeta med läsförståelsefrågor, 

- läsa faktatexter på olika internetsidor och sammanfatta, 

- skriva läslogg. (Till exempel förklara, berätta och motiverar vad du tänker kring en fråga som utgår från Bakom masken)

Skrivande

Thérese kommer bedöma din förmåga att visa:


*  hur du kan skriva olika slags texter med  innehåll, struktur samt språklig variation,


*
 hur du använder (...) grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet,

* hur du letar efter information och skriver sammanfattningar om ett ämne med beskrivningar, egna formuleringar och hur du använder ämnesspecifika ord och begrepp,

* hur du utifrån respons kan bearbeta dina texter,

* hur du kan ge respons på texter.

Du kommer att träna och visa att du kan genom att: 

- skriva olika texttyper; miljöbeskrivning, nyhetsnotis, faktatexter/sammanfattningar, berättelser. Vi tänker planera texter i grupp/par för att inspirera varandra och ge varandra respons. Vi formulerar också texter tillsammans. 

- variera vårt ordval i våra texter, 

- använda stödord och tankekarta, 

- skriva för hand och på iPad. 

- använda rätt skiljetecken ?, . - ! och stora bokstäver,

- använda alfabetisk ordning och använda ordlista, 

- sträva efter att stava rätt i vårt skrivande, göra diagnoser, träna på enskilda ord/ordgrupper och träna genom lekar. 

Tala, lyssna och samtala

Thérese kommer bedöma din förmåga att visa:

* att du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter, 
* att du kan (...) förbereda och genomföra muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning.

Du kommer att träna och visa att du kan genom att: 

-  redovisa böcker, 

- motivera, förklara och argumentera i par/gruppdiskussioner och textsamtal.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: