Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny10 Livet i Bokstavslandet

Skapad 2018-09-09 11:54 i Nyhemsskolan F-3 B Halmstad
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi fortsätter att följa med Ami, Bruno, Coco, Dani och Max på äventyr i Bokstavslandet. I årskurs 2 kommer vi få lära känna flera andra karaktärer, bearbeta och jobba med olika sorters texter. Varje vecka kommer eleverna arbeta med texternas innehåll och träna på att såväl läsa, skriva, lyssna samt att berätta.

Innehåll

Utgångspunkt

Vi fortsätter att följa med Ami, Bruno, Coco, Dani och Max på äventyr i Bokstavslandet. I årskurs 2 kommer vi få lära känna flera andra karaktärer och möta olika sorters texter i Livet i Bokstavslandet.  Varje vecka kommer eleverna arbeta med texternas innehåll och träna på att såväl läsa, skriva, lyssna samt att berätta. Läsläxa kommer ges varje onsdag till måndag kopplat till den aktuella texten vi jobbar med. Som ett komplement till läseboken kommer eleverna få en egen tystläsningsbok, lyssna till lärarens högläsning, komplettera med andra skönlitterära böcker under läsårets gång samt läromedlen Språkgodis och Läsförståelse Grön.

Konkretisering av målen

Inspirerat av läseboken kommer

- olika arbetsuppgifter utformas med syfte att träna på läsning och förståelse av det eleverna läser.

- eleverna får träna på strategier för att skriva olika typer av texter, språkets struktur och enkla former för textbearbetning

 

Eleverna ska efter avslutat temaområde....

- läst och arbetat med olika sorters texter i exempelvis läseboken Livet i Bokstavslandet, tystläsningsbok samt andra skönlitterära böcker som lånas på biblioteket

- tränat på lässtrategier för att förstå och tolka texter

- fått förståelse för enkla former av textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydligande eller ändringar

- kunna använda olika sätt att sammanfatta, reflektera, diskutera och svara på frågor om texter

- ha förståelse för språkets struktur, skiljetecken, meningsbyggnad samt stava vanligt förkommande och elevnära ord.

- kunna skriva och känna till olika sorters texter budskap, uppbyggnad och innehåll (främst berättelser, faktatexter och instruktioner)

- genomfört muntliga presentationer och berätta om för eleven vardagsnära ämnen 

- fått förståelse för språkliga strategier för att minnas och lära

- ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter 

- känna till skillnader mellan tal och skriftspråk

Genomförande

Vi kommer att bland annat:

- Lyssna på när vuxen läser högt från Livet i Bokstavslandet och andra skönlitterära böcker

- Delta i gemensam läsning / stafettläsning och lyssna samt hänga med i texten när en kompis läser.

- Läsa och arbeta med olika sorters texter i exempelvis mindre grupper, par och enskilt

- Använda filmerna: https://urskola.se/Produkter/186587-Livet-i-Bokstavslandet-Skonhet

- Använda: https://webbapp.liber.se/livet-i-bokstavslandet-2/#/

- Använda olika stenciler och arbetsmaterial för att bearbeta och skapa förståelse om texternas olika budskap

- Komplettera med läromedlen: Språkförståelse Grön och Språkgodis

- Använda konkret material så som exempelmeningar, föremål och rekvisita för att få inspiration och förståelse av arbetsmomenten

- Synliggöra och förklara olika begrepp i klassrummet

- Dramatisera, upptäcka och uppleva olika moment inspirerat från Livet i Bokstavslandet

 

Till varje kapitel kommer några specifikt utvalda begrepp/ord lyftas och arbetas extra med. Begrepp/ord kommer synliggöras med bildstöd och i så står utsträckning som möjligt förtydligas med TAKK i klassrummet.

Inför varje enskilt arbetsmoment förtydligas syftet för eleverna muntligt och i viss mån skriftligt.

Ex "I veckan ska vi arbeta med instrurerande texter och målet är att ni ska kunna förstå och skriva en egen instruktion".

 

Dokumentation och bedömning

Elevernas kunskaper dokumenteras genom att...

- Vuxna lyssnar och kommenterar elevernas läsning kontinuerligt under läsåret.

- Elevernas delaktighet under arbetsmomenten

-  Texter, stenciler och arbetsuppgifter sparas och bedöms kontinuerligt i varje elevs individuella mapp

- Skolverkets bedömningsstöd i SV / SVA kommer genomföras såväl hösttermin som vårtermin

Grovplaneringen sträcker sig över hela läsåret och för varje enskilt moment finns specifikt mål bestämt utifrån "Nyhemsskolans årskursplanering 1-3".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  SvA  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: