👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan. Normer och värde

Skapad 2018-09-10 11:14 i Klossdammens förskola Söderhamn
Förskola
Förskolorna Klossdammen, Stentägten och Uttern arbetar aktivt med att främja barns lika rättigheter och möjligheter. Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg vardag är en förutsättning för att barnen på våra förskolor ska kunna delta i verksamheten på lika villkor. Förskolans uppdrag är att skapa de bästa möjliga förutsättningar för alla barns utveckling och lärande. I vårt arbete kommer vi att ha en Regnbågsvecka som sedan avslutas med en gemensam Regnbågspromenad.

Innehåll

Nuläge

I vår enhet 1 (Lingon Hallon) har vi 38 barn i åldern 1-5 år, vi har nyss börjat terminen med en ny organisation. Barnen är indelade i tre lärgrupper  tre dagar i veckan.

I vårt arbete med normer och värden lägger vi fokus på hur vi är med och mot  varandra. Vi tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar på sina villkor och efter sina förutsättningar. Vi jobbar nu med att få ihop grupperna och få de ny inskolade barnen trygga.

Mål

Normer och värden.

· Öppenhet och Frihet

 · Respekt

 · Solidaritet

 · Ansvar

 ·  Hänsyn

 · Etik och Moral

 · Jämlikhet

 ·  Respekt mot djur och natur

 

Syfte

Barnen ska få en förståelse för andra och att alla är olika men lika mycket värda.

Hur är man en bra kompis?

 

Genomförande

Öppenhet och frihet

 Varje barn yttrar sig fritt och har rätten till sina egna tankar.

 Vi som personal lyssnar på barnens idéer och är öppna för deras förslag.

 

Respekt

 Som vuxna visar vi barnen respekt för deras åsikter och tankar.

 Aktivt förklarar vi för barnen att alla har rätten till sin egen åsikt men barnen

 skall också lyssna in och acceptera andras åsikter.

 

Solidaritet

 Vid våra måltider eller på samlingarna får barnen t.ex. vänta på sin tur och lyssna

 på varandra. I leken lär barnen sig det sociala samspelet. 

 

Ansvar

 Barnen ansvarar över att sina ytterkläder hängs upp på krokar.

 Vi vuxna påvisar deras betydelse att ansvara över t.ex. kläder, dukning och sitt

 handlande mot andra barn. Barnen får känna sig viktiga i sitt ansvar.

 

Hänsyn

 Personal och vuxna visa hänsyn mot varandra och mot barnen både i ord och i

 handlingar. I leken lär sig barnen att ta hänsyn gentemot kompisarna. De stora barnen lär sig

 hänsynstagande på många vis. De får vara lite tystare när de små sover, vänta

 lite längre på sin tur, hjälpa varandra osv. De små lär sig hänsynstagande

 gentemot de stora genom att inte förstöra det som andra har byggt och de får

 fråga om de får vara med i leken osv. Genom sagor och drama lever vi oss in i

 andra människors situationer och känslor. Vi är alla olika med olika förmågor och

 alla deltar efter egen förmåga.

 

Etik och moral

 Det finns regler synliga som påvisar vad som är rätt och fel. I

 vardagliga lek situationer hjälper vi vuxna till att lösa konflikter och samtalar

 med barnen om etik och moral.

 

Jämlikhet

 I alla aktiviteter och dagliga situationer påvisar vi vuxna vikten av att vi alla har

 lika värde oberoende kön, tro, nationalitet och åsikter. Barnen får möjlighet att

 prova alla aktiviteter som är anpassade för att alla skall kunna delta.

 

Dokumentation under lärprocessen

All personal på enheten kommer att dokumentera det vi gör. Detta med hjälp av barnens arbeten och processer, våra observationer och reflektioner, foton och filmer.

Dokumentationen läggs upp på unikum och på vår dokumentationsvägg.

Ansvar

Arbetslaget i enhet 1.

Uppföljning

Reflektion varje måndag på enhetsplaneringen. Efter utvärderingen lägger vi fokus på de områden vi anser att vi behöver arbeta vidare med.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18