Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Saltkråkan 2018-2019

Skapad 2018-09-10 17:28 i Kullegårdens förskola Partille
Kopiera mallen och byt namn på den till "teamplan för X avdelning hösten 2016"
Förskola
Relationsskapande Miljö Rutiner Likabehandling Språkutveckling Tema -Vänskap Vi kommer använda oss av materialet "Alfons vänskapslåda" i syfte att uppnå målen för vårt tema. Det är också ett sätt att levandegöra och arbeta med likabehandlingsplanen konkret. Alfons är en figur som alla barn känner igen och vi upplever att barnen tycker böckerna är roliga och intressanta. Han bor med sin pappa och är glad och busig men kan också bli arg, ledsen, svartsjuk och spökrädd, precis som alla andra. Hur är en bra kompis? Hur känns det att vara ensam, glad eller arg? Hur kan man hjälpa en kompis? Materialet är en hjälp för att jobba tillsammans i barngruppen för en trygg förskola där alla får och tar plats!

Innehåll

Vision: Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

Vår vision med temat vänskap är att barnen ska se varandra som bra kompisar och uppleva fördelarna med varandras olikheter.

Var är vi?

 

Fokusområden i början av terminen är relationsskapande, utforskande av miljön och rutiner

Vi arbetar med naturkunskap där vi följer årstidernas växlingar, använder oss av material som vi hämtar i skogen tex kastanjer.

Vi lär oss om olika träd löv och barrträd och om djuren i naturen. Vi använder oss av dessa material för att lära oss och använda matematik och har skapat räkneormar och har satt upp kastanjer på snören med siffrorna 1-10 i hallen.

 

Beskrivning av barnens intresse och behov:

Vår barngrupp består av 19 barn i åldrarna 2-4 år. Vi ser ett behov av att arbeta med kompisrelationer.

Vi ser att barnen håller på att upptäcka sina roller i barngruppen och därmed sitt identitetsskapande. Barnen leker ofta rollekar, konstruktionslekar och spelar spel. Vi har observerat att det då ibland uppstår konflikter kring lek och spelregler.

Det finns många nya relationer i gruppen och barnen tränar sitt sociala samspel.

 

Vi ser också ett behov av att barnen får träna på att tolka och bli medvetna om sina egna och andras känslor.

Barnen är uppdelade i två grupper tre dagar i veckan: Millagruppen och Mållgangruppen vilket gör att vi kan anpassa verksamheten bättre för barnens olika behov.

Alfons är en figur som alla barn känner igen och temat vänskap tas upp i många av böckerna om Alfons.

För att kunna samspela och fungera tillsammans är kommunikation och språk viktigt. Vi arbetar därför språkstimulerande på olika sätt och använder oss bla av kunskaper vi fick genom läslyftet när det t ex gäller lästeknik, sagoberättande för att fånga barnen och samtala kring böcker/ämnen/frågor. Vi använder även tecken som stöd.

Vi ser att många av barnen har ett stort intresse för bokstäver, rim och ramsor osv.

Vi ser även intresse för matematik, siffror och olika begrepp.

Vi tar även tillvara på barnens behov av rörelse, sång och musik som de tydligt visar intresse för dagligen.

 

 

Vi har gjort om miljön inne för att passa barnens behov och intressen bla skapat ett familjerum då vi såg behovet av att få leka rollekar mer ostört. Vi anpassar även sagor och bokutbud efter barnens behov och intressen. Temat finns med även med i utemiljön tex i Alfons kompispromenad där barnen tränar samarbete och motorik med hjälp av bildmemory på alfons och hans vänner. Bilderna visar även olika känslor. Vi har även satt upp bilder på sånger som vi laminerat.

 

VART SKA VI?

Vårt mål är att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik! För att utveckling och lärande ska ske är det viktigt att de andra delarna finns med. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och ha roligt och känna gemenskap i gruppen. Vi vill att alla barn ska känna sig lyssnade på och uppleva glädjen i att ha varandra. Vi vill att barnen ska få träna sina förmågor att samarbeta och kommunicera.

 

Målsättningar med temat Vänskap:

-Att lära sig tolka egna och andras känslor

-Att lära sig olika strategier för att lösa dilemman som kan uppstå när man leker/samarbetar tillsammans

-Att barnen ska bli medvetna om och uppleva det positiva i att vi alla är olika 

-Att alla barn ska känna sig viktiga och betydelsefulla i gruppen

 

Läroplansmål:

Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att samtala om situationer från ett annat perspektiv tex med rollspel och teater eller böcker och sagor

 

Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att leka med ord, lust att återberätta i grupp, reflektera kring tidigare aktiviteter.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Utveckling pågår när varje barn samtalar kring matematiska begrepp och använder dem i sin vardag samt gör dem meningsfulla för sig själva.

 

Barns inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:

Delta i samspelande aktiviteter som utmanar barnen i demokratiska beslut

När barnen ges möjligheter att uttrycka sin åsikt men samtidigt lyssna på andras

 

 

HUR GÖR VI?

Vi har mycket rutiner dvs återkommande aktiviteter för att skapa trygghet.

Vi erbjuder många gemensamma aktiviteter med fokus på glädje och gemenskap t ex sång, dans och musik för att främja samarbete och glädje.

Vi lyssnar in och lär känna varje barn för att ta reda på varje barns intressen och behov. 

En viktig metod för att nå utveckling och lärande är genom samtal och dialog med barnen -enskilt eller i grupp, planerat eller spontant t ex i leken.

 

Likabehandlingsplanen blir levande på ett konkret sätt genom vårt tema i tex samtal med barnen i grupperna då vi bl a tar upp specifika frågeställningar.

Barnen görs även medvetna om vikten av allas lika värde, rätt att bli lyssnade på, rätt att få inflytande osv när vi genom ett närvarande förhållningssätt hjälper och stöder barnen t ex då det uppstår konflikter.

 

Vi ser och bekräftar barnen när de visar empati mot varandra.

 

Vi ser vikten av ett utforskande arbetssätt där vi pedagoger är medforskande tillsammans med barnen och ett lärande genom samspel och reflektioner. Verksamheten ska bygga på glädje, nyfikenhet och lust till att lära. Eftersom barnen är indelade i mindre grupper kan vi arbeta med olika projekt beroende på barnens intressen men ändå kopplat till det gemensamma temat. Vi vill arbeta i mindre grupper eftersom vi vill ge alla barn goda möjligheter att få göra sin röst hörd och känna trygghet till att uttrycka sig tillsammans med andra.

Miljön ska vara inbjudande och utmanande både inne och ute för att stimulera till lek och lärande. Därför jobbar vi ständigt med att anpassa den för barngruppens behov med möjlighet att blanda och utforska olika typer av material som finns tillgängliga i barnens höjd. Detta för att barnen ska stimuleras i att känna sig självständiga och kunna påverka sin egen vardag. Miljön är även medvetet planerad för att stimulera barnen i deras matematik-och språkutveckling.

 

Grupper:

Vi har grupper tre förmiddagar i veckan med några fasta huvudaktiviteter varje dag som utelek ibland i skogen, rörelse/dans/rytmik, sagor/läsning och skapande aktiviteter/estetiska lärprocesser.

Grupperna är indelade efter ålder.

Bokpåsen:

På fredagar har vi en återkommande aktivitet som främjar språkutveckling, att våga prata inför grupp, att träna på att lyssna på en kompis, att få uppleva spänning och förväntan. Vi har tre frågor som vi ställer till barnet som har med påsen. Vi dokumenterar svaren samt tar en bild på boken och skriver upp författare och illustratör och lägger detta på saltkråkans blogg (då föräldrarna önskat detta på vårt föräldramöte) samt i det aktuella barnets personliga lärlogg.

Alfons vänskapslåda:

Den innehåller bl a flanosaga, samtalskort med frågor och bilder, böcker med handledning, samtalskort för föräldrar, alfonsdocka och förslag på skapande aktiviteter.

Vi använder oss av en Mållgan och en Milla i form av mjukdocka i de olika grupperna som är döpta efter dessa två av Alfons vänner.

Genom arbetet och temat om Alfons får barnen lära känna hans familj samt vänner och reflektera över hur olika familjer kan se ut. Detta blir då en del i barnens förståelse av mångkultur.

 

Skogen:

Vi använder mycket material från naturen och använder dessa i estetiska lärprocesser bla i syftet att lära oss mer om Naturkunskap men det kan även vara matematik som t ex att göra "räkneormar" av kastanjer.

IT/ projektor:

Vi använder vår projektor på många olika sätt bla för att läsa böcker t ex bokpåsen så alla barnen ser bilderna bra, att skapa en lugn och harmonisk miljö med rörliga bilder från havet med lugn musik, visa dokumentation från Unikum, titta på program från UR t ex bokstavslandet, ugglans kompisproblem, små berättelser i serien Vem som handlar om olikheter och dilemman barnen möter i vardagen då de ska fungera tillsammans i grupp.

Pedagogernas roll:

Vi pedagoger fungerar både som en trygghet och inspiratörer i relationen med barnen. Vi har ett inlyssnande och närvarande förhållningssätt vilket innebär att vi är nära barnens lek och tar tillvara på barnens tankar och samtal.

 

 

 

 

Nedan svarar vi på i våra uppföljningar:

HUR BLEV DET? Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.

  • Vad har vi dokumenterat? Hur har barnens lärande blivit synligt?
  • Vilket resultat ser vi i förhållande till de mål vi har satt upp? (Vart ska vi?)
  • Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? Vad sa barnen?
  • Vad har barnen lärt sig? Hur vet vi det? Hur ser vi det?
  • Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?
  • Vilka strategier och metoder har varit framgångsrika/mindre framgångsrika? Vad av detta kan vi ta med oss in i kommande projekt-/arbetsområde?
  • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: