Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Fladdermusen 2018/2019

Skapad 2018-09-11 11:36 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola F
Fritidshemmet ska sträva efter att erbjuda eleverna en meningsfull fritid, samt stimulera deras utveckling och lärande. Vi utgår från läroplanen Lgr 11. På fritidshemmet lägger vi stort fokus på samspelet i gruppen, genom samtal, den fria leken, leklådor och olika teman.

Innehåll

 

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområde/tema

I vår dagliga verksamhet arbetar vi ständigt med de punkter som beskrivs i läroplanens kapitel fyra. Vi fokuserar på de sociala frågorna, samspelet mellan barnen och leken. Vi stöttar upp leken genom att vi är med aktivt, samt har färdiga leklådor som eleverna har möjlighet att välja. Leklådorna använder vi som ett hjälpmedel för eleverna, så att de blir nyfikna på att leka med olika saker och med olika kompisar.

 

 Syfte-förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. (Lgr 11)

 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. (Lgr 11)

 

 

Måluppfyllelse

- Vi vill att barnen utvecklar sin empatiska förmåga i leken.

- Vi vill att varje barn får möjlighet att delta i det skapande arbetet under terminen.

- Vi vill att barnen med ökad mognad skall kunna ta ansvar för sig själva och sina saker

- Vi vill att barnen respekterar personal och varandra.

- Vi vill att barnen ska känna sig trygga med personalen och fritidshemmets verksamhet. Vi vill att barnen ska våga framföra sina önskemål, samt vara delaktiga i verksamheten.

 

 Utvärdering- vad och hur?

Vi utvärderar vår verksamhet på följande sätt:

-Genom fritidsråd.

-Vi samtalar med barnen före och efter aktiviteter. Frågar vad de har lärt sig, hur gick det? vad kunde du/ni/vi gjort annorlunda? Hur kan man göra nästa gång?

- Vi har en utvärderingsburk där barnen efter varje aktivitet lägger en pärla. Antingen en gul, en grön eller en röd. Grön lägger man i om man har lärt sig något, gul om man inte vet och röd om man inte har lärt sig något.

-Vi personal diskuterar tillsammans och utvärderar våra aktiviteter, teman mm.

 

 

 
Undervisning och arbetsformer

Ansvar:

- Gå in och tala om att man har kommit till fritids.

- Ta ansvar för sina egna saker, såsom att hänga upp jackan på sin plats och ställa skorna i hyllan.

- Fullfölja den aktivitet man har valt och sedan städa iordning efter sig.

 

Inflytande/delaktighet:

 

- Vi ger barnen möjlighet att komma med förslag och egna idéer. Detta gör vi genom fritidsråd 1 gång i månaden, samt genom deltagande i samlingen. Vi har alltid en aktivitet som vi erbjuder barnen.

Trygghet:

- Vi ger barnen verktyg att själva kunna lösa konflikter. Vi hjälper dem att själva se sin roll i konflikten, men även att de ska förstå att andra kan ha en annan uppfattning.

- Vi ser och bekräftar alla barn.

- Vi skapar en miljö där alla barn får känna gemenskap, och vara en del av gruppen.

- Varje vecka gör vi  en veckoplanering för fritids. Vi sätter upp den på dörren.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Lgr11 skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • Lgr11 kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
 • Lgr11 skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • Lgr11 röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
 • Centralt innehåll
 • Lgr11  - Språk och kommunikation Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
 • Lgr11  - Skapande och estetiska uttrycksformer Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Lgr11  - Natur och samhälle Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
 • Lgr11  - Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Lgr11  - Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • Lgr11  - Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
 
Stäng
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: