Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns relation till sin stad Koltrasten 2018/2019

Skapad 2018-09-12 12:29 i Bokens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Barns relation till sin stad

Innehåll

Uppstart projektplanering

 

 

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

Formulering av syfte

I vårt projekterande detta året utgår vi ifrån barns relation till sin stad. Med utgångspunkt i detta vill vi skapa sammanhang som möjliggör för barnen att utvecklas språkligt och matematiskt. Vi vill erbjuda barnen olika uttryckssätt och tekniker (bygg och konstruktion) i projektet och låta barnen utforska och fördjupa sitt intresse kring en plats. 

 

 

 

 

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför?  Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla? 

Vårdnadshavarnas delaktighet

 

Genom unikum, vår pedagogiska dokumentation inne på avdelningen, processvägg, samt den dagliga kontakten.

Barnen kommer även att ta med sig en väska hem innehållande en bok, ettmemoryspel (bilder från våra promenader) och ett gosedjur. Krokodilen Krockis är nyfiken på vilken relation varje barn har till en plats de tycker om. Krockis stannar en vecka hos varje barn och barnen får tillsammans med sina vårdnadshavare berätta för Krockis skriva ner i boken, ta kort eller ta med en sak från platsen om man vill.    

 

 

 

 

 

 

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen? 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vi förändrar våra lärmiljöer tillsammans med barnen utifrån barnens intresse och det projektet vi arbetar med. Utifrån vårt projekt vill vi erbjuda miljöer som väcker nyfikenhet ,bjuder in till kollaborativa möten, reflektion och inspirerar till skapande på olika sätt. Vi kommer att tillföra material och låta våra miljöer växa fram under projektets gång. 

 

 

Hur skapar vi förutsättningar så att alla barn inkluderas i vår lärmiljö? Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön?

Vilka möjligheter till kollaborativt lärande och formativ undervisning ger vår lärmiljö?

 

Arbetssätt, organisation och struktur

 

Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper vid olika aktiviteter och reflektion. Gå på utflykter, utforska staden, möjliggöra för barnen att leka projektet under hela dagen och använda sig av olika uttrycksformer. Vi kommer även att ha tvärgrupper ( åldersindelade) med grannavdelningen.

Vilka metoder ska vi använda för att ge barnen möjlighet att vara i relation till det vi projekterar om under hela dagen?

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)

 

Kompetensutveckling

Hur tar vi vara på allas olika kompetenser?

Vilken kompetensutveckling behöver vi i arbetslaget?

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vi ser stort intresse för bygg och konstruktion, barnen bygger på olika sätt med olika material.

Vi har gått på promenad vid flera tillfällen och barnen visar glädje och intresse för att gå iväg och utforska. Vi har samtalat om var vi bor, hur långt från förskolan eller hur nära förskolan. Barnen är nyfikna på varandra och lär av varandra. Hur ser våra hus ut? Vilken är din favoritplats? Barnen vill rita, bygga, jämföra...

 

Vad visar barnen intresse för utifrån det material och de aktiviteter vi erbjudit? Ge exempel på hur vi ser att barnen visar intresse? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla och fördjupa?

Formulera mål

 

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • att vara rädda om djur och natur. Ex. Plocka naturmaterial på marken och inte bryta av, pinnar och blad,
 • Lpfö98 Rev. 2016
   
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • att skapa/ erbjuda material/lärmiljöer som väcker nyfikenhet och ge barnen möjlighet att leka projektet och lära av varandra 
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • att vi genom projektet, skapa relation till varandra och staden ger möjlighet till reflektion, samtal och dialog med varandra, att uttrycka tankar, ställa frågor, genom att Lära om likheter och skillnader beroende på hur och var man bor
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • former, siffror, antal, begrepp, riktning… former ute, siffror på hus, fordon,orientering (vart vi går, vart vi är…) bakom,framför, på….läge, titta på karta, googl earth 
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Att erbjuda olika material och tekniker, erbjuda lärmiljöer där skapande, bygg och konstruktion möjliggörs. Ta vara på barnens intresse för det de vill skapa 

 

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet från undersökningsperioden? Konkretisera läroplansmålen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i dokumentationen.

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: