👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödhakens Normer & värden Holken/Kobjer 2018/2019

Skapad 2018-09-13 13:32 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
På förskolorna Holken och Kobjer har pedagogerna tydliga riktlinjer, är konsekventa och goda förebilder. Verksamheten sker ofta i mindre grupper och i tvärgrupper och ger barnen möjlighet att skapa relationer mellan avdelningarna och få se en större mångfald. På förskolorna är leken grunden för utvecklandet av sociala kompetenser och regler för samvaron. Barnen är delaktiga i verksamheten och uppmanas till ett gemensamt ansvar för förskolans miljö. Pedagogerna är närvarande i barngruppen och är tillgängliga i barnens olika aktiviteter och situationer. Arbetet i verksamheten utgår från att ge barnen metoder och redskap för att självständigt lösa konfliktrelaterade situationer. Barnen görs även medvetna om att de kan söka hjälp hos andra barn och pedagoger vid behov. Verksamheten ger barnen en rik syn på mångfald genom att ta vara på de resurser som finns i samhället utanför förskolan samt genom olika media. Olikheter ses som en tillgång och verksamheten utgår från en positiv grund där individens styrkor får stå i centrum.

Innehåll

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra"

Värdegrundsarbetet är i centrum och utifrån barnens behov, intressen och förutsättningar utformas verksamheten. Vi arbetar med ”Kompisböckerna” som är kopplade till Barnkonventionen. Dessa böcker tar upp de olika delarna i Barnkonventionen i små, korta berättelser med Kanin och Igelkott i centrum.

Vi kommer att arbeta med att lyfta barnens olika styrkor, tillmötesgå och vara lyhörda för deras intressen.

Vi kommer att samla och dela upp barnen i olika grupper och konstellationer. Fokus på att alla skall lära känna alla, att alla känner sig välkomna och mår bra.

 Gruppstärkande aktiviteter såsom sångsamling, flanosagor, miniröris, högläsning i små och storgrupp.

 

I leken arbetar vi pedagoger med att stärka barnens ”leksignaler”, så att de ska förstå varandra när de leker. Detta gör vi dagligen t.ex. genom att med kroppen visa hur man gör, vad man säger för att ”komma in” i leken och hur ”turtagningen” i leken fungerar.

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

Löpande observationer som mynnar ut i dokumentationer.

Samtal med barnen i olika situationer och i olika grupper eller enskilt

Genom dialog och daglig kontakt med vårdnadshavare får vi en samlad bild och feedback på barnens trivsel och utveckling. Också via Unikum görs vårdnadshavare delaktiga i arbetet med värdegrunden och barnens utveckling

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

Vi förväntar oss, och ser redan nu, hur barnens leksignaler utvecklas. Detta ser t.ex. genom färre konflikter i leken.

Vi förväntar oss att se hur barnens empati med utvecklas, detta förväntar vi oss se genom att barnen hjälper och är måna om varandra och om oss pedagoger.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

 

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

 

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

 

4. Läroplansmål - se nedan

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016