Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT18 år 6

Skapad 2018-09-17 09:50 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Matematik

Matematik handlar om förståelse för talens värde i förhållande till varandra. Det finns ett tydligt system i hur matematiken fungerar och om man letar så hittar man matematik överallt. Matematik har till och med ett eget språk med egna matematik ord. Följ med oss in i matematikens värld.

Innehåll

Syfte

Förmågor i matematiken som vi arbetar med under terminen är de gröna kopplingarna du ser nedan. 

Metod

Tidsplan: Vi kommer att arbeta med dessa områden under höstterminen 2018.

Undervisning och avstämning: Vi kommer ha muntliga genomgångar varje vecka där vi går igenom de olika momenten och matematiska begrepp som berörs under veckan. Vi kommer att använda konkret material vid behov och göra gemensamma praktiska uppgifter. 

Vi kommer att ha gemensamma diskussioner kring matematiska problem och olika strategier för att lösa dessa.
Varje område som vi arbetar med är indelade i olika delkapitel som i sin tur är indelade i 4 olika svårighetsnivåer. Under områdets gång kommer vi också att arbeta med "tänk och räkna", "kan du förklara", "kan du begreppen", blandade uppgifter samt problemlösning.

Arbetet kommer att ske både enskilt och i grupp, muntligt och skriftligt.

Vi kommer att genomföra en diagnos efter området för att se om något behöver repeteras eller om man kan arbeta vidare och fördjupa sig. Dessutom kommer vi kontinuerligt ha tester på ma-läxor. 

Självskattning och bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under årets gång.Se kunskapskrav nedan. 

 

Uppgifter

 • Diagnos 1

 • Diagnos 1

 • Diagnos 2

 • Diagnos 2

 • Läxförhör 20 september

 • Läxförhör 20 september.

 • Läxförhör 14 september.

 • Läxförhör 14 september.

 • Läxförhör 28 sept.

 • Läxförhör 28 sept.

 • Ma-läxförhör v.40

 • Ma-läxförhör v.40

 • Prov - taluppfattning, huvudräkning & problemlösning. v.41

 • Prov - taluppfattning, huvudräkning & problemlösning. v.41

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Läxförhör

Inte godkänd
Godkänd
Mer än godkänd
Läxförhör v 37.
Läxförhör på decimalform, bråkform, blandad form, andel av och utvecklad form. Läxförhöret innefattar enklare rutinuppgifter. Maxpoäng är 13.
Du visar att du är på god väg att nå godtagbara men behöver öva mer på dessa moment som testet testade. Du hade 8 poäng eller lägre.
Du visar att du har grundläggande kunskaper. Du behöver öva mer på dessa moment. Du hade 9-11 poäng.
Du visar att du har goda kunskaper. Du hade 12-13 poäng.
Läxförhör v.38
Läxförhör på algoritmer med decimaltal i addition, subtraktion, multiplikation och division. Läxförhöret innefattar enklare rutinuppgifter. Maxpoäng är 7.
Du visar att du är på god väg att nå godtagbara men behöver öva mer på dessa moment som testet testade. Du hade 4 poäng eller lägre.
Du visar att du har grundläggande kunskaper. Du behöver öva mer på dessa moment. Du hade 5-6 poäng.
Du visar att du har goda kunskaper. Du hade 7 poäng.
Läxförhör v.39
Läxförhör på begrepp som summa, differens, produkt, täljare... Läxförhöret innefattar enklare rutinuppgifter blandad med enklare problemlösningar. Maxpoäng är 12.
Du visar att du är på god väg att nå godtagbara men behöver öva mer på dessa moment som testet testade. Du hade 5 poäng eller lägre.
Du visar att du har grundläggande kunskaper. Du behöver öva mer på dessa moment. Du hade 6-9 poäng.
Du visar att du har goda kunskaper. Du hade 10-12 poäng.
Läxförhör v.40
Läxförhör på att omvandla från bråkform till decimalform. Läxförhöret innefattade enklare rutinuppgifter och problemlösningar. Maxpoäng 12.
Du visar att du är på god väg att nå godtagbara men behöver öva mer på dessa moment som testet testade. Du hade 5 poäng eller lägre.
Du visar att du har grundläggande kunskaper. Du behöver öva mer på dessa moment. Du hade 6-9 poäng.
Du visar att du har goda kunskaper. Du hade 10-12 poäng.

Ma
Diagnoser

Inte godkänd
Godkänd
Mer än godkänd
Diagnos 1
Den första diagnosen avser att testa decimalform, bråkform, del av, andel av, algoritmer i de fyra räknesätten.
Du behöver öva mer på samtliga moment eller övervägande delen av det som diagnosen avser att testa. Du övar på "träna mera"-delen på kapitel 1.
Du visar förståelse för det kapitel 1 handlar om, och vissa moment behöver du öva mer på. När du övat mera på vissa moment och känner dig säker kan du göra fördjupningsdelen på kapitel 1.
Du visar god förståelse för det som kapitel 1 handlar om, i vissa moment behöver du möjligtvis öva mer på men övervägande del kan du och kan nu fördjupa dina kunskaper. Du gör fördjupningsdelen.
Diagnos 2
Den andra diagnosen avser att testa metoder för division med 10, 100 & 1000, metoder för multip och division av tal med decimaltal, metoder för multiplikation med stora och små tal samt att utifrån dessa metoder och uträkningar bedöma rimligheten i resultatet.
Du behöver öva mer på samtliga moment eller övervägande delen av det som diagnosen avser att testa. Du övar på "träna mera"-delen på kapitel 2.
Du visar förståelse för det kapitel 2 handlar om, och vissa moment behöver du öva mer på. När du övat mera på vissa moment och känner dig säker kan du göra fördjupningsdelen på kapitel 2.
Du visar god förståelse för det som kapitel 2 handlar om, i vissa moment behöver du möjligtvis öva mer på men övervägande del kan du och kan nu fördjupa dina kunskaper. Du gör fördjupningsdelen.

Inte godkänd
Godkänd
Mer än godkänd

Ma
Prov

Inte godkänd
E
C
A
Prov
Taluppfattning, huvudräkning och problemlösning
Du visar att du är på god väg att nå ett godtagbart resultat. Du behöver öva mer på de moment som provet avser att testa.
Du visar grundläggande kunskaper.
Du visar goda kunskaper.
Du visar mycket goda kunskaper.
Prov kap 1+2
Du visar att du är på god väg att nå ett godtagbart resultat. Du behöver öva mer på de moment som provet avser att testa. Det blir ett omprov 23 nov.
Du visar grundläggande kunskaper. Betyg på provet är E eller D.
Du visar goda kunskaper. Betyg på provet är C eller B.
Du visar mycket goda kunskaper på provet. Betyg på provet är A.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: