Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Babblarna

Skapad 2018-09-17 13:29 i Centrala Förskolan Myrstacken Rättvik
Projekt Babblarna
Förskola
Utifrån barngruppens intresse kommer vi att använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten på ett lustfyllt sätt. Vi kommer att koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen (Lpfö98 rev 10). Detta kommer vi att arbeta med som ett projekt under höstterminen 2018 och löpande. Vi vill få in matematik, språk, kommunikation, natur, teknik och rörelse, på ett lustfyllt och meningsskapande sätt i vår dagliga verksamhet.

Innehåll

Nuläge

På vår avdelning har vi 1-3 åringar. Vi har sett att barnen har ett intresse för Babblarna och vi vill därför inkludera figurerna i vår pedagogiska verksamhet.

Mål

Målet med Babblarna är att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande. Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas projektet.

Syfte 

Syftet är att använda Babblarna som ett lustfyllt verktyg, där vi utgår från barnens intresse  för at sträva mot målen i läroplanen.

Genomförande 

- Barnen känner redan till Babblarna men vi kommer presentera figur för figur kopplat mot läroplanens mål utifrån barnens intressen och önskemål och funderingar. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt:     

 

Doddo- ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är.

Bibbi- gillar matematik t ex. få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga. 

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek. Tillsammans med Bobbo dansar vi och gör rörelsesånger.

Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material. 

Babba- gillar språk, att läsa böcker och kommunicera på olika sätt b la genom TAKK (teckenkommunikation).

Dadda- gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag och utforskar vår närmiljö.

 

Barnen kommer att få upptäcka, undersöka och skapa med olika färger och material. Ibland kan Babblarna komma med uppdrag, tex leta efter saker och hjälpa Babblarna. Vi kommer att ha rörelse med Babblarna i lekhallen. Sånger, böcker, sagor, rim och ramsor om och med Babblarna finns som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

 

 

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i barnets Lärlogg

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering

Sker kontinuerligt i arbetslaget under gemensam reflektionstid.

Ansvar

Alla i arbetslaget

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: