Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2018-09-19 14:21 i Welins förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Utifrån barngruppens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten. På ett lustfyllt sätt kommer vi koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen (Lpfö98

Innehåll

Syfte:

I barngruppen finns barn i åldrarna 1-4 år med ett stort rörelse behov och ett behov av att stärka sitt sociala samspel. Vi har märkt ett stort intresse för babblarna hos nästan samtliga barn och kände att detta kunde vara ett inspirerande arbetsmaterial. Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt mångsidigt och sammanhängande i linje med läroplanens intentioner.

Våra Mål:

 •  Barnen lättare ska kunna sätta sig in i ett annat barns situation, bli uppmärksam på om ett annat barn är ledset och behöver hjälp. Att kunna förstå detta, utifrån ålder.
 • Att vänta på sin tur fast barnet inte alltid tycker att det är rättvist.
 • Barnet lättare ska kunna uttrycka sig, berätta för andra, få ett bredare ordförråd och på så sätt undvika konflikter.
 • Barnet ska kunna förstå olika begrepp.
 • Kunna lyssna på varandra och ta för sig mer av samtalet och uttrycka sig med fler ord. 
 • Utmana barnens matematiska förmågor
 • Ge tillfälle till sång, rörelse och skapande.
 • Väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Utifrån barnens intresse och önskemål utvecklas temat.

Vi kommer även att använda TAKK för att förstärka det talade språket.

 

Arbetssätt:

Under en två månaders period kommer vi att  ta hjälp av en specifik Babblare i vårt arbete, vi börjar med Bibbi under september och oktober. Vi arbetar bl. a med hennes färg, egenskaper och skapar egna Bibbi. Vi kommer även att göra Babblarnas hus.

Som metod för att skapa ett bättre socialt samspel hos barnen:

 • kommer vi att prata om olika känslor i barnens vardag, tex. varför blir du ledsen? Varför blir du arg? Vad gör dig glad?
 • Hur ska en bra kompis vara?
 • vara uppmärksamma när barnen hjälper till i olika situationer
 • Låta barnen hjälpa till i olika vardagssituationer.
 • Erbjuda barnen något annat än de tänkt från början, vänta på sin tur.
 • Använda tecken som stöd för att förstärka känslor.

För att väcka intresset för tekniken kommer vi att göra en film med Babblarna i huvudrollen.

Dokumentation:

Utveckling och process dokumenterat vi i Welins lärlogg och barnens lärloggar. Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens skapelser och anteckningar.

Utvärdering:

Sker kontinuerligt i arbetslaget under gemensam reflektionstid.

 

 

    

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: