Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolgång i Sverige och spansktalande länder

Skapad 2018-09-19 21:00 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Anpassad tom mall baserad på MCLS PP Mall skapad av Silvia Margarita Cordero Padilla
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att tala på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla sitt modersmål 4. Att använda modersmålet i olika situationer och med olika mottagare. 5. Att se och prata om språkliga skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter, såsom poesi, sagor, fakta texter 7 Att prata om olika traditioner i länder där modersmål talas.

Innehåll

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmålet i olika situationer och med olika människor.

Du ska kunna jobba själv och i grupp med dina klasskamrater.

Du ska få möjlighet att välja teman som är intressanta för dig.

Du ska få möjligheten att ibland välja arbetssättet.

Du ska kunna använda olika tekniska medel i ditt arbete.

Du ska kunna jobba med olika problemlösnings uppgifter.

Du ska kunna få en fantasifull och kreativ arbetsmiljö på modersmålslektionerna.

 

 


Tidsplan: HT 18

 

Introduktion

 

 

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
- läsa olika typer av texter.

- titta på korta video.

-titta på bilder.

Alla texter som vi ska arbeta med handlar om skolan.

- redogör om de lästa texterna innehåll.
Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets. och livsfrågor. 
- läsa dikter och korta       berättelser.
- berättar vad texten handlar om, vad vi lär oss från texten och varför är det så.
Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till företeelser i områden där modersmålet talas.texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp. 
- läsa olika typer av texter.

-analysera texternas struktur   och språkbruk.

Vi ska arbeta med dessa typer av texter: skolschema, intervju,jämförelsetabell, tankekarta,berättande och förklarande texter.

- redogör om de lästa texterna.

- förklarar hur olika texter är uppbyggda.

 
 
.
     

 

Förmåga - Skriva

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

- titta på exempel av olika typer av texter.

- samtala om deras struktur och språkanvändning.

-skriva egna texter.

Vi ska arbeta med dessa typer av texter: skolschema, intervju, jämförelsetabell, tankekarta, berättande och instruerande texter.

.

- använder regler för att skriva olika slags texter.

-kontrollerar om klasskamrater har använt regler för att skriva olika slags texter.

-gör dina texter bättre efter kommentarerna du har fått.

-stavar rätt de vanligaste orden.

-använder de grundläggande regler i meningsbyggnaden.

 

 

 

 

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. - använda  stavningsprogrammet i datorn.

.

 

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

- göra ordlistor kopplade till   teman.

-använda det nya ordförrådet i   egna producerade texter.

.
Synonymer och motsatsord.

.- göra ordlistor kopplade till       teman.

-samtala om språkliga   skillnader.

-använder ett varierat ordförråd i egna producerade texter.Förmåga - Språkjämförelse

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
 

- gå igenom flera av språkskillnader mellan svenska och modersmålet som mest förekommer i vardagliga samtal och texter som eleverna möter.

- träna att rätta de egna producerade texterna så att de blir fria från de vanligaste språkliga interferens fel specificerade i ett dokument som eleverna har tillgång till.

- rättar sig själv när man samtalar.

- rättar sig själv när man kontrollerar sina egna producerade texter.

 
.
 
.
 
   Förmåga - Tala

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntliga presentationer för olika mottagare.
- muntligt berätta för     jämåringar om specifika   områden inom skolan.
- genomföra ett intervju med     en vuxen.
- muntligt presenterar för dina klasskamrater om specifika områden inom skolan
- använder språket beroende på till vem och vad man pratar om.
Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 

- träna högläsningen.
- högläser olika typer av texter.
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

Synonymer och motsatsord.

-göra ordlistor kopplad till teman.

- använda det nya ordförrådet i samtal.

- samtala om språkliga skillnader i ordförrådet.

.Förmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
 
.
.
Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

 

- alla aktiviteter som ska göras under terminen och som tränar alla färdigheter( läsa, tala, skriva, språkjämförelse) ska ha kopplingen till temat.
-beskriver och redovisar om hur skolgången är i område där modersmål talas.

- beskriva likheter och skillnader mellan skolgången i sverige och området där modersmålet talas.

 

Övrigt

 

 

 

 

 

Matriser

Ml
Modersmål spanska - kunskapskrav till åk6

E
C
A
Ej bedömd än
LÄSA
du läser med visst flyt och använder lässtrategier på ett fungerande sätt
du läser med relativt gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
du läser med gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
LÄSA
du gör enkla kronologiska sammanfattningar och kommenterar med viss koppling till sammanhanget
du gör utvecklade sammanfattningar med relativt gott koppling till sammanhanget och visar god läsförståelse
du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till sammanhanget och visar mycket god läsförståelse
LÄSA
du beskriver på ett enkelt sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett utvecklat sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett välutvecklat sätt om texternas tydligt budskap
SKRIVA
du kan uttrycka dig enkelt med viss språklig variation i skrift
du kan uttrycka dig utvecklat i skrift med en relativt god språklig variation
du kan uttrycka dig väl utvecklat i skrift med mycket god språklig variation
SKRIVA
du kan med viss säkerhet använda grundläggande regler i skrift och tal och stava ord du använder ofta
du kan med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
du kan med mycket god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
SPRÅKJÄMFÖRELSE
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett enkelt sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett utvecklat sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett välutvecklat sätt
TALA
du samtalar på ett enkelt sätt med huvudsak fungerande ordförråd
du samtalar på ett utvecklat sätt med ändamålsenligt ordförråd
du samtalar på ett välutvecklat sätt med ett ändamålsenligt och effektivt ordförråd
TALA
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs till en viss del
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs relativt väl
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs väl
TALA
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med viss tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med relativt god tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med mycket god tydlighet
KULTUR
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett enkelt sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett utvecklat sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: