Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik klass 4 Höstterminen

Skapad 2018-09-19 21:25 i Ryrsjöskolan Lilla Edet
Matteborgen Direkt 4a
Grundskola 4 Matematik
Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp, metoder och deras användbarhet. Den här pedagogiska planeringen innehåller en matris, som visar alla moment som du kommer träna under höstterminen. Fyll i den efter varje nytt område, så du lättare vet vad du kan och vad du behöver träna mera på.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både enskilt och i grupp. Vi kommer att arbeta främst med matematikboken Matteborgen Direkt 4A, men även våra digitala plattformar NOMP, Elevspel och Skolplus. Diagnoser görs efter varje kapitel för att stämma av om mer träning på arbetsområdet behövs eller om du är redo för fördjupning och utmaning.

Boken tar upp

 • Taluppfattning: bilder av tal, talens uppbyggnad, träna med miniräknare, siffror och tal, storleksordna, tallinjer.
 • Addition och subtraktion: sambandet mellan addition och subtraktion, likhetstecknet, tal som ligger nära, problemlösning.
 • Geometri: så här mätte man förr, sträckor, meter och centimeter, decimeter och millimeter, geometriska objekt, omkrets, gömda figurer.
 • Multiplikation och division: addition och multiplikation hör ihop, multiplikation och division hör ihop, multiplicera med tiotal och hundratal, kort division, vilket räknesätt?, hemliga meddelanden. 
 • Tabeller och diagram: stapeldiagram, liggande diagram, rita diagram.

 

Bedömning av förmågorna 

 • Du skall kunna lösa matematiska problem.
 • Du skall kunna använda, förstå och beskriva matematiska begrepp d.v.s. De matematiska orden som finns i början av varje nytt kapitel.
 • Du skall kunna välja en lämplig metod för att kunna göra beräkningar T.ex. 23+23+23+23+23 eller 5*23
 • Du skall kunna samtala om problemlösning, redogöra för frågeställningar, resonera och dra slutsatser.

Ovanstående förmågor visar du genom att:

 • du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000.
 • du förstår hur man använder bilder av tal.
 • du förstår talens uppbyggnad. 
 • du kan använda miniräknare.
 • du förstår skillnaden mellan siffror och tal.
 • du kan använda tallinjer.
 • du förstår vårt talsystem
 • du kan storleksordna tal.
 • du förstår hur addition och subtraktion hör ihop.
 • du vet hur likhetstecknet används.
 • du kan addera inom talområdet 0 - 10 000
 • du kan subtrahera inom talområdet 0 - 10 000
 • du kan använda både addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösningsuppgifter
 • du vet hur man mäter och ritar sträckor
 • du kan uppskatta och mäta längd
 • du kan växla mellan olika längdenheter m, dm, cm och mm.
 • du känner till olika geometriska objekt
 • du kan räkna ut omkretsen av en figur
 • du förstår hur addition och multiplikation hör ihop
 • du kan multiplicera med hela tiotal och hundratal t.ex. 5 * 60 = , 5 * 600 =
 • du kan multiplicera tal som 3 *47  och 2*536
 • du förstår hur multiplikation och division hör ihop
 • du kan använda kort division t.ex. 84/4, 396/3
 • du kan välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift
 • du kan hämta fakta ur en tabell
 • du kan ordna fakta i en tabell
 • du kan läsa av och förstå stapeldiagram
 • du kan göra en avprickningstabell
 • du kan rita stapeldiagram

Hur ska det bedömas?

Utifrån diagnoser, matteprov, läxor och arbetet i klassrummet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen Direkt 4A

Nivå 1
Nivå 2
Nivå
Nivå 4
Taluppfattning
Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Taluppfattning
Du förstår hur man använder bilder av tal.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Taluppfattning
Du förstår talens uppbyggnad.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Taluppfattning
Du kan använda miniräknare.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Taluppfattning
Du förstår skillnaden mellan siffror och tal.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Taluppfattning
Du kan använda tallinjer.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Taluppfattning
Du förstår vårt talsystem.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Taluppfattning
Du kan storleksordna tal.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Addition och subtraktion
Du förstår hur addition och subtraktion hör ihop.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Addition och subtraktion
Du vet hur likhetstecknet används.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Addition och subtraktion
Du kan addera inom talområdet 0 - 10 000.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Addition och subtraktion
Du kan subtrahera inom talområdet 0 - 10 000.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Addition och subtraktion
Du kan använda både addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösningsuppgifter.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Geometri
Du vet hur man mäter och ritar sträckor.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Geometri
Du kan uppskatta och mäta längd.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Geometri
Du kan växla mellan olika längdenheter meter, decimeter, centimeter och millimeter.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Geometri
Du kan namnet på några geometriska objekt.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Geometri
Du kan rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Geometri
Du kan räkna ut omkretsen av en kvadrat, rektangel och flera sammansatta figurer.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Mulitiplikation och division
Du förstår hur addition och multiplikation hör ihop.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Multiplikation och division
Du kan multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5 * 60 och 5 * 600.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Multiplikation och division
Du kan multiplicera tal som 3 * 47 och 2 * 536.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Multiplikation och division
Du förstår hur multiplikation och division hör ihop.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Multiplikation och division
Du kan använda kort division.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Multiplikation och division
Du kan välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Tabeller och diagram
Du vet hur man hämtar fakta ur tabeller.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Tabeller och diagram
Du kan ordna fakta i en tabell.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Tabeller och diagram
Du kan läsa av och förstå stapeldiagram.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Tabeller och diagram
Du kan göra en avprickningstabell.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Tabeller och diagram
Du kan rita ett stapeldiagram.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: