Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och natur

Skapad 2018-09-20 19:08 i Vipekärrs Förskola Öckerö
Förskola
Barnen visar intresse för djur och natur. Vad är det för fåglar som besöker ängen utanför, vad är det för insekter som kryper på trädet och under löven. Hur lever de, vad äter de? Vi vill öka barnens förståelse för allt levande runt omkring oss. Hur hänger allt ihop? Vi vill påbörja ett hållbarhetstänk där allt hör ihop och där våra handlingar avspeglar sig på både naturen och samhället samt på våra relationer.

Innehåll

 

Innehåll

Vad  jobbar vi med?

Djur och natur

 

Varför jobbar vi med det? Syfte?

Vi har sett barnens intresse för djur och natur. Vad är det för fåglar vi ser? Vad äter de? 

Öka barnens förståelse för allt levande omkring oss. Hur hänger allt ihop? Syftet är att barnen ska få mer kunskap om omvärlden. Att barnen själva ska utforska och kanske själva hitta svar på vissa av sina funderingar. 

Vi ser att barnen fortfarande har ett stort intreese för djur och natur och kommer därför att fortsätta vårt arbete under våren. Vi kommer att ha mer fokus på att lyfta fram naturvetenskap/matematik och hälsa/rörselse på ett tydligare och konkretare sätt med barnen. 

Hur kommer vi jobba med det?

Vi kommer att prata med barnen om fåglarna vi se, sätta upp ett träd utanför fönstret med fågelmatningshus samt vattenbad. Vi kommer lyssna på vad de säger för att höra och se vad de är intresserade av. Efter det så kommer vi att utforska de djur som finns i närmiljön på våra utflykter och utelekar.

Vi kommer fortsätta att mata de fåglar som besöker vårt träd och utforska de fåglar som kommer. Vi kommer också att prata om stann och flyttfåglar. Varför kommer inte vissa fåglar nu när det är vinter?  Var är de nu? Vi kommer att röra oss i vår närmiljö och kolla in bl.a. fågelmatningsstationerna, myrstackar som vaknar till liv och hur ser det ut kring bikuporna? Tillsammans med barnen kommer vi göra olika spårningar och göra olika hinderbanor, både inne/ute och på förskolan/ i naturen. 

Vi kommer att arbeta med att föra statistik på besök av fåglarna tillsammans med barnen på ett enkelt och konkret sätt.

Vi har två afrikanska jättesnäckor som har genom en videohälsning frågat barnen om de får flytta in. Barnen kommer att få mata de och sköta om de dagligen. Barnen ska få följa hur de växer samt ges möjlighet till att ta ansvar.

Våra snäckor växer och frodas. Vi fortsätter att ta hand om de och ser hur fortsättningen blir. Kommer det några ägg? 

Vi kommer att följa fåglarna med hjälp av en webbkamera som ger oss möjlighet att titta tillsammans på projektorduken utan att störa och skrämma bort fåglarna. Vi kommer sätta upp Qr-koder med fågelläten allteftersom olika fågelarter kommer på besök. Barnen ska ges möjlighet att se en bild på fågeln samt höra hur den låter. 

Nya qr-koder fylls på allt eftersom vi ser nya fåglar. 

Vi kommer tillsammans med barnen att tillverka matningsstationer till fåglarna, samt prova att måla med fjädrar. I samlingarna väljer vi sånger som passar in i temat såsom lilla snigeln, masken och fågeln, grodan..

I samlingen kommer vi att lyfta fram mer Rörelsesånger och nya sånger och rim/ramsor med hjälp av Snick och snack materialet.

Vi kommer att lyfta fram boken Snick och snack i barngruppen. Barnböcker som handlar om spår, mönster kommer vi att göra sagolådor samt bildpromenader för att göra begreppen spår och mönster konkreta för barnen.

Våra förhoppningar inför våren är att få en webbholk till förskolan där vi tillsammans kan följa processen ” hur en fågel blir till” som blir fortsättningen på vårt planerade projekt. 

Vi hoppas också snart kunna installera en webbholk hos oss, så vi kan följa fåglarna även där. Då är tanken att barnen skall få tillverka egna ”holkar” också.  

Vi har också valt att skapa ett sinnesrum på avdelningen som börjar ta form nu.

Vi kommer fortsätta att arbeta i mindre grupper då vi har sett att det gynnar barnens lärande och gör det möjligt för oss att utmana de individuellt.

Hur gick det?

 

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

Förståelse för djur som levande varelser som behöver mat, vatten och någon som tar hand om de när vi har de i fångenskap. Förståelse för att det finns olika fågelarter samt att kunna se skillnad och benämna de. 

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

Digitala verktyg, när beeboten kom på besök. Att skapa med olika material, snäckor i lera, måla med fjädrar. Utflykterna i skogen. 

De har visat ett fortsatt intresse för att skapa i olika material, då de har fått göra olika spår i trolldeg och trycka spår på tyg.

Med hjälp av de digitala verktygen har vi introducerat olika danser för barnen. Där de från en början visade ett vis skeptis och som sedan har utvecklats till ett gillande. De frågar själva efter de olika danser och vill vara med och önska. Vi har bl.a. dansat till "Raffe Räv", Bolibompa dansen och huvud, axlar.

Barnen har visat intresse för de olika hinderbanor som vi har gjort på avdelningen. Där det har konstruerats på olika sätt och i olika material.

Vi har planterat tomater, barnen visade stort intresse för plantering.

Vi har varit vid Hultbergsdammen och håvat grodyngel, vi har introducerat webbägget (digitalt mikroskop) det tyckte de var väldigt intressant och ville titta på fler saker med mikroskopet.

De större barnen efterfrågar att ta fram snäckorna och att sköta om dem. De mindre barnen kommer gärna och deltar när de är framme. 

Barnen visar fortfarande ett stort intresse för fåglarna och efterfrågar vad de heter. Många av barnen kan nu benämna olika fågelarter. 

 

Vad har vi sett för behov?

Att dela upp barngruppen i mindre grupper för att ge alla möjlighet till att göra olika aktiviteter efter sina egna förutsättningar. Att dela upp aktiviteten i flera moment, återkommande/upprepande i samlingar och vid läsning.  

Vi ser ett fortsatt behov av återkommande/upprepande för att barnen ska kunna ta till sig och att dela upp i mindre grupper.

Vi ser att vi behöver se efter vilka barn som kan fungera som stöttepelare för varandra, hjälpa och utmana varnadra och delar in gruppen därefter. Våra yngsta behöver att vi är än mer nära de.

Förändringar i miljön efter barnens intressen, vårt sinnesrum blev inte så uppskattat som vi hade tänkt och har därmed möblerat om.

Vi ser hur barnen har visat ett behov av att ta hand om snäckorna och de har visat stor hänsyn och varit aktsamma med dem. 

Hur ska vi utmana barnen vidare?

Vi vill fortsätta på vårt tema Djur och natur och ta det vidare genom att köpa in en Webbholk som vi kommer att följa, där vi även hoppas på att vårdnadshavarna blir engagerade. Vi vill följa processen tillsammans med barnen "hur en fågel blir till". Vi följer även våra afrikanska jättesnäckor och tittar hur de växer och förhoppningsvis förökar sig. Vi vill även utmana barnens olika sinnen genom att skapa ett sinnesrum. För att skapa förståelse för att man kan uppleva fenomen på olika sett genom att se, känna, höra, lukta...

Vi vill fortsätta följa olika djur som vi hittar och ta reda på fakta om de, utforska med vårt digitala mikroskop.

Vi vill fortsätta med att arbeta med barnen på olika nivåer, utifrån deras kunskaper och lärande. I projektet kan de göra saker på olika nivå. Alla måste inte göra samma. Vi ser att barnen har behov att vara i små grupper och att man där kan utmana dem i olika nivåer.

Vi ser att barnen har visat intresse för plantering något som vi vill fortsätta att utmana dem i. 

Vi vill utmana barnen vidare med de digitala verktygen. Vi vill erbjuda barnen att de möter dessa när de är yngre, så att när de blir äldre kan vi möta dem på en annan kunskapsnivå och att vi då kan se en progression. 

 

Avslutning av projektet

I två terminer har vi arbetat med temat utifrån läroplanens mål för förskolan, vi ser fördelar att arbeta med planeringen och utveckla projektet allteftersom. Vi kan tydligt se vilka mål vi har arbetat med under vilka perioder och även utveckla arbetet mot nya mål. Planeringen har tydliggjort var vi är, vart vi ska och hur vi ska göra. Genom att tydligt dela upp i underrubriker kunde vi systematiskt följa  barnens lärande och det enskilda barnets behov i undervisningen.

Det finns ett område i läroplanen som vi anser oss inte ha berört och det är:

"Utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etiska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning".

Målet hör ihop med vårt arbete kring Likabehandlingsplanen och vi har lite tankar hur vi skulle kunna lyfta in det på ett mer tydligt sätt i verksamheten. Lyfta in mer litteratur och läsa tillsammans med barnen som visar på olika sätt att vara, samt se över materialet som finns på avdelningarna. Diskutera i arbetslaget samt hela förskolan hur vi praktiskt lyfter in Likabehandlingsplanen på avdelningarna.

 

Vi efterfrågar även en möjlighet för vårdnadshavare att kommentera i Unikum där det enbart blir synligt för oss och inte för alla andra, möjlighet att kommentera i projektet vilket skulle ge de ytterligare delaktighet och möjlighet att påverka.

Vi avslutar projektet Djur och natur på Skattkistan VT2019 då flera av barnen skolas över till nya avdelningar och nya barn samt personal börjar på Skattkistan. 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: