Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering projekt ht-18

Skapad 2018-09-21 13:45 i Lustigkulla förskola Knivsta
Förskola
Här kan ni läsa om planeringen för vårt projekt under höstterminen 2018.

Innehåll

1. Målområde

Syfte

Varför har jag valt den här aktiviteten?

Vi har valt att fortsätta jobba med vårt tema “Flytta in” med fokus på naturvetenskap och teknik. Vi vill fortsätta där vi slutade förra terminen och jobba vidare med att upptäcka våra miljöer i och kring Lustigkulla. Eftersom vårt tema på förskolan är naturvetenskap och teknik kommer det vara i fokus när vi planerar våra aktiviteter. 

Vad är syftet med aktiviteten?

Syftet är att barnen ska fortsätta lära känna förskolan och dess miljöer. Syftet är även att barnen ska utmanas och utvecklas inom naturvetenskap och teknik. 

 

Mål

(Lpfö 98, rev 16)

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Vilket / vilka konkreta mål strävar jag som pedagog att uppnå med vald aktivitet?

Vårt mål är att barnen ska få upptäcka våra miljöer i och kring förskolan samt få barnen trygga i dessa miljöer. Vårt mål är även att dem ska få utforska naturvetenskap och teknik på ett lekfullt och lärorikt sätt.

 

2. Metod/aktivitetsplan

Hur ska jag genomföra aktiviteten?

Vi planerar utifrån vad barnen visar intresse för och vad gruppen behöver, vi följer också årstiderna och högtider. När vi planerar försöker vi lägga stort fokus på att få med så mycket naturvetenskap och teknik som möjligt.

 

Vilken miljö ska jag genomföra aktiviteten i?

Olika beroende på aktivitet.

 

Pedagogens förhållningssätt

Vi är närvarande och följer barnen och deras intressen och frågor. Vi som pedagoger ställer öppna frågor och vi låter barnen ställa hypoteser och frågor.

 

Val av dokumentation och beskrivning av ansvarsområden

Vi försöker dokumentera med foto och film för att kunna göra föräldrar delaktiga men också att efteråt kunna reflektera tillsammans med barnen. Vi försöker också skriva upp barnens frågor, citat och kommentarer för att utifrån det kunna gå vidare med projektet.

 

Hur får vi föräldrarna delaktiga?

Genom dokumentation som sätts upp får föräldrarna en inblick i vad vi gjort och vilka mål vi strävat mot. I veckobreven och via Unikums planeringsstöd får även föräldrarna där ta del av vad vi gjort och hur vi arbetat.

 

3. Utvärdering och analys

På vilket sätt ska vi och barnen utvärdera?

Både genom reflektion efteråt på samlingarna men vi försöker också återkoppla det vi gjort under den dagliga verksamheten. Genom att sätta upp bilder mm i barnens nivå kan barnen både med oss, varandra och sina föräldrar reflektera och kommunicera kring aktiviteten. Vi försöker även visa bilder och filmer via projektorn tillsammans med barnen och kan på så vis reflektera och utvärdera tillsammans med dem.

Vi pedagoger utvärderar efteråt och på avdelningsplaneringarna. Vi reflekterar kring vad som hände, hur det gick, vad barnen var intresserade av och hur ska vi gå vidare. På så vis får barnens frågor och intresse styra projektet och barnen får på detta vis inflytande över aktiviteter vi gör.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: