👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet på Trollholmen - Sörviks förskola

Skapad 2018-09-23 16:25 i Sörviks förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
En planering för hur vi arbetar på Trollholmen i den nya barngruppen för att lära känna varandra och skapa trygghet för alla barn och vuxna.

Innehåll

Var är vi?

Barngruppen består av barn i åldrarna 1,5-2,5 år. Några är helt nya i förskolan medan andra har erfarenhet från andra förskolor. Vi ser att barnen behöver lära känna varandra, våra rutiner samt känna tillhörighet i gruppen för att öka sin trygghet - vilket krävs för att utveckling och lärande ska kunna ske!

 

Vart ska vi?

Syftet är:

 • Att barnen ska lära känna varandra och skapa goda relationer till barn och pedagoger
 • Att barnen ska känna trygghet på avdelningen/förskolan med alla personal
 • Att barnen ska känna tillhörighet i barngruppen
 • Att ge förutsättningar och stöttning i leken
 • Att ge barnen kunskap om hur man är en bra kompis och hjälp/verktyg för konfliktlösning
 • Att barnen ges möjlighet att påverka sin situation på förskolan
 • Att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

 

Hur gör vi?

Vid terminsstart arbetar vi med att ha tydliga rutiner. Vi vill att barnen ska möta en tydlighet i hur dagen ser ut hos oss. Rutiner är också tillfällen som vi arbetar med för att skapa lärtillfällen under hela dagen som exempelvis på- och avklädning, blöjbyte/toalettbesök och måltider. Vi utmanar varje enskilt barn utifrån deras respektive utvecklingsnivå, ger dem tryggheten och glädjen i att känna att de kan, samt ger dem inspiration att försöka klara mer.

För att barnen lättare ska bli sedda och våga ta plats och för att vi ska kunna genomföra lärtillfällen under lugna former delar vi in oss i mindre grupper. 

Vi erbjuder barnen ett språk, genom verbal stöttning, bilder och tecken som stöd samt olika verktyg att använda vid konfliktlösning.

För att skapa goda förutsättningar för den viktiga leken deltar pedagoger aktivt i leken. Vid vissa tillfällen delar vi barngruppen så att en grupp är inne respektive en grupp ute tillsammans med en eller två pedagoger. Detta för att skapa större lekro och för att ge barnen stöd i social samvaro, konfliktlösning, lekregler, språk m.m.

 

Dokumentation

 • Vi för kontinuerligt samtal kring barnet/barnen i arbetslaget. Vi reflekterar dagligen över hur våra rutiner fungerar och delger varandra muntligt eventuella förslag, funderingar erfarenheter osv.
 • Vi uppmärksammar barnen på deras utveckling genom dagliga samtal och låter de vara aktiva i dokumentationen av deras lärande efter egen förmåga.
 • Vi diskuterar och dokumenterar i arbetslaget vid ALT och vid utvärderings/planeringsdagar.

 

Hur blev det?

Vi utvärderar kontinuerligt vid ALT samt vid utvärderings/planeringsdagar.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016