Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Årsplanering/finska som andraspråk -18/19

Skapad 2018-09-23 17:26 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Finska som andraspråk åk 6-9
Grundskola 6 – 9 Modersmål
Intresse är grundläggande för att vilja närma sig språken. Genom intresse ökar förutsättningarna för dig att tillägna dig innehållet i undervisningen och din vilja att lära på egen hand.

Innehåll

 
 
 

Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk - Finska som andraspråk

Ämnets syfte

 

Genom undervisningen i finska som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används, och
 • reflektera över språkets ursprung, utveckling och nutida status

 

        Arbetssättet och arbetsmaterial:

        Läroboken, Juttu Luistaa med övningsbok och Pops 1

 • finska alfabetet,
 • personliga pronomen
 • grundläggande ord och begrepp
 • jag och familjen
 • närmiljö; skola, hem,
 • grammatik
 • berättelser, fakta texter, dikter, poesi
 • intervjuer med föräldrarna
 • Finska YLE Areena, filmer och samhälle
 • Sisuradio, sverigefinska program
 • SVT program om sverigefinnarnas identitet och längtan tillbaka till Finland
 • Finska föreningar i Sverige, Malmö, Lund, aktiviteter för sverigefinnarna
 • Om sverigefinnarnas kultur och historia, författare och poeter, musiker, skådespelare
 • Finska traditioner/Svenska traditioner

      

       Undervisningen utgår utifrån elevernas förkunskaper i finska och deras kunskapsnivå i början av undervisningen. I och med finska är minoritetsspråk med specifika rättigheter måste undervisningen anpassas i den nivå där elevernas intresse och kunskapstörst bibehålls och lusten till det finska språket kan utvecklas vidare. 

 

 

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier.
 • Berättelser och beskrivningar i form av sammanhängande text.
 • Språkliga företeelser som stavning, grammatiska strukturer och fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • Olika sätt att söka och välja texter från internet och andra medier.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal om ämnesområden som är välbekanta för eleven, till exempel olika slags händelseförlopp samt egna och andras erfarenheter.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talad finska, till exempel med hjälp av förförståelse.
 • Strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor samt bekräftande fraser och uttryck.
 • Olika sätt att söka och välja talat språk från internet och andra medier.

Texter

 • Berättelser och annan fiktion för barn och unga. Sånger och dikter.
 • Instruerande och beskrivande texter. Texternas syfte, innehåll och några av deras typiska språkliga drag.
 • Texter som belyser identitets- och livsfrågor samt texter med anknytning till sverigefinska och finska traditioner, kulturella företeelser och språkliga uttryckssätt.

Språkbruk

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Ord och begrepp med anknytning till sverigefinsk och finsk kultur.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta samtal samt olika typer av muntliga och skriftliga framställningar.
 • Likheter och skillnader mellan finskt talspråk och skriftspråk.

Sverigefinsk kultur

 • Traditionell och modern sverigefinsk och finsk musik samt andra estetiska uttryck.
 • Finskans ursprung, utveckling och framtid i Sverige. Organisationer som arbetar för att främja språket och sverigefinsk kultur.
 • Några sverigefinska och finska författare och vilka verk de är kända för.
 • Historiska och nutida levnadsvillkor och samhällsfrågor i Finland.

Kunskapskraven/Bedömningsgrunderna

Kunskapskrav för slutet av årskurs 9, inom ramen för finska som andraspråk

Du kommer att få test och prov. Jag förbereder och informerar dig om när det sker, tex;

-ord och ordförståelse

-läsförståelse

-skriva en fakta text

-skriva en berättelse

-om sverigefinska kultur/historia

Jag kommer att gå igenom kunskapskraven individuellt med dig och berättar för dig om kraven och förväntningarna. Du kommer också få med dig kunskapskraven i pappersform efter vår genomgång så du själv kan hålla reda på om din utveckling i finska språket.

Undervisningen utgår utifrån elevernas förkunskaper i finska och deras kunskapsnivå i början av undervisningen. I och med finska är minoritetsspråk med specifika rättigheter måste undervisningen anpassas i den nivå där elevernas intresse och kunskapstörst bibehålls så att lusten till det finska språket kan utvecklas vidare.

Skolverket

   

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: