👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 18/19

Skapad 2018-09-23 22:00 i Ätranskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med grundläggande tal-, läs- och skrivutveckling. Detta tränar vi när vi arbetar med: Arbetsschema Jobbar i "läståget" eller med andra "extraböcker" med läsförståelse och skrivinlärning. Lyssnar på högläsning och samtalar om texter. Detektivbyrån, från skolverkets "Nya språket lyfter"
Grundskola 2 Svenska
Vi kommer att arbeta med grundläggande tal-, läs- och skrivutveckling.

Detta tränar vi när vi arbetar med:

Läsförståelse i Forma språket

Skriver berättelser, faktatexter och instruktioner

Lyssnar på högläsning och samtalar om texter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha ett varierat språk är väldigt betydelsefullt.

Du ska bli bättre på att berätta och samtala i grupp.
Du ska bli bättre på att läsa och analysera olika texter.
Du ska bli bättre på att skriva olika slags texter.
Du ska bli medveten om varför det är viktigt att läsa och skriva och du ska få möjlighet att reflektera över din egen lärprocess.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer dig under terminen genom att se och lyssna om du kan:

Berättande
Att du kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Att du kan återberätta en händelse eller saga så att andra förstår vad du menar.
Att du kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande
Att du kan beskriva/förklara olika saker så att man förstår vad du menar.
Att du kan ge och ta muntliga instruktioner.
Att du talar om vad du tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.

Läsa
Att du förstår det du läser och kan berätta vad det handlar om.
Att du kan fundera och reflektera över olika texters innehåll och anknyter till egna erfarenheter.
Att du använder olika sätt för att läsa och förstå en text ex. använder tidigare kunskaper för att tyda texten, tar hjälp av bilder, läser om, hoppar över ord som är svåra och försöker förstå genom att ta hjälp av sammanhanget, frågar en kompis om "svåra ord", använder Ipad/ordlista för att veta vad ett ord betyder.

Skriva

Du använder alla bokstäver och skriver så att andra kan läsa. 

Du skriver meningar med stor bokstav och punkt.

Du använder olika stöd när du skriver en text. Ex. Du planerar ditt skrivande genom en tankekarta, du diskuterar med andra om hur man kan skriva.

Du visar intresse för att förbättra din text.

Undervisning och arbetsformer

Läsa
Pröva olika lästekniker. T.ex. vid långa ord läsa en del av ordet i taget.

Pröva olika lässtrategier. T.ex. ta hjälp av bilder eller läsa om ett ord som låter fel.
Läsa hemma i läsläxan och läsa i skolan.

Parläsa/Tystläsning

Ha högläsning och samtala kring texter och egna upplevelser.
Läsa och skriva i läsförståelseboken "Forma språket".

Skriva

Skriva fakta i "GOTD"-boken och dokumentera utflykter/teatrar m.m.

Skrivuppgifter för hand och på Ipad.

Vara sekreterare vid samtalsövningar/grupparbeten.

Skriva och öva rättstavning i "Stava rätt"

Skriva olika texter: Berättelser, faktatexter, brev och instruktioner. Vi tränar först tillsammans, sedan i par och sedan enskilt.

Tala

Själv-bedöma och kamrat-bedöma om du/ni nått målen.

Beskriva, förklara, instruera, argumentera och berätta i lärpar. (kooperativt lärande)

Träna på att minnas och återberätta texter, samtala om texter ex. Hur skulle du gjort om du var huvudperson? Vad tror du ska hända? Vilket tycker du var viktigast i berättelsen? Vad skulle du vilja veta mer om?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3