👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller; läsa, analysera och skriva egen

Skapad 2018-09-24 08:20 i Friskolan Asken Grundskolor
Du kommer att läsa, skriva och analysera noveller
Grundskola 9 Svenska
Under detta arbete kommer du:

Att komma i kontakt med olika författare

Att kunna läsa med större medvetenhet

Att bättre kunna se hur du på ett bättre sätt bygger upp dina texter

Att kunna läsa mellan raderna – det som inte skrivs är ibland viktigt

Att bättre kunna använda din egen fantasi och inlevelseförmåga och att

komma fram till vad texten betyder.

Att använda dig av olika författartekniska knep för att ge din text djup, bredd, skärpa

Att skriva en egen novell med novellens typiska ingredienser

Att illustrera din egen novell i samarbete med bildämnet

Innehåll

Centralt innehåll

Mål med kursen

  • Du känner till flera svenska och utländska novellister och deras verk
  • Du läser med större medvetenhet
  • Du läser mellan raderna – det som inte skrivs är ibland viktigt
  • Du använder din egen fantasi och inlevelseförmåga för att komma fram till vad texten betyder och för att skriva egen text
  • Du bygger upp dina texter på ett bättre, mer medvetet sätt för att passa syftet med texten
  • Du använder dig av olika författartekniska knep för att ge din text djup, bredd, skärpa
  • Du skriver en egen novell med novellens typiska ingredienser
  • Du ger och tar kritik och kan bearbeta dina texter utifrån kompisars och lärares återkoppling
  • Du kopplar text till bild genom att illustrera din egen novell

Matriser

Sv
Skriva novell

>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
Språk
Många språkliga fel. Du behärskar inte stor och liten bokstav, gör stav- och särskrivningsfel. Du sätter inte ut skiljetecken på rätt sätt. Du blandar tempus
Det finns många språkliga misstag, men de påverkar inte förståelsen så mycket. Det finns upprepningar och stavfel. Du använder ibland tempus på ett felaktigt sätt. Variation i meningslängd och ordval är inte så stor. Innehåller för många satsradningar och stavfel. Texten är enkel och lättfattlig.
Några språkliga misstag finns, men språket är rikt och ordförrådet är varierat. Du försöker anpassa språket efter ämnet. Det märks i ordval och ditt sätt att uttrycka dig. Det finns en vilja att förmedla med egna ord. Du är säker i din tempusanvändning.
Du har en i stort sett helt korrekt språkbehandling. Du använder ett moget språk och uttrycker dig varierat. Språket och tonen i din text är anpassade efter ämnet och du behärskar att uttrycka det. Du använder tempus på ett effektivt och korrekt sätt. Du använde träffande och målande beskrivningar.
Innehåll
Ditt innehåll stämmer inte överens med uppgiften. Du har inte använt informationen du fått för att genomföra uppgiften. Din text saknar handling.
Du visar att du tagit till dig instruktionerna. Handling finns och även enkla beskrivningar av olika slag. Texten innehåller inslag som inte har betydelse för handlingen. Alltför mycket dialog stoppar upp handlingen. Texten är pratig och rörig.
Genomtänkt handling med röd tråd. Beskrivningar, bådemiljö- och person, passar in och vävs naturligt in i handlingen. Du lyckas bebehålla intresset rakt igenom framställningen. Du skriver med inlevelse. Merparten av de typiska dragen för novellgenren finns med
Väl genomtänkt handling som utgår från novellgenren: kris, vändpunkt, budskap. Även andra drag för genren är väl tillgodosedda. Texten kan innehålla sidospår och tanketrådar utan att tappa den röda tråden. Dessa ökar spänningen/intresset för texten utan att den blir rörig. Din inlevese är stor och trovärdig.
Mottagare/respons
Du har inte tänkt på vem som ska läsa texten. Skrivandet uppfattas som planlöst. Du använder en alltför vardaglig eller talspråkig stil.
Du försöker anpassa din stil till mottagaren, men använder en del talspråkiga konstruktioner. Du har fört en dialog med läraren för att få respons under arbetet.
Din stil är tänkt för en mottagare och du håller huvudsakligen fast vid den. Texten är fri från talspråksformer. Du har haft en god dialog med din lärare.
Du gör det lätt för mottagaren att läsa texten. Texten är intresseväckande och du lyckas hålla ihop handlingen, trpts att den kan vara tämligen komplicerad.
Form
Styckeindelning saknas. Budskapet är otydligt. Det saknas röd tråd och struktur. Din text är för lång eller för kort. Titel saknas eller säger inget om innehållet, temat, budskapet. Dialogen skrivs inte på korrekt sätt.
Du har styckeindelat, men inte på korrekt sätt. Du försöker följa en röd tråd, men ibland kan det vara svårt att förstå vad du menar eftersom du är otydlig. Titeln har med innehållet att göra du vet hur en skriver dialog men använder den inte alltid på ett effektfullt sätt.
Styckeindelningen är bra. Du följer en röd tråd. Budkapet framgår tydligt även om det finns några brister i resonemang eller i gestaltning. Du knyter ihop trådarna på slutet. Titeln passar innehållet. Dialogen bidrar till läsarens förståelse av texten.
Styckeindelningen är korrekt. Texten är lätt att följa med i. Du är välformulerad och stilsäker. Novellen går att analysera. Titeln är väl vald och det finns en symbolik i den. Du använder dig av dialogens kraft i novellen.

Sv
Novellanalys

Novellanalys

>>>>
>>>>
>>>>
Novellens handling och analysens uppbyggnad
Du visar att du till en del tagit till dig instruktioner för novellanalys. Du kan återberätta handlingen och försöker föra ett visst resonemang runt novellen. Här kan finnas brister i sammanhang och resonemang, men det går att följa den röda tråden.
Dina resonemang kring novellen är klara och rediga och du analyserar novellen utifrån de instruktioner du arbetat med.
Du visar att du väl behärskar instruktionerna för novellanalys. Din analys är välplanerad och personlig.
Personbeskrivning
Du redogör för personernas yttre och inre egenskaper och kopplar några av dem till analysen.
Du analyserar personerna på ett djupare plan och beskriver dem ur andra synvinklar än bara inre och yttre egenskaper. Du beskriver dem även genom personens handlingar, språk, tankar och känslor.
Din beskrivning av personerna i novellen ger ett djup och bidrar till ditt resonemang i analysen.
Miljöbeskrivning
Du redogör för hur miljön beskrivs och kopplar till analysen.
Du hittar exempel på hur miljön är beskriven och kopplar det tydligt till novellens stämning, känsla, Du förstår och tolkar det författaren vill förmedla genom sina miljöbeskrivning.
Din beskrivning av miljön i novellen ger ett djup och bidrar till ditt resonemang i analysen.
Tid
Du uppfattar i vilken tid och inom vilken tidsram novellen utspelar sig.
Du uppfattar i vilken tid och inom vilken tidsram novellen utspelar sig och kan skriva något om vad det har för betydelse för handlingen.
Du uppfattar i vilken tid och inom vilken tidsram novellen utspelar sig. Du kommenterar och resonerar kring tidens betydelse för novellen.
Berättarperspektivet
Du identifierar ur vilket eller vilka perspektiv novellen är skriven och kommenterar det.
Du identifierar ur vilket eller vilka perspektiv novellen är skriven. Du kan beskriva perspektivets betydelse för och effekt på novellen.
Du identifierar ur vilket eller vilka perspektiv novellen är skriven. Du kan beskriva perspektivets betydelse för och effekt på novellen med tydliga exempel ur texten.
Inledning och slut
Du kan redogöra för vilken typ av inledning respektive slut novellen har.
Du kan redogöra för vilken typ av inledning respektive slut novellen har. Du kommenterar fördelar och nackdelar med författarens val.
Du kan redogöra för vilken typ av inledning respektive slut novellen har. Du resonerar kring varför författaren valt just detta sätt att börja och sluta.
Disposition
Du kan redogöra för hur novellen är uppbyggd. Du använder dig av några av termerna som är genrespecifika för novellen.
Du kan redogöra för hur novellen är uppbyggd. Du använder dig av de termer du lärt dig.
Du kan redogöra för hur novellen är uppbyggd. Du använder dig av de termer du lärt dig. Förklara varför författaren har valt detta sätt.
Vändpunkt
Du hittar novellens höjdpunkt och kommenterar den och dens placering.
Du hitta, ger tydligt exempel i texten och motiverar vändpunkten.
Du hittar, ger tydligt exempel ur texten och motiverar vändpunkten. Du redogör även för stegringen inför vändpunkten.
Tema
Du hittar temat i novellen och kommenterar det.
Du hittar temat och ger exempel ur texten.
Du hittar temat och ger exempel ur novellen. Du resonerar kring varför du tror författaren valt detta tema.
Budskap
Du hittar budskapet i novellen och kan skriva någon/några reflektioner kring det.
Du hittar budskapet i novellen och ger exempel ur novellen.
Du hittar budskapet i texten och ger exempel ur novellen. Du resonerar kring varför du tror författaren valt detta budskap och vad det vill säga oss.
Titel
Du kopplar titeln till novellens innehåll.
Du hittar beröringspunkter mellan titel och novellen.
Du ser författarens intention i val av titel. Du kopplar den till novellens innehåll och vändpunkt.
Ditt eget språk och styckeindelning
Texten är enkel, men förståelsen fungerar i stort sett. Här kan finnas en del språkfel och variationerna i meningsbyggnad och ordval är inte så stor. Det finns talspråkiga former. Styckeindelning används inte på ett korrekt sätt.
Språkliga misstag finns, men i stort sett är språket korrekt och meningsbyggnad och ordval varierande. Du försöker anpassa ditt språk efter ämnet och visar en vilja att berätta med egna ord. Styckeindelning är relativt korrekt och gör din text lätt att läsa.
Du har i stort sett en korrekt språkbehandling och använder ett moget och varierat språk. Du anpassar tonen i ditt språk efter ämnet. Korrekt styckeindelning gör att din text är lätt att följa.