👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sverige

Skapad 2018-09-24 11:22 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 4 Kemi Svenska Biologi Geografi
I arbetsområdet om Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i landet och lära dig flera saker om vårt avlånga land. En av frågeställningarna kan vara: Var bor de flesta människorna och varför bor de just där? I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, att använda kartor samt flera geografiska ord och begrepp.

Innehåll

Sverige

Arbetssätt:
Vi kommer att titta på filmer, bl a Geografens testamente, läsa faktatexter och studera kartor. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Du kommer också att få arbeta självständigt bl a genom att skriva och rita om olika områden i Sverige. Du kommer att få göra ett test på Sveriges landskap och även få besvara en del frågor som du har lärt dig om Sverige.

Du kommer att jobba med Sverigespelet.

Du kommer träna följande förmågor:
Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och välja vad som är viktigt.
Hantera information. Välja ut information och skapa texter eller berätta.
Kommunicera: Berätta, lyssna och skriva. Använda geografiska ord och begrepp.
Analysera: Jämföra olika delar av Sverige med hjälp av dina nya kunskaper.

Mål:
Du ska
- känna till det svenska natur- och kulturlandskapet. Processen bakom samt dess utmärkande drag och utbredning.
- kunna placera ut några landskap, några stora städer, öar, berg och vatten på kartan.
- känna till och kunna använda dig av kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
- kunna använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
- kunna lyssna vid genomgångar och vara aktiv i diskussioner.

Uppgifter

 • Carta marina

 • faktatext landskapsdjur

 • Skåne

 • Blekinge

 • Intro vatten

 • Sverigespelet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bi Ke Ge
Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Namngeografi 1
Du känner till placeringen av landskapen och viktiga platser i Sverige.
 • Ge  E 6
Du kan namn och läge på 1-12 utav Sveriges landskap.
Du kan namn och läge på minst hälften av Sveriges landskap.
Du kan namn och läge på minst 20 landskap i Sverige.
Du kan namnen på de 25 landskapen i Sverige
Namngeografi 2
Du tränar fortfarande på namn och läge på det största berget, de 3 största städerna, största havet, de två största öarna och de 2 största sjöarna.
Du kan namn och läge på det största berget, de 3 största städerna, största havet, de två största öarna och de 2 största sjöarna.
Du kan namn och läge på 2 berg, 5 städer, 2 hav och 5 sjöar och andra vattendrag samt 2 öar.
Du kan namn och läge på 3 berg, 10 städer, 4 hav, och 10 sjöar och andra vattendrag samt 2 öar.
Kartkunskap 1
Du ska kunna söka geografisk kunskap med hjälp av en kartbok.
 • Ge  E 6
Du har börjat använda kartbokens rutsystem och register med hjälp av en vuxen/kamrat.
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register.
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register. Och du kan förklara för en kamrat hur det fungerar.
Du kan på välutvecklat sätt använda kartbokens rutsystem och register. Du ser samband mellan de olika tematiska kartorna. Och du kan förklara för en kamrat hur de fungerar.
Kartkunskap 2
Du ska kunna läsa av en karta med hjälp av symboler, färger och väderstreck.
Du kan med hjälp av vuxen/kamrat berätta om väderstrecken på kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och symboler.
Du visar att du kan kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och symboler.
Geografiska begrepp 1
Du ska ha kännedom om begrepp som landskap, län, kommun, landsting, tätort och stad. Du skall även känna till begrepp som inlandsisen, jättekast och rullstensås.
 • Ge  E 6
Du kan förklara 1-2 av de geografiska begreppen.
Du kan förklara 3-4 av de geografiska begreppen.
Du kan förklara 5-6 de geografiska begreppen.
Du kan förklara ytterligare geografiska begrepp.
Geografiska begrepp 2
Du ska veta var Norrland, Svealand och Götaland ligger i Sverige. Du ska dessutom ge exempel på ett landskap och en stor stad som ligger i varje landsdel.
Du tränar fortfarande på indelningen av Sverige; Norrland, Götaland och Svealand på kartan. Du kan med hjälp av vuxen nämna en stad i varje landsdel.
Du vet indelningen på kartan av Sverige; Norrland, Götaland och Svealand. Ge exempel på ett landskap och en stor stad som ligger i varje landsdel.
Du vet indelningen på kartan av Sverige; Norrland, Götaland och Svealand. Ge exempel på 3 landskap och 3 stora städer som ligger i varje landsdel.
Du vet indelningen på kartan av Sverige; Norrland, Götaland och Svealand. Ge exempel på mer än 3 landskap och mer än 3 stora städer som ligger i varje landsdel.
Allmän kunskap om Sveriges statsskick, befolkning, naturtillgångar och religion
Du ska veta att Sverige är en monarki och att vi lever i en demokrati. Du skall känna till vilka de vanligaste naturtillgångarna är, vad Sverige importerar och exporterar, vilka religioner Sverige har, befolkning och arbetstillfällen i Sverige.
Du tränar fortfarande på den allmänna kunskapen om Sverige
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges statsskick, religion, naturtillgångar osv.
Du har goda kunskaper om Sveriges statsskick, religion, naturtillgångar osv. och kan dra egna slutsatser i våra diskussioner.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges statsskick, religion, naturtillgångar osv. och kan dra egna slutsatser i våra diskussioner.

Sv Bi Ke Ge
Vattnets kretslopp

Behöver träna lite till
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Kretslopp
Kunna beskriva vattnets kretslopp.
Du vet vad ett kretslopp är. Du kan beskriva vattnets kretslopp på ett enkelt sätt och använder ett par begrepp.
Du kan beskriva vattnets kretslopp på ett tydligt sätt genom att använda flera begrepp. Du ger fler exempel på hur vattnet ingår i ett kretslopp.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om vattnets kretslopp och beskriva olika exempel där vattnet ingår i ett kretslopp. Du använder flera begrepp på ett tydligt sätt.
Egenskaper
Kunna beskriva vattnets egenskaper.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva något av vattnets egenskaper.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva ett par egenskaper som vatten har.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva vattnets egenskaper.
Samtala
Du kan samtala om vattnets kretslopp dess egenskaper och hur det påverkar vårt samhälle.
Du kan samtala om vattnets kretslopp dess egenskaper och hur det påverkar vårt samhälle. Du kan föra diskussionerna framåt.
Du kan samtala om vattnets kretslopp dess egenskaper och hur det påverkar vårt samhälle. Du fördjupar och breddar diskussionerna.
Söka och använda information
Du söker och använder information med visst stöd.
Du söker och använder information oftast självständigt.
Du säker, väljer yrt och använder information helt självständigt.
Skriva
Du skriver en berättande text om en vattendroppe och använder även fakta. Du skriver med en röd tråd. Du behöver lite stöd.
Du skriver självständigt med en kamrat en berättande text om en vattendroppe och använder även fakta. Du skriver med en röd tråd.
Du skriver självständigt en berättande text med en kamrat om en vattendroppe och blandar med fakta på ett mycket bra sätt med en tydlig röd tråd.
Skapa film
Tillsammans med en kompis spelar ni in och redigerar en film som förstärker budskapet. Till största del på egen hand.
Tillsammans med en kompis spelar ni in och redigerar en film som förstärker budskapet.
Tillsammans med en kompis spelar ni in och redigerar en film som tydligt förstärker budskapet.