👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vidgade Vyer

Skapad 2018-09-24 14:46 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola F – 9 Historia Biologi
Vad som man tidigare tagit för givet utmanas med nya erfarenheter, kunskaper och synsätt. Nya sätt att både se, utforska och upptäcka världen leder till radikala förändringar för både människan och samhället.

Innehåll

Mål för arbetet

Vi kommer arbeta med orsaksförlopp, alltså orsaker och konsekvenser. När du gjort klart arbetsområdet bör du även ha lärt dig om:

 

SO

 • Den ökade världshandeln: Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Den utvecklade världskartan.
 • Den Europeiska dominansen och vad imperialism innebär samt dess konsekvenser.
 • Kolonialism och hur den påverkar människans liv och hur världen ser ut.
 • Historiska levnadsberättelser från människor i olika samhällsställningar.
 • Nationalismens utbredning och världspåverkan.
 • Historiska levnadsförhållanden, uppfinningar, kulturer och världsåskådningar.
 • Historiska förändringar under 1500-1700-talet.
 • Kyrkans plats i den nya tiden.

 

NO

 • Framväxten av vetenskapliga teorier.
 • Den vetenskapliga metoden.
 • Evolutionsteori.
 • Systematiska undersökningar enligt den vetenskapliga metoden.
 • Centrala vetenskapsmän som t.ex. Galilei, Newton och Darwin.

 

Engelska

 • Engelsktalande länder. Varför talar man Engelska i så många delar av världen?

 

Arbetsgång

 • Genomgångar
 • Film
 • Workshops
 • Självständigt arbete
 • Labbar och systematiska undersökningar
 • Diskussioner

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • självständigt använda olika källor för att hitta fakta.
 • Historiska kunskaper under 1500, 1600 och 1700- tal.
 • Orsakssamband: Förmågan att resonera hur händelser och förlopp hänger ihop, påverkar och orsakar vartannat.
 • Jämföra och se för och nackdelar i händelser och förlopp. 
 • analysera och dra slutsatser utifrån olika geografiska- och samhällsförhållanden.
 • jämföra och reflektera över skillnader och likheter i världen.
 • Dra slutsatser och koppla observationer till vetenskapliga teorier
 • Använda kunskaper och begrepp inom evolution för att se och förklara samband

Matriser

Hi Bi
Vidgade Vyer

Historia.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Begreppsanvändning
Förmågan att använda begrepp för att beskriva, förklara, argumentera och analysera.
Använder sig av enstaka begrepp.
Använder viktiga begrepp men förklarar bara ibland eller ofullständigt.
Förklarar viktiga begrepp och använder dem i rätt sammanhang ,så att betydelsen tydligt framgår.
Använder och förklarar viktiga begrepp tydligt för att resonera få en djupare förståelse av det historiska sammanhanget.
Orsaksföljder
Förmågan att beskriva och förklara orsaker till och följder av en händelse/ företeelse.
Du anger några orsaker till/ följder av en händelse men förklarar sällan dessa.
Du ger exempel på orsaker och konsekvenser samt förklarar dessa. Du kan göra enklare kopplingar.
Du ger flera tydliga samt relevanta exempel på orsaker och konsekvenser samt förklarar dessa utförligt. Du gör kopplingar och resonerar i flera led.
Du ger tydliga och relevanta exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv. Du resonerar i flera led för att visa att delar bildar helheter och mönster.
Analysförmåga
Förmågan att beskriva, förklara, koppla ihop och jämföra. Se samband, olika utgångspunkter, förutsättningar och perspektiv.
Du återberättar händelser/ företeelser på ett enkelt sätt men förklarar sällan (Inga jämförelser, samband, utgångspunkter, förutsättningar eller perspektiv lyfts.)
Du återberättar och förklarar händelser/ företeelser. (Enstaka jämförelser, samband, utgångspunkter, förutsättningar eller perspektiv lyfts.)
Du återberättar och förklarar flera händelser/ företeelser på ett tydligt sätt. (Flera jämförelser, samband, utgångspunkter, förutsättningar eller perspektiv lyfts.)
Du återberättar och förklarar flera händelser/ företeelser på ett tydligt sätt som sätter flera: jämförelser, samband, utgångspunkter, förutsättningar eller perspektiv i ett större helhetsperspektiv.

Biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Begreppsanvändning
Du använder enstaka begrepp.
Du använder viktiga begrepp, förklarar eller sätter i samband någon gång.
Du använder viktiga begrepp och förklarar eller sätter i samband så att betydelsen tydligt framgår.
Du använder viktiga begrepp och förklarar och sätter i samband på ett sätt som fördjupar förståelsen.
Orsaksföljder
Orsaksföljder kopplade till förändring och utveckling genom evolution
Du anger någon orsak till en förändring
Du anger fler orsaker eller följder och förklarar.
Du kopplar ihop orsaker och följder i flera led och förklarar.
Du kopplar ihop orsaker och följder i flera led och förklarar. Du fördjupar genom att jämföra och se mönster.
Slutsatser från observationer
Hur väl du använder evolutionsteorin för att dra slutsatser från observationer, undersökningar och statistik
Du försöker dra någon enkel slutsats
Du drar några enkla slutsatser
Du drar någon utvecklad slutsats
Du drar välutvecklade slutsatser
Diskussioner
Hur väl du bidrar i diskussioner
Du deltar i diskussioner genom att svara på frågor och ha någon egen åsikt/tanke.
Du deltar i diskussioner genom svara på frågor, ställa frågor och framföra egna åsikter/tankar.
Du för diskussioner framåt genom att framföra egna åsikter/tankar, ställa frågor och bygga vidare på andras resonemang
Du fördjupar, breddar och för diskussioner framåt genom att framföra egna åsikter/tankar, ställa frågor och bygga vidare på andras resonemang