👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Företagsleken" - CV, personligt brev och mötesteknik

Skapad 2018-09-25 11:57 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Företagsleken är en kommunikativ och kreativ ”lek” där eleverna gruppvis bildar olika företag. De marknadsför ”sitt företag”, ger företaget ett namn och en logga för att sedan genom affischering söka efter en ny medarbetare. Alla i klassen söker två av tjänsterna, i fingerat namn, och skickar in ansökningen i form av ett CV och ett personligt brev, till de företag som verkar intressantast. Företagen kallar de två sökande som har bäst kvalifikationer och förutsättningar för tjänsten på ”intervju”.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Företagsleken innehåller både grupparbete och enskilt arbete. I grupparbetet ingår att tillsammans bilda en styrelse och att skriva jobbannons. Gruppen ska också diskutera de olika ansökningarna och besluta om vilken ansökan som är bäst. Det enskilda arbetet består av att skriva CV och personligt brev.

Innehåll

Avsnitt 1: Mål och syfte med undervisningen:

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,


• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang


• Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Avsnitt 2: Arbetsgång - konkretisering

• Utdelning av kuvert som beskriver förutsättningarna. Namnge företaget, fördela styrelseposterna och sök en ny medarbetare genom en platsannons

• Läraren och klassen analyserar platsannonser på nätet

• Varje företag sätter ihop en intresseväckande platsannons

• Affischering i klassrummet

• Genomgång CV

• Eget arbete med CV, formellt korrekta, men inte nödvändigtvis sanningsenliga…

• Ansökan ska vara inne för lediga tjänster

• Företagen samlas och har styrelsemöte. De går igenom de sökandes CV och väljer vilka som ska kallas på intervju

• Anställningsintervjuer

• Styrelsen sammanträder och beslutar om vem som ska få tjänsten

• Den lycklige underrättas!

Avsnitt 3: Bedömning

Detta ska bedömas:
• Förmågan att skriva med språklig variation, använda språkliga strukturer och normer, samt anpassa texten efter dess syfte


• Förmågan att samtala och diskutera genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9

Matriser

Sv
Muntligt: mötesteknik och intervjuer

CV, personligt brev, mötesstruktur, Tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtala
Du deltar i samtal i mindre grupp.
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner.
Du är aktiv och kommer med egna uppslag som för samtalet framåt.
Du uttrycker dig säkert och välformulerat.
Argumentera
Du förmedlar egna åsikter till viss del.
Du uttrycker egna tankar och åsikter och argumenterar till viss del.
Du uttrycker egna tankar och argumenterar för dina åsikter.
Du diskuterar olika argument. Du har välgrundade argument för dina åsikter.
Lyssna
Du lyssnar när någon annan pratar.
Du lyssnar aktivt och kan ge feedback till den som pratat.
Du lyssnar aktivt, ger feedback och ställer frågor.
Du lyssnar aktivt, engagerat och kan ge konstruktiv kritik. Du bygger vidare på andras inlägg.

Sv
Skriva CV och personligt brev

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmågan att skriva olika slags texter.
Texten uppfyller inte kraven för genren.
Texten uppfyller kraven för genren efter vis bearbetning. Du har oftast gjort lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Texten är välskriven och uppfyller kraven för genren. Du har gjort lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Texten är mycket välskriven och uppfyller kraven för genren. Du har gjort lämpliga och finessrika språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Struktur
Texten saknar en röd tråd och struktur.
Texten har en röd tråd och en tydlig struktur. Texten visar viss variation i ordval. Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet.
Texten är skriven med fungerande textbindning. Texten visar variation i ordval. Väl fungerande styckeindelning – ofta med tydliga kärnmeningar.
Texten är skriven med en väl fungerande textbindning. Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck. Variation på styckenas längd inspirerar läsningen och markerar deras olika tyngd.
Stavning och användning av skiljetecken.
Osäkerhet vid användning av skiljetecken, samt innehåller stavfel som stör förståelsen av texten.
Du vet hur man använder skiljetecken och har vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Korrekt användning av skiljetecken och få stavfel.
Korrekt användning av skiljetecken och korrekt stavning.