Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskningsfråga Korallen

Skapad 2018-09-26 09:14 i Laxöns förskola Halmstad
Förskola
PPF för aktionsforskningsfråga.

Innehåll

 

Kartläggning 

"Gräv där du står".

Var är vi? Vi har skolat in 10 barn av 11. Vi har fem barn som har arabiska som modersmål, ett barn med bosniska som modersmål, ett barn med persiska och ett barn med grekiska som modersmål, samt ett barn med portugisiska/svenska som modersmål. 

Vad ser vi att barnen gör här på förskolan? För många av våra barn är förskolan ny och obekant, vilket flera av barnen reagerar på genom osäkerhet och förvirring. Några generella trender vi kan se är att flera barn intresserar sig för sånger, ramsor, rytmer, att plocka, flytta material. Vi ser att vårt motorikrum är populärt bland de flesta av barnen, likaså att sitta i ateljén och arbeta med lera. Skapande och musicerande är alltså genomgående intressen. Vi kan se att några av våra äldre barn intresserar sig för alfabetet, för bilder och att samtala om dessa. I vårt matte och teknikrum har barnet främst intresserat sig för att plocka och flytta material på ljusbordet, till viss del för pussel och sorteringsmaterial.

Vad vill vi förbättra/utveckla? Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle (Lpfö 2010, s.6). Vi diskuterar eventuella utvecklingsområden utifrån utmaningar vi upplever just nu inom barngruppen och vårdnadshavargruppen. Vi diskuterar utmaningen kring bemötandet av föräldrar och barn med andra modersmål.

Motivera val av område utifrån kartläggning och avdelningens förutsättningar. Lärdom och fråga från förra terminens kvalitetsberättelse: Är tidigt samspel grunden till senare verbal dialog? Språkutveckling, språkande och flerspråkighet är områden som är centrala för oss i vårt dagliga arbete och är områden som utmanar oss i verksamheten. Således väljer vi, i nuläget, flerspråkighet som område för fördjupning och aktionsforskning.

Vad säger forskning och litteratur om det valda området?  ( "vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet"). Första steget för oss är att börja med att låna Johannes Lunneblad " Den mångkulturella förskolan, möjligheter och motsättningar" för att läsa in oss på området flerkultur, interkulturellt förhållningssätt så att vi alla i arbetslaget utgår från samma begrepp och förkunskaper innan vi utvecklar aktionsforskningsfrågan vidare.

Tankekarta, "smalna av" området.

 

Syfte

 Vad blir vårt syfte? 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva, erfara, utveckla och lära (lärandeobjekt)

Vilka kunskaper och färdigheter ska våra barn få möjlighet att utveckla.

ex,"få möjlighet att utveckla sitt språk genom att uttrycka tankar, åsikter och reflektioner kring böcker".

" Få barnen medvetna om det etiska perspektivet och deras delaktighet i dokumentation för att därigenom skapa en känsla av sammanhang."

 

 

Aktionsfråga

 Vad blir vår aktionsfråga ? 

 

Läroplanens mål 

Vilka mål i läroplanen utgår vi ifrån ( koppla och skriv ner ordagrant ) 

Figurmål ( blåmarkerat ) 

Bakgrundsmål ( svartmarkerat ) 

 

 

Konkretisering av målen

 Konkretisera läroplanens text ( utvärderingsbara mål som alla i personalen förstår ) 

Hur kan figurmålet smalnas av ?

 

 

 

Lpfö 2:1 Differentiering (vad behöver göras olika)

 Vilka olikheter finns och hur varieras arbetssättet inom barngruppen utifrån:

Plan mot kränkande behandling och Genus.

 

 

Lpfö 2:6 Genomförande/ Process Aktioner

Vilka förutsättningar ger vi för att barnen ska få utforska/ förstå/uppleva/lära? (ex litteratur, lärmiljön, material etc.)

Vilka aktioner ska ni göra. Vilka undervisningssituationer behöver planeras för?

Vilka verktyg ska ni använda? (loggbok, film, reflektionsprotokoll, lärplatta etc.)

Vad behövs i lärmiljön?

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen genomföras?

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet?)

 

 

 

Lpfö 2:6 Resultat, Analys, och Lärdom/reflektion.

Vilka resultat kan ni utläsa från den insamlade dokumentationen och reflektions protokoll?

Analysera resultatet. (Vad ser vi pedagoger utifrån den insamlade dokumentationen och reflektions protokoll, varför blev det som det blev?) 

Kan vi se att vår undervisning har förändrat barnets förändrade kunnande/ lärande och i så fall hur? (kan vi se pedagogernas förändrade kunnande?)

Vad kan vi förändra/utveckla?

Fick vi svar på vår fråga?

Vad blir vår nya utmaning?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: