👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstaskolan, Matematik, Favorit 1A, åk 1

Skapad 2018-09-28 09:03 i Ångelstaskolan Uppsala
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Du kommer att få arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer främst genom att arbeta i vår grundbok, Favorit matematik 1A. Du kommer även att ges många tillfällen till att resonera och använda konkret material; enskilt, och i par och tillsammans med alla dina kamrater.

Innehåll

Konkretiserade mål i undervisningen:

Vi kommer att lära oss:

 • naturliga tal 0-12.
 • att känna igen antal, räkneord, siffror och att kunna dela upp tal.
 • att se samband mellan antal och tal inom talområdet 0-12.
 • att arbeta med tallinjen.
 • att räkneramsa framåt och bakåt 0-20.
 •  att arbeta med addition och subtraktion.
 • tiokompisarna.
 • räkna med pengar 0-20.
 • geometriska mönster och att arbeta med tangram.
 • att göra och samtala om stapeldiagram.
 • tankemönster.
 • att göra räkneberättelser.
 • formulera matematiska uttryck.
 • enkla bråk.
 • rita av enkla figurer från rutsystem.
 • matematiska begrepp; fler, färre, lika många, kronor, mindre än, större än, addition, addera, subtraktion, subtrahera och lika med.

 

Så här kommer undervisningen att se ut:

 • gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i boken
 • befästa och resonera runt begrepp
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp

Du kommer också att få titta på UR:s serie "Mattelandet"

Du kommer att få öva din:

 • analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader
 • begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen fler, färre, lika många, kronor, mindre än, större än, addition, addera, subtraktion, subtrahera och lika med
 • metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.
 • förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information,skilja på fakta och egna värderingar, framföra och bemöta argument

Så här kommer bedömningen att se ut:

Du ska visa att du kan:

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse
 • känna igen och skriva alla siffror 0-9
 • se samband mellan siffror och antal
 • dela upp tal inom området 1-10
 • tiokompisarna
 • tallinjen 0-20
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10
 • använda dig och visa förståelse för begreppen; lika med, större än, mindre än, fler, färre, addition, addera, subtraktion och subtrahera

Genom att:

 • delta i gemensamma genomgångar och diskussioner
 • visa vad du kan enskilt och i par-arbete
 • visa vad du kan i arbetsboken
 • genom diagnoser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3