👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 7 - Ellära (Fysik&Teknik) Vecka 16 - 21 VT-21

Skapad 2018-09-28 13:18 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Fysik Teknik
Vi kommer att arbeta med Fysik: elektricitet och ellära. Vi kommer lära oss om vad elektricitet är och hur vi använder det. Det blir läxa två dagar! En dag kommer vi arbeta med teknik. Då skall vi göra en konstruktionsuppgift med inlämning.

Innehåll

Ämnesperiod 5 NO Åk 7– Ekens skola VT-21

Ellära (Fysik) och grundläggande Teknik 

Syfte:

Mål:

  • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
  • Genomföra systematiska undersökningar i elområdet
  • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och i samhället.

Efter denna vecka ska du :

  • Kunna vad ström, spänning och motstånd (resistans) är.
  • Kunna rita kopplingsschema och förstå vad som händer i de olika kretsarna.
  • Veta vad elsäkerhet är och hur du kan undvika olyckor med el.
  • (Hur elektricitet kan omvandlas till andra energiformer)
  • Kunna lite historiska perspektiv i området el samt hur dessa upptäckter påverKar och har påverkat samhället, miljön och människors levnadsvillkor.

Torsdag (dag 1): 

LAB: Hur kan man få en lampa att lysa? Vi gör enkla kopplingar, samt diskuterar vad ström och spänning är.

LAB: Vi jobbar med kopplingsscheman och testar bl a seriekoppling och parallellkoppling. 

Genomgång: Vad används el till i hemmet?  

Fysikboken sid 48 - 53 och 56 – 59. 

LÄXA: Kolla hemma alla saker ni har som drivs av ström (både av batterier och de som har elsladd). Kolla också hur många av dessa saker som fanns när dina föräldrar var 13 år.

 

Fredag: (Dag 2)

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_sv.html

LAB: Resistans. Vilka material leder ström bra? Vilka leder dåligt?

LAB: Vi mäter ström, spänning och motstånd i en krets och repeterar vad begreppen betyder.

Vi går igenom sambandet mellan ström, spänning och motstånd (Ohms lag)

LAB: Vi testar olika ledningstrådar. Vad påverkar ledningsförmågan? (Vi flyttar den labben till nästa vecka för 7a, 7c, 7e)

Vi studerar begreppet kortslutning och ser vad det kan orsaka för skador.

Sid  61 – 62. Kolla säkringsskåpet hemma (proppskåpet). Rita av i boken, men rör inte. Eller så tar du en bild. 

 

Måndag: (Dag 3)

Vi jobbar klart med elsäkerhet; Elsäkerhet, säkringar, skyddsjordningSid 64 - 67. 

Statisk elektricitet. DEMO. Vi testar/kollar stötar med gnistinduktorn. Diskuterar elektrisk laddning, åska, åskledare.

Vi kollar film: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201464

Vi jobbar med frågor på sid 47. Sid 42 – 46. 

 

 

Tisdag (dag 4):

Vi repeterar, tex genom att kolla frågorna på sid 47, 53, 60, 63, 68 

Frågor sid 47: 1 - 10

sid 53: 1 - 7, 10, 11

sid 60: 1, 2, 4, 5, 7, 8

sid 63: 1, 2, 4, 8, 9, 10

sid 68: 1 - 7

Vi gör en laboration som handlar om ledningsförmåga hos olika metalltrådar.

Ni arbetar tre och tre, sedan skriver alla en labrapport.

 

Onsdag: (Dag 5)

Vi börjar med PROV!

Resten av dagen: Vi med teknik -äggtransportören! Ta med ipaden och ett glatt humör!

 

 

 

Begrepp vi har arbetat med: 

Ström, spänning, motstånd (resistans), elektrisk laddning, elektron, statisk elektricitet, elektrisk krets, ledare, isolator, kopplingsschema, seriekoppling, parallellkoppling, resistor, kortslutning, säkring, skyddsjordning, överbelastning. 

 

Länkar:

Lab länk https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_sv.html 

Elektricitetens historia https://www.youtube.com/watch?v=Gtp51eZkwoI&list=PLdNVd2n09gCEcjjCMSUmiWdL8LoXaxrkG 

Grund om ellära och åskan https://www.youtube.com/watch?v=iaULccC1x2k 

Serie- och parallellkoppling https://www.youtube.com/watch?v=Db-XN4MJgYM 

Strömstyrka och spänning https://www.youtube.com/watch?v=53vdpvnSD64 

Elektricitet ("Andreas") https://www.youtube.com/watch?v=EMgvzgjEx7k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Konstruktionsuppgift - Äggtransportören

Matriser

Fy Tk
Fysik - Ellära Åk 7

E
C
A
Beskriva och Förklara
Eleven använder Fysikens begrepp och modeller för att förklara fysikaliska fenomen.
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Eleven resonerar om elektricitet i vardagslivet, och kan då visa på fysikaliska samband.
Enkla och till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Genomföra undersökningar, laborationer och fältstudier
**Du planerar en undersökning:** genom att bidra med att formulera enkla planeringar
som med lite hjälp av läraren går att genomföra
självständigt, så du kan arbeta systematiskt utifrån din planering
**Du:** drar enkla slutsatser samt bidrar med förslag på förbättringar och/eller anger felkällor.
jämför resultat och drar utvecklade slutsatser samt ger förslag på förbättringar och/eller anger felkällor.
jämför resultat och drar välutvecklade slutsatser samt ger förslag på förbättringar och/eller anger felkällor samt nya tänkbara frågeställningar.
**Du dokumenterar:** i form av enkla rapporter med bilder, tabeller och diagram.
i form av utvecklade rapporter med bilder, tabeller och diagram.
i form av välutvecklade rapporter med bilder, tabeller och diagram.

Fy Tk
Teknik - Äggtransportören

E
C
A
Konstruktionsarbete
Hur väl fungerar konstruktionen? Hur effektiv och ändamålsenlig var konstruktionen?
Undersöker och prövar, gör enkla modeller
Prövar och omprövar, gör utvecklade modeller
Prövar och omprövar systematiskt, gör välutvecklade och genomarbetade modeller
Dokumenterar
- skisser. - ritningar. - rapporter. - modeller.
Enkel dokumentation, avsikterna är delvis synliga
Utvecklad dokumentation, avsikterna är relativt väl synliga
Välutvecklad dokumentation, avsikterna är väl synliga
Miljöaspekten
Hur mycket behöver kasseras efter arbetet och hur mycket kan återvinnas?
Eleverna tar i viss mån hänsyn till miljön i val av material.
Eleven tar hänsyn till miljön i val av material.
Eleven har redan i sin planering och i arbetet gjort kloka miljöval

Fy Tk
Teknik- bygga torn

Rubrik 1

E
C
A
Ny nivå
Planering och motivering
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Konstruktion
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.