Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning av språkutveckling i sva för nyanlända

Skapad 2018-09-30 18:21 i Kärlekens skola Halmstad
Pedagogisk planering för Sv för nyanlända årskurs 7-9
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
En planering som visar hur och vi kommer att arbeta i sva samt bedömning av din språkutveckling utefter den europeiska språkskalan..

Innehåll

 

Vi kommer arbeta med dessa saker:

- samspelet mellan ord och ljud.

- Hur bokstäver och orden låter i svenska.

- Läsförståelse utifrån olika texter.

- Träna på att tala och diskutera utifrån läst bok eller sedd film/program.

- Svensk grammatik, kopplat till de texter vi läst.

- Vi kommer också att arbeta med att skriva olika texttyper.

 

Arbetssätt:

- Vi kommer läsa olika typer av texter för att träna på både läsförståelse och att skriva egna texter.

- Ni får tillgång till egna mobiler/ dator eller ipad samt böcker som ni kan ta med hem och läsa.

- Vi kommer titta på språk- och kunskapsutvecklande filmer och serier

- Vi kommer använda oss av online-tjänster samt appar för att träna språket.

Matriser

SvA
Svenska för nyanlända - bedömning

FÖRSTÅELSE

A1
A2
B1
B2
C1
C2
Lyssna
Eleven kan känna igen vanliga ord och mycket enkla fraser som gäller eleven själv eller elevens familj och direkta omgivning, men bara när man talar till henne/honom sakta och tydligt.
Eleven kan förstå fraser och mycket vanliga ord som gäller hennes/hans personliga förhållanden, t ex information om eleven själv och hennes/hans familj, närmiljö och vardagliga sysselsättningar. Eleven kan uppfatta huvudinnehållet i korta, tydliga och enkla budskap och meddelanden.
Eleven kan förstå huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända företeelser som man regelbundet stöter på i skola, på fritid osv. Om språket talas relativt långsamt och tydligt kan eleven i stora drag förstå många radio- och TV-program om dagsaktuella frågor eller om ämnen av personligt intresse.
Eleven kan förstå längre framställningar i t ex föreläsningar samt följa med i mer komplicerad argumentation, dock under förutsättning att ämnet är någorlunda bekant. Eleven kan förstå det mesta i nyheter och aktuella program på TV. Eleven kan förstå de flesta filmer där det talas standardspråk.
Eleven kan förstå mer utvecklat språk även när det inte är klart strukturerat och sammanhanget enbart antyds utan att klart uttryckas. Eleven kan förstå TV-program och filmer utan alltför stor ansträngning.
Eleven har inga svårigheter att förstå något slags talat språk, vare sig i direktkontakt eller via radio, TV och film. Eleven förstår även tal i högt tempo som det talas av en infödd under förutsättning att eleven hunnit vänja sig vid den regionala varianten i språket.
Läsa
Eleven kan förstå vanliga namn, ord och mycket enkla meningar, t ex på anslag och affischer eller i kataloger.
Eleven kan läsa mycket korta och enkla texter. Eleven kan hitta viss information i enkelt och vardagligt material som annonser, matsedlar och tidtabeller. Eleven kan förstå korta och enkla personliga brev.
Eleven kan förstå texter som till största delen består av högfrekvent språk som hör till vardag och arbete. Eleven kan förstå beskrivningar av händelser, känslor och önskemål i personliga brev.
Eleven kan läsa artiklar och rapporter som behandlar aktuella problem och som uttrycker attityder och åsikter. Eleven kan förstå samtida litterär prosa.
Eleven kan förstå långa och komplicerade faktatexter liksom litterära texter och uppfattar skillnader i stil. Eleven kan förstå fackartiklar och längre instruktioner även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter. Eleven kan förstå budskap som måste läsas mellan raderna.
Eleven kan utan ansträngning läsa praktiskt taget allt skrivet språk, även abstrakta texter som är strukturellt och språkligt komplicerade, t ex manualer, fackartiklar eller litterära verk.

TALA

A1
A2
B1
B2
C1
C2
Prata med andra
Eleven kan samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att den andra personen är beredd att tala långsamt och upprepa eller formulera om vad som sagts eller hjälpa eleven att formulera vad hon/han själv vill säga. Eleven kan ställa och besvara enkla frågor av omedelbart intresse eller inom vanliga ämnesområden.
Eleven kan delta i samtal och rutinuppgifter som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om välkända ämnen och sysselsättningar. Eleven kan fungera i mycket korta sociala samtal, men förstår i allmänhet inte tillräckligt för att själv hålla liv i samtalet.
Eleven kan fungera i de flesta vardagliga situationer. Eleven kan utan förberedelser gå in i ett samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet, t ex familj, fritidsintressen, arbete, resor och aktuella händelser.
Eleven kan samtala och diskutera så pass flytande och ledigt att man kan umgås med svensktalande personer på ett naturligt sätt. Eleven kan ta aktiv del i diskussioner om välkända ämnen och förklara och försvara sina åsikter.
Eleven kan uttrycka sig flytande och spontant utan att alltför tydligt söka efter rätt uttryck. Eleven kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala och intresseknutna ändamål. Eleven kan formulera idéer och åsikter med viss precision samt med viss skicklighet anpassa sig efter den andra personen.
Eleven kan utan ansträngning ta del i vilka samtal och diskussioner som helst och därvid effektivt välja vardagliga och idiomatiska uttryck. Eleven kan uttrycka sig flytande och överföra nyanser med viss precision. Om eleven ändå får svårigheter kan hon/han med omformuleringar kringgå dessa så smidigt att andra knappast märker det.
Tala
Eleven kan använda enkla fraser och meningar för att berätta var man bor och beskriva människor man känner.
Eleven kan använda en rad fraser och meningar för att med enkla medel beskriva sin familj och andra människor, människors levnadsvillkor samt sina nuvarande och tidigare studier.
Eleven kan binda samman fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och händelser, sina drömmar, förhoppningar och framtidsplaner. Eleven kan kortfattat ge skäl och förklaringar för sina åsikter och planer. Eleven kan berätta en historia eller återberätta händelseförloppet i en bok eller film och beskriva sina intryck.
Eleven kan klart och detaljerat beskriva förhållanden inom sina intresse- och erfarenhetsområden. Eleven kan förklara en ståndpunkt och ange för- och nackdelar med olika alternativ.
Eleven kan klart och detaljerat beskriva komplicerade ämnesområden med sidoteman och anknytningar. Eleven kan utveckla speciella aspekter samt runda av framställningen med en konsekvent slutsats.
Eleven kan presentera en klar och flytande beskrivning eller argumentation som i stil passar sammanhanget. Eleven kan presentera en effektiv logisk struktur som hjälper mottagaren att lägga märke till och minnas viktiga punkter.

SKRIVA

A1
A2
B1
B2
C1
C2
Skriva
Eleven kan skriva korta, enkla meddelanden. Eleven kan fylla i personliga uppgifter som namn, adress och nationalitet i enklare formulär.
Eleven kan skriva korta enkla meddelanden och föra enkla anteckningar. Eleven kan skriva ett mycket enkelt personligt brev, t ex för att tacka någon för något.
Eleven kan skriva enkel, sammanhängande text om ämnen som är välkända eller av personligt intresse. Eleven kan skriva personliga brev som beskriver upplevelser och intryck.
Eleven kan skriva klar och detaljerad text inom sina intresseområden. Eleven kan skriva en uppsats eller rapport som förmedlar information eller ger skäl för eller emot en viss ståndpunkt. Eleven kan skriva brev som framhäver den personliga innebörden av händelser och erfarenheter.
Eleven kan uttrycka sig i klar och väl strukturerad text med utförligt angivna synpunkter och förklaringar. Eleven kan skriva om komplicerade förhållanden i ett brev, en uppsats eller en rapport och argumentera för en ståndpunkt. . Eleven kan välja en stil som är anpassad till den tänkte läsaren.
Eleven kan skriva klar och flytande text i en stil som passar tillfället. Eleven kan skriva komplexa brev, rapporter eller artiklar som presenterar ett ämne på ett logiskt och effektivt sättt som hjälper läsaren att lägga märke till och minnas viktiga punkter. Eleven kan skriva sammanfattningar och översikter över facktexter eller litterära verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: