Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Målarstugan avd röda 18/19

Skapad 2018-10-01 10:02 i Förskolan CVJK TEST Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Målarstugan

Innehåll

Vad är syftet med vårt projekt/tema?

Tillsammans i vår värld! Hur gör vi?

Utifrån vår reflektion och analys från vt 2018 vill vi tillsammans med barn jobba med följande:

 •  miljömedvetenhet

Tillvarata och utforska naturen i vår närmiljö, barnen är delaktiga i diskussioner. Vad ser ni? Vad är ni nyfikna på? Vad är viktigt för vår miljö i vår värld? Hur påverkar våra handlingar oss människor, djur och vår natur? Vi vill ge barnen en grund där deras vetgirighet väcks och skapar en lust och nyfikenhet att lära om vår värld. 

Vilka läroplansmål är i fokus? Vilka målkriterier har vi - förväntade effekter på barns förändrade kunnande?

2.1 Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (LPFÖ)

Mål

Vi ser att det har skett ett lärande hos barnen när de...

 •  visar hänsyn till varandra och hjälps åt.
 •  tillit till sin egen förmåga och uttrycka sig i grupp.

Vi förväntar oss att barnen fortsätter utveckla sin förmåga att visa hänsyn, omtanke och lyhördhet.

Vi förväntar oss att barnen spontant hjälper varandra i vardags situationer, tro på sig själv och vågar uttrycka sig i grupp.

 

2.2 Utveckling och lärande

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (LPFÖ)

Mål

Vi ser att det har skett ett lärande hos barnen när de...

 • När barnen förstår och med trygghet använder det svensk språket med rätt benämningar.

Vi förväntar oss att barnen vågar använda det svenska språket och utforska nya ord tillsammans med barn och pedagoger.

 

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring (LPFÖ)

Mål

Vi ser att det har skett ett lärande hos barnen när de...

 • har visat förståelse för olika matematiska kunskaper tillsammans med sina kompisar i vardagen.

Vi förväntar oss att barnen blir medvetna om vad matematik är och att det finns överallt och att det skapas en dialog i ämnet bland barn och pedagoger.  

 

2.3 Barns inflytande

Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö (LPFÖ)

Mål

Utveckla sin förmåga att ta ansvar, ha inflytande och utveckla miljön både inne och ute på förskolan.

Vi ser att det har skett ett lärande hos barnen när de...

 • själva tar ansvar för det material de använder och har möjlighet att påverka det.
 • inflytande i våra gemensamma dagliga rutiner och regler i verksamheten.

 

Vi förväntar oss att barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar och vara med och diskutera över utformandet av miljön och dagliga rutiner på förskolan.

Vad har vi pedagoger för arbetssätt, organisation och struktur för att lärande ska ske?

Grundverksamhet - Vi har tydliga rutiner och är närvarande pedagoger i barngruppen där vi är lyhörda för barnens åsikter. Vi har ett tillåtande arbetssätt där vi ser misstag som en del i inlärningsprocessen. 

Viktigt att vi fortsätter använda oss av den struktur och organisation som vi har på avdelningen, men samtidigt viktigt att denna kan vara föränderlig utifrån barngruppen och att vi har öppna dialoger kring denna.

Vi lägger in observationstillfällen för att kunna följa barns förändrade kunnande.

Vi är glada och skrattar mycket vilket skapar en glad stämning som smittar av sig i gruppen.

 

Hur reflekterar och utvärderar vi detta tillsammans med barnen och i arbetslaget?

Genom dagliga samtal med enskilda barn och i grupp.

Genom att filma och ta bild med ipaden kan vi tillsammans med barnen samtala,  reflektera och synliggöra inlärningen på smartboarden.  

Vi pedagoger reflekterar och utvärderar veckovis på våra reflektionsmöten.

Spontana reflektioner görs ständigt efter uppkomna inlärningstillfällen, både tillsammans med barn men även tillsammans med närmaste pedagog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: