👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa ht18 Åk 4 Söderskolan

Skapad 2018-10-02 09:07 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I idrott och hälsa kommer eleverna i Åk 4 under ht 2018 att träna förmågorna att utveckla grovmotoriska rörelser, röra sig allsidigt, träna kondition och styrka,pröva olika friidrottsgrenar, träna grunderna i orientering samt pröva olika bollsporter och ha olika idrotts- och samarbetslekar.

Innehåll

 

Syfte och mål- förmågor och kunskaper som ska utvecklas: 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

  •  
  • Idh
   Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Idh
   Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  • Idh
   Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

 

Centralt innehåll, Undervisning och arbetsformer -hur vi ska nå målen

I ämnet idrott kommer vi att ha många olika rörelsemoment som på varierat sätt tränar de grovmotoriska grundformerna, till exempel olika typer av idrottslekar och bollekar. Vi kommer att träna kondition, styrka samt även att träna grovmotoriken genom stationsövningar och hinderbanor. Genom lekar tränar eleverna sin förmåga att samarbeta med andra samt följa regler. Vi kommer att ha grundläggande orientering samt friidrott. 

 

 

 • Idh 4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh 4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. 
 • Idh 4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh 4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. 
 • Idh 4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser

Bedömning- vad jag bedömer och hur

Jag bedömer kontinuerligt din insats i idrotten och ditt aktiva deltagande under lektionerna samt din förmåga att samarbeta med andra. Jag gör olika motoriska tester med jämna mellanrum under terminen där jag kollar av den motoriska utvecklingen. Bedömning sker enligt bedömningsmatris, se nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Bedömningsmatris i idrott och hälsa Åk4 ht 2018

Bedömningen avser

Ny nivå
Delta och anpassa rörelser
 • Gr lgr11
 • Idh  A 6
Eleven deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus, varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för sig själv vid lekar och spel.Varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Eleven börjar hantera med- och motgångar.Varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Eleven följer gemens-amma regler och kan samspela med lagkamrater. Eleven kan hantera med- och motgångar.
Motorisk träning
 • Idh  4-6
Eleven deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t. ex. springa, hoppa och klättra.
Eleven deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t. ex. redskapsbana och lekar.
Eleven kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt)
Eleven kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Orientering
 • Idh  4-6
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig bekanta miljöer med hjälp av kartor. Eleven kan redogöra för några olika karttecken och dess betydelse.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh  4-6
Eleven börjar träna på förmågan att visa hänsyn och respekt mot andra i olika lekar samt börjar ta ansvar för sig själv
Eleven tränar på förmågan att samarbeta med andra, tar ansvar för sig själv och börjar hantera med- och motgångar
Eleven tar ansvar för sig själv, kan hantera med- och motgångar och visar god samarbetsförmåga.