Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi

Skapad 2018-10-02 17:21 i Gärdesskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Syfte med området: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter med naturvetenskapligt innehåll. Eleverna ska även utveckla förståelse för på vilket sätt den organiska kemin är en stor del av vårt samhälle, men också en faktor att tala om vad gäller miljöfrågor och hållbar utveckling.

Innehåll

LPP Organisk kemi 8 Ht 2018

Prov 8B 26/11   8D 29/11   8E 30/11

Studiematerial

Kemiboken sidorna 150-177 samt utdelade arbetsmaterial.

V. 43 sidorna 152-155 i läroboken (läxa kolets olika former, vad kan kol användas till, varför kallas kolföreningars kemi också organisk kem)

V. 45sidorna 156-163 (Hur är ett kolväte uppbyggt, känna till några vanliga kolväten och vad de används till)

V. 46 sidorna 164-171 (Hur bildats fossila bränslen, känna till några fossila bränslen och vad används till, hur framställer man olika ämnen med olja, vad är det som orsakar växthuseffekten)

V. 47 sidorna172-174 (Känna till alkoholernas egenskaper och användningsområden, känna igen en alkoholmolekyl, varför bidrar inte alkohol som bränsle till växthuseffekten)

V. 48 sidorna 175-179 (Ge exempel på några organiska syror, var kan du hitta sådana syror i livsmedel, hur framställs en ester, vilka egenskaper har estrar).

Kunskapskrav

För betyget E

Ø  Känna till olika former av rent kol (samt kunna något om dess uppbyggnad, egenskaper och användningsområden).

Ø  Kunna förklara hur man kan framställa rent kol, t ex kolmilan

Ø  Kunna redogöra för hur kolväten är uppbyggda, t.ex. genom att med strukturformel eller molekylformel ge exempel på olika kolväten.

Ø  Veta vad som menas med mättade och omättade kolföreningar.

Ø  Kunna beskriva hur alkoholer är uppbyggda, samt känna till namn på de två enklaste

Ø  Kunna redogöra för egenskaper och användningsområden samt riskerna vid förtäring av alkoholerna Metanol och Etanol.

Ø  Kunna beskriva vad som menas med flervärd alkohol samt kunna ge exempel på någon av dessa

Ø  Kunna redogöra för några egenskaper och användningsområden för flervärdiga alkoholen Glykol.

Ø  Veta vad som menas med organiska syror (dvs karboxylsyror), i stora drag känna till hur de är uppbyggda samt kunna ge exempel på organiska syror.

 

 

 

Centralt innehåll

·         Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

·         Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier

·         Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, t.ex. rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön

·         Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

·         Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

 

 

Ø  Veta vad som menas med estrar, hur de framställs och vad de används till.

Ø   Kunna förklara vad som menas med fossila bränslen, samt kunna ge exempel på några vanligt förekommande.

Ø  Kunna förklara hur och varför användning av fossila bränslen påverkar miljön och ge några exempel på hur vi kan minska dessa miljöskador.

Ø  Kunna redogöra för kolets kretslopp och där även få med vad som menas med fotosyntes och förbränning

 

Högre betyg

(Utöver god säkerhet och förståelse av ovanstående kunskapsmål)

Ø  Kunna beskriva molekyler både genom att skriva molekylformel och genom att rita strukturformel.

Ø  Mer utförligt kunna beskriva kolets olika former, dess egenskaper och koppla egenskaperna till uppbyggnad.

Ø  Kunna beskriva hur ett ämnes molekylstruktur påverkar dess egenskaper, som t.ex. skillnad i viskositet och kokpunkt mellan Etanol och Glykol. D.v.s. att man kopplar ett ämnes egenskaper till hur det är uppbyggt.

Ø  Kunna beskriva skillnaden mellan alkaner, alkener och alkyner, veta vad det innebär när kolväten är omättade och förklara hur detta påverkar deras reaktivitet.

Ø  Ha kunskap om var fossila bränslen utvinns och kunna förklara (illustrera) hur de raffineras.

Ø  Ha god kunskap om de miljöproblem fossila bränslen orsakar.

Ø  Kunna beskriva orsak- konsekvens- och åtgärder i användning av fossila bränslen –

Ø   Orsak: varför vi använder det?

Ø   Konsekvens: hur detta påverkar samhälle, miljö och individer världen över?

Ø  Åtgärd: beskriva några åtgärder som görs eller planeras för att minska problemen som följer med detta.

 

Utvärdering

Ø  Diskussioner under lektionstid och under laborationstillfällen

Ø  Laborationer och analys av dessa i form av laborationsrapporter

Ø  Skriftligt prov

 

 

 

 

 

Förmågor som bedömer och betygsätter i KEMI år 7-9 Arbete i laboratoriet

Du visar att du vet vad materialet i laborationen heter och skall användas till genom att tillsammans med de andra i din grupp följa instruktionerna för laborationen.

Du visar att du förstått vad materialet och de olika momenten fyller för funktion i laborationen genom att förklara för laborationskamraterna vikten av att

Du visar att du förstått hur viktiga de olika materialen och momenten är i laborationen genom att argumentera för vilka steg som är mest avgörande för resultaten momenten och materialet hanteras på ett korrekt sätt

Tolka och dokumentera

Laborationen redovisas i en laborationsrapport på ett sådant sätt att man kan se vad som gjorts och hänt

I redovisningen av laborationen finns tydliga redogörelser för de slutsatser man kan dra av laborationen

I laborationsrapporten finns tydliga redogörelser för fördelar och begränsningar när det gäller möjligheter att dra slutsatser

Säkerhet och miljö

Du visar att du är medveten om riskerna med laborationen genom att följa säkerhetsregler och kan hantera farligt avfall på ett korrekt sätt

Du visar att du förstått syftet med säkerhetsregler genom att kunna förklara varför dessa säkerhetsregler finns och hur avfall hanteras på ett korrekt sätt.

Du kan på egen hand riskbedöma laborationer och visar det genom att beskriva eventuella risker med kemikalier, både reaktanter och reaktionsprodukter, samt risker för djur och natur.

Ord och begrepp

Ditt val av ord och kemiska begrepp är funktionella för att förklara dina resonemang och förslag på lösningar

Ditt använder ord och begrepp som introduceras i sammanhanget av lärare och läromedel på ett sätt som är funktionellt för att förklara resonemang och förslag på lösningar

Du använder vetenskapliga ord och begrepp på ett formellt korrekt sätt så att man ser att det inte finns utrymme för missförstånd

Beskriva förklara

Du kan med egna ord beskriva och förklara med egna ord vad olika delar inom området handlar om och betyder

Du kan anpassa dina förklaringar beroende på vem du pratar med eller skriver till så att det klart framgår vad du försöker klargöra

Dina förklaringar är utvecklande och anpassade för att utveckla dina klasskamraters förståelse för delars betydelse inom området

Konsekvens analys

Du kan återge orsak, konsekvens och åtgärd kopplat till vardag och kemi-teknik

Du kan tillsammans med andra resonera dig fram till orsak, konsekvens och åtgärd i ett för dig nytt sammanhang som berörs av naturvetenskap

Du kan på egen hand resonera dig fram till orsak, konsekvens och åtgärd i ett för dig nytt sammanhang som berörs av naturvetenskap

Planera undersökningar

Du ger förslag på frågor som går att undersöka med experiment och uttrycker idéer om hur ett sådant experiment skulle kunna se ut.

Du formulerar frågor som går att undersöka med experiment och med hjälp av andra planerar du hur undersökningen skall se ut så att experimentet blir säkert och felkällor tas bort

Du formulerar frågor som går att undersöka med experiment och planerar hur undersökningen skall se ut så att experimentet blir säkert och felkällor tas bort

Naturvetenskapligt arbetssätt

Du kan beskriva hur man arbetar vetenskapligt i ett sammanhang som berörs av naturvetenskap

Du kan tillsammans med andra resonera dig fram till möjligheter och begränsningar i de vetenskapliga arbetssätt som används för att besvara frågor eller lösa problem

Du på egen hand resonera dig fram till möjligheter och begränsningar i de vetenskapliga arbetssätt som används för att besvara frågor eller lösa problem

Kunskap om naturvetenskapens historia

Du kan återge en på förhand given naturvetenskaplig upptäckt och förklara dess konsekvenser för människors levnadsvillkor

Du kan jämföra olika naturvetenskapliga upptäckters konsekvenser för människans levnadsvillkor och beskriva likheter och skillnader

Du kan förklara generella likheter och skillnader mellan naturvetenskapens utveckling i förhållande till människans dåvarande livsvillkor

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: