Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnidet Mål och utvecklingsplan Ht-18 Normer & värden

Skapad 2018-10-03 13:43 i Sandtorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Den växande rörligheten över nationsgränsen skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.

Innehåll

Avdelning

Björnidet

Prioriterat mål

Den växande rörligheten över nationsgränsen skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.

Nuläge

1. Har övervägande av barnen i barngruppen svenska som modersmål. Vi har även spanska, polska, norska och syrianska som modersmål. Vid vår morgon samling får samlingsvärden välja vilket språk hen vill räkna på i avslutnings ramsan.

2. Vi har lyft de svenska traditionerna, vi vill dock bli bättre på att lyfta andra kulturers traditioner. 

3. Vi ska beställa dockor med olika etnicitet för att visa på vår kulturella mångfald. Vi arbetar dagligen med att diskutera tillsammans med barnen hur vi behandlar varandra, hur vi visar respekt och hur vi är mot våra medmänniskor.  Vi arbetar ibland med de "svarta" lådorna för att påvisa allas lika värde, detta är dock något vi önskar bli bättre på att lyfta in i vår vardag. Gruppen med de äldre barnen läser just nu boken "Kråke och kroppen" som har vidareutvecklat nyfikenhet för kroppen och dess funktioner hos barngruppen.

Utveckling pågår när barnen

1. När barnen känner en stolthet för sitt modersmål och vågar prata deras hemspråk och vill lära oss andra. tex räkna på deras språk.När barnen höjer sin kulturella identitet, uppmärksammar att det finns andra språk och vill lära sig det. Vi vill utveckla barnens förståelse för att det finns olika språk, vart de talas och hur de låter. 

2. När barnen blir medvetna om andra barns kulturer och traditioner. 

3. När barnen ökar sin förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Så ska vi arbeta för att nå dit

1. På föräldramötet ska föräldrarna få rita sitt ursprungslands flagga för att barnen ska känna att vi uppmärksammar allas nationaliteter och ursprung. Med hjälp av föräldrarna ska vi ta fram fraser på deras modersmål, för att främja samverkan mellan hem och förskola. Vi ska ta fram QR-koder med barnsånger och räkneramsor på olika språk som vi kommer sätta upp på väggen för att göra det möjligt för barnen att använda de. 

2. Vi kommer att lyfta fram olika traditioner till exempel nationaldagar, matkulturer och högtider. Vi ska ha diskussion om högtider för att höja deras kulturer. 

3. Vi ska beställa dockor med olika etnicitet för att visa på vår kulturella mångfald. Vi ska låna böcker på biblioteket som handlar om kulturell mångfald och allas lika värde. Vi ska arbeta med kompis böckerna och de "svarta" lådorna för att öka barnens förståelse för olikheter och för hur vi behandlar våra medmänniskor med respekt. Vi ska fortsätta med boken "Kråke och kroppen" och skapa ett projekt kring boken och dess innehåll. Barnen ska till exempel få rita sina ögon för att få syn på deras olikheter. Detta projekt innefattar även vårt mål i läslyftet. 

Så här ska vi följa upp

Vi dokumenterar både på individens och gruppens lärlogg med text och bild för att sedan veckovis reflektera och analysera över hur aktiviteterna främjar barns grundläggande respekt för varje människa oavsett bakgrund. 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Vi följer upp detta veckovis vid varje avdelningsplanering.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: