👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande under hela dagen: Den viktiga leken

Skapad 2018-10-03 16:46 i Sörviks förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
"Lek är hjärngymnastik och naturens egen pedagogik" Birgitta Knutsdotter Olofsson "Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter." Lpfö -98/16

Innehåll

BAKGRUND Varför?

" Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. " (Lpfö 98/10) .

Det är väldigt tydligt uttryckt i vår läroplan att hela dagen och allt vi gör med barnen är lika viktigt. Det är precis lika viktigt att vi har tydliga pedagogiska mål när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temasamlingar, gör naturvetenskapliga experiment eller har rörelselek. Barn lär sig hela tiden och det vi kan påverka är vad de lär sig. Att få stärkt självförtroende, plötsligt förstå nya språkliga, matematiska eller naturvetenskapliga begrepp eller att tillägna sig en ny motorisk färdighet kan ske precis när som helst under dagen. För att göra detta tydligt för både oss pedagoger och er vårdnadshavare samt för att göra vårt pedagogiska arbete under hela förskoledagen utvärderingsbart har vi valt att göra pedagogiska planeringar för våra olika rutinsituationer.

 

METOD

 • Vi strävar efter att ha en föränderlig lekmiljö. Genom dokumentation och observationer ser vi hur barnens intressen utvecklas och vilka behov som finns. Utifrån denna kunskap anpassar vi möblering och lekmaterial, efter barnens behov.  Det kan t ex gälla att hitta olika material för finmotoriska aktiviteter så att alla barn lockas och se till att material finns tillgängligt i barnens nivå.
 • Vi pedagoger ansvarar för att ha lagom mängd lekmaterial framme samt att byta material kontinuerligt utifrån barngruppens intresse och behov.
 • Vi pedagoger introducerar material genom att starta och vara med i leken. 
 • Vi pedagoger är närvarande i barnens lek och stöttar dem i deras kontakt med varandra, hjälper dem att lösa konflikter samt lockar dem till samtal med oss och varandra.
 • Vi pedagoger underlättar städningen genom att ha material och förvaring som är ”lättstädad”. Vi försöker också använda oss av ett mer positivt begrepp - sortera. Vi sorterar sakerna och lägger de på sin ursprungliga plats.
 • Tillsammans med barnen skapar vi goda rutiner för hur lekmaterialet förvaras, för att ge barnen möjlighet att själva plocka fram och plocka undan lekmaterial.

 • Vi pedagoger stöttar och respekterar barnens lek. Vi avbryter den så lite vi kan. Vi deltar i leken eller finns i närheten som stöd vid behov.

DOKUMENTATION

 • Vi diskuterar och dokumenterar i arbetslaget vid ALT och vid utvärderings/planeringsdagar.
 • Vi reflekterar dagligen över hur leken inne och ute fungerar och delger varandra muntligt eventuella förslag, funderingar, erfarenheter osv

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt vid ALT samt vid utvärderings/planeringsdagar

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016