👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2018-10-04 09:21 i Körsbärets förskola Norrtälje
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Utifrån de yngsta barnens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska miljön. På ett lustfyllt sätt kommer vi koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen (Lpfö98). Babblarna leker med riktigt små barns allra första språkljud. Med sitt enkla uttryck lockar de till tidig tal och språkutveckling. Vi kommer att arbeta med de olika fokusområdena varje figur representerar.

Innehåll

Nuläge

I barngruppen kommer att finnas fjorton barn i åldrarna 1-1.5 år med stor nyfikenhet och ett ständigt utforskande samt ett stort intresse av sång och musik, färg och form. Vi har också uppfattat ett stort intresse för Babblarna hos barnen. Barnen är bekanta med Babblar figurerna som ett inspirerande lekmaterial. 

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse, skapande samt skapa en trygg barngrupp. Vi vill också väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

 

Genomförande 

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Dadda- gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag. Vi följer årstidsväxlingarna utifrån grön flagg.

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är. 

Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga.

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek.  Tillsammans med Bobbo spelar vi instrument och dansar. Gör rörelsesånger. Vi planerar en hinderbana.

Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material. 

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Lära oss nya ord samt att vi rimmar mycket.

 

Alla barn deltar utifrån deras egen förmåga. Arbetet kommer att pågå under hela läsåret.

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi på avdelningens och barnets egen Lärlogg och genom pedagogisk dokumentation. 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film och anteckningar.

Ansvar

De ansvariga för gruppen ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016